Szakképzés és munkaerőpiac

A tantárgy angol neve: Vocational Training and Labour Market

Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Műszaki Pedagógia Tanszék

Villamosmérnöki Szak
Műszaki Informatika Szak
Egészségügyi Mérnöki Szak
Gazdasági Informatikai Szak

Szabadon választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT51A018   1/1/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benedek András,
A tantárgy tanszéki weboldala http://mpt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=112%3Aszakkepzes-es-munkaerpiac-bmegt51a018&catid=14%3Aadatlapok&Itemid=32&lang=hu
4. A tantárgy előadója

Dr. Benedek András

egyetemi tanár

Műszaki Pedagógia Tanszék

Szabóné dr. Berki Éva

SZPSZK igazgató

Műszaki Pedagógia Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Nincsenek előzetesen elvárt ismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

 

 

Nincs előfeltétele a tárgy felvételének.

 

7. A tantárgy célkitűzése

A szakképzéssel, oktatással és képzéssel szembeni Közösségi elvárások, az EU oktatási, szakképzési politikájának, fejlesztési törekvéseinek és az egyes tagországok oktatási keretrendszereinek megismertetése.

A szakképzés (részeként a felsőoktatás) és gazdaság kapcsolatrendszerének bemutatása, tagországi példákkal.

A munkaerőpiac fogalmainak és sajátosságainak, valamint a kompetencia alapú fejlesztés, képzés iránti munkaerő-piaci igények-, a munkavégzési kompetenciák megismertetése.

A pályakezdő munkavállalói készségfejlesztés- és az életpálya tervezés tudatosságának formálása.

8. A tantárgy részletes tematikája

1)      A szakképzés alapfogalmai, kompetenciák és kvalifikációk a szakképzésben.

2)      A Nyugat-európai tagországok oktatási keretrendszerei

3)      Az Észak-európai tagországok oktatási keretrendszerei

4)      A Közép-európai tagországok oktatási keretrendszerei

5)      A Dél- és Délkelet-európai tagországok oktatási keretrendszerei

6)      A gazdaság és oktatás kapcsolatrendszerének megjelenési formái és főbb jellemzői

7)      A kompetencia alapú fejlesztés, képzés iránti munkaerő-piaci igények, a munkavégzési kompetenciák

8)      A munkaerő-piac fogalma, főbb jellemző, jelenségei, a szakképzés és foglalkoztatás főbb globális és területi jellemzője

9)      A munkaerő-piaci kereslet és a képzési kínálat összehangolhatósága, kiemelten a szakképzésben- a hazai szakképzés fejlesztési irányai napjainkban

10)  Munkaerőpiac és versenyképesség – munkapiaci trendek

11)  Az oktatásból a munka világába – foglalkoztathatóság, mobilitás

12)  A versenyképesség európai dimenziói - az egyén versenyképességének lehetőségei

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás 1 óra, gyakorlat 1 óra

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: az órákon való aktív, személyes részvétel, valamint

a 2., vagy 3., vagy 4., vagy 5. témakörből egyéni érdeklődés alapján választott tagország vonatkozásában önálló forrásfeltárással az alábbi projektfeladatok teljesítése:

1. szakképzési rendszer, kiemelten a közgazdasági/műszaki szakképzési rendszer,

2. gazdaság és szakképzés közötti kapcsolatrendszer,

3. uniós oktatási projektekben való részvétel és az elmúlt 5 év fejlesztési eredményeinek

bemutatása – 18 - 20 oldal írásmű (forrásfeldolgozás szabályai szerint), Ppt-s prezentáció beadása és prezentációja a csoportban

11. Pótlási lehetőségek A TVSZ-ben foglaltak szerint: A beadandó projektfeladatok a pótlási időszak végéig pótolhatóak.
12. Konzultációs lehetőségek

Az előadások ideje alatt illetve a vizsgaidőszakban folyamatosan a megadott konzultációs időpontokban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

·         Benedek András (2007): Nemzetközi összehasonlító elemzés a szakképzésben Készült a „Nemzetközi összehasonlító elemzés a szakképzési rendszerek állapotáról, működéséről és fejlesztéséről”  projekt keretében Kiadó: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Budapest, 2007.

·         Benedek András (2006): Szakképzés-pedagógia (Szerk.) TYPOTEX Budapest, 2006.

·         Benedek András (2003): Változó szakképzés. A magyar szakképzés szerkezetének változásai a XX. század utolsó negyedében. OKKER. 2003. 251 p.

·         Galasi Péter – Varga Júlia: Munkaerőpiac és oktatás KTI Füzetek 1. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budapest, 2005.

·         Scharle Ágota (2007): The effect of  welfare provision on female labour supplay in Central and Eastern Europe Journal of Comparative Policy Analysis 9 (2), 157-174.

·         Szabóné Berki Éva (2006): A kompetencia alapú fejlesztés, képzés közösségi igénye Társadalom és Gazdaság 28 (2), 203-223.

·      The Bologna Process UNICE’s position and expectations 15 October 2004 

      http://www.oecd.org/searchResult/0,2665,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html

·         Varga Júlia: Munkapiaci trendek Magyarországon 2006 In.: Munkaerőpiaci tükör 2006 Szerk: Fazekas Károly, Cseres-Gergely Zsombor - Schark Ágota MTA Közgazdaságtudományi Intézet Országos Foglalkoztatási Alapítvány Budapest, 2007. 13-29 p

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra 12
Felkészülés zárthelyire -
Házi feladat elkészítése 14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 6
Vizsgafelkészülés -
Összesen 60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Szabóné dr. Berki Éva

SZPSZK igazgató

Műszaki Pedagógia Tanszék