Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tanulástörténet és kommunikációtechnika

  A tantárgy angol neve: History of Education and Technologies of Communication

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. március 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Műszaki Pedagógia Tanszék

  Villamosmérnöki Szak
  Műszaki Informatika Szak
  Egészségügyi Mérnöki Szak
  Gazdasági Informatikai Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT51A017   1/1/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benedek András,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://mpt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=115%3Atanulastoertenet-es-kommunikaciotechnika-bmegt51a017&catid=14%3Aadatlapok&Itemid=32&lang=hu
  4. A tantárgy előadója

  Dr.Nyíri Kristóf

  egyetemi tanár

  APPI Műszaki Pedagógia Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Középiskolai történelmi ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs előfeltétele a tárgy felvételének

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kommunikációtechnológiai tudatosság formálása a mérnöki tudás átadása-átvétele terüle­tén; annak bemutatása, hogy a művelődés és tanulás intézményeit minden időben erőteljesen formálták az adott történelmi kor információs és kommunikációs technológiái, s hogy ezek a technológiák, egymásra épülve és egymással ötvöződve, ma együttesen vannak jelen a tanulás világában. A 21. században a hatékony tudásmegőrzés és -átadás biztos ismereteket követel mind a hagyományos európai könyvkultúra, mind az új digitális kul­túra működési elveit ille­tő­en.         

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1) Történelem előtti történelem: taglejtésnyelv, barlangrajzok, az elsődleges szóbeliség kultúrája

              2) Az európai művelődés görög bölcsője: alfabetikus írásbeliség és Platón filozófiája

              3) Középkori kultúra: írásfelejtés, új írásbeliség, szerzetesrendek, a középkori egyetem

              4) Az időmérés társadalomtörténete: a természeti időtől a mechanikus óráig

              5) Kép és szó: fametszetek, rézkarcok, fotográfia. Képjelentés és szójelentés

              6) Könyvnyomtatás, újkori iskolarendszerek; a gyermekkor új fogalma; újkori tudomány és újkori könyvtárak

              7) Távíró, telefon, rádió: a másodlagos szóbeliség kezdetei. Kép és szó új integrációja: a képregény. John Dewey filozófiája tanulásról és kommunikációról

              8) A mozi ismeretfilozófiája és pedagógiája; új ikonikus kultúra

              9) A Gutenberg-galaxis vége: Hajnaltól McLuhanig

              10) Az internet. E-mail és webes kommunikáció: másodlagos írásbeliség

              11) Művelődés és tanulás az információs társadalomban: hálózott tudás, e-learning

              12) Mobil információs társadalom. M-learning. Tér és idő új jelentései

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás 1 óra, gyakorlat 1 óra

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: házi dolgozat elkészítése

  11. Pótlási lehetőségek feladat esetében a vizsgaidőszak 3. hetéig
  12. Konzultációs lehetőségek

  A Tvsz-ben foglaltak szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Benedek A.: "Mobil tanulás", http://www.mobilkutatas.t-mobile.hu/dok/11 _benedek.pdf.

  William M. Ivins, Jr.: A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció. Budapest, 2001.

  Nyíri K. – Szécsi G., szerk., Szóbeliség és írásbeliség: A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Budapest, 1998.

  Nyíri K.: "A tanulás filozófiája a mobil információs társadalomban". In: Benedek A., szerk., Digitális Pedagógia. Budapest, 2008.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 14
  Felkészülés zárthelyire -
  Házi feladat elkészítése 14
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 14
  Vizsgafelkészülés -
  Összesen 70
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Nyíri Kristóf

  egyetemi tanár