Szakmai nyelvművelés

A tantárgy angol neve: Cultivation of the Professional Language

Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Műszaki Pedagógia Tanszék

Villamosmérnöki Szak
Műszaki Informatika Szak
Egészségügyi Mérnöki Szak
Gazdasági Informatikai Szak

Szabadon választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT51A003   1/1/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sturcz Zoltán,
A tantárgy tanszéki weboldala http://mpt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=113%3Aszakmai-nyelvmveles-bmegt51a003&catid=14%3Aadatlapok&Itemid=32&lang=hu
4. A tantárgy előadója

 

 Dr. Sturcz Zoltán
 egyetemi docens
APPI - Műszaki Pedagógia tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Középiskolai anyanyelvi és idegen nyelvi ismeretek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Nincs előfeltétele a tárgy felvételének

7. A tantárgy célkitűzése

Az anyanyelvi, szaknyelvi, a szakmai kommunikációs és a nyelvművelői ismeretek, készségek, képességek kialakítása, továbbá a nyelvi-anyanyelvi tudatosság formálása.

8. A tantárgy részletes tematikája

1)      A nyelv és az anyanyelv fogalma; nyelvpolitika, globalizáció, regionális hatások

2)      A magyar nyelv jellege, tipológiája, státusza a világ nyelvei között

3)      A nyelvtudomány és a nyelvművelés viszonya; nyelvészeti, nyelvművelési alapfogalmak

4)      Az általános nyelvművelés és a szakmai nyelvművelés kapcsolata; a szakmai kommunikáció fogalma

5)      A szaknyelv fogalma, fajtái; elméletek, modellek, gyakorlat

6)      A szakmai nyelvművelés története I.

7)      A szakmai nyelvművelés története II.

8)      A szakmai kommunikáció írásbeli és szóbeli fajtái; beszédmű és írásmű

9)      Szaknyelvi műfajok, stílusok és regiszterek

10)  A szakmai nyelvművelés forrásai, eszközei, intézményei

11)  Szakmai felelősség és minőségbiztosítás a szaknyelvhasználatban és a szaknyelvalkotásban

12)  A szakmai nyelvművelés gyakorlati feladatai

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti

előadás 1 óra, gyakorlat 1 óra

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: 1. általános nyelvi, 2. szaknyelvi, 3. nyelvművelői projektfeladatok

11. Pótlási lehetőségek

feladatok esetében a vizsgaidőszak 3. hetéig

12. Konzultációs lehetőségek

Folyamatosan az előadásokhoz csatlakozva

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kurtán Zsuzsa: Szakmai nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.

Magyar Nyelvhelyességi Lexikon (szerk. Balázs Géza). Corvina, Budapest, 2001.

Sturcz Zoltán: Szakmai nyelvművelés lapjai. BME, oktatási segédanyag, 2003.

Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra 10
Felkészülés zárthelyire 4
Házi feladat elkészítése 14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 4
Vizsgafelkészülés -
Összesen 60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Sturcz Zoltán

egyetemi docens

APPI Műszaki Pedagógia Tsz.