Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szakmai nyelvművelés

  A tantárgy angol neve: Cultivation of the Professional Language

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Műszaki Pedagógia Tanszék

  Villamosmérnöki Szak
  Műszaki Informatika Szak
  Egészségügyi Mérnöki Szak
  Gazdasági Informatikai Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT51A003   1/1/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sturcz Zoltán,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://mpt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=113%3Aszakmai-nyelvmveles-bmegt51a003&catid=14%3Aadatlapok&Itemid=32&lang=hu
  4. A tantárgy előadója

   

   Dr. Sturcz Zoltán
   egyetemi docens
  APPI - Műszaki Pedagógia tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Középiskolai anyanyelvi és idegen nyelvi ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs előfeltétele a tárgy felvételének

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az anyanyelvi, szaknyelvi, a szakmai kommunikációs és a nyelvművelői ismeretek, készségek, képességek kialakítása, továbbá a nyelvi-anyanyelvi tudatosság formálása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1)      A nyelv és az anyanyelv fogalma; nyelvpolitika, globalizáció, regionális hatások

  2)      A magyar nyelv jellege, tipológiája, státusza a világ nyelvei között

  3)      A nyelvtudomány és a nyelvművelés viszonya; nyelvészeti, nyelvművelési alapfogalmak

  4)      Az általános nyelvművelés és a szakmai nyelvművelés kapcsolata; a szakmai kommunikáció fogalma

  5)      A szaknyelv fogalma, fajtái; elméletek, modellek, gyakorlat

  6)      A szakmai nyelvművelés története I.

  7)      A szakmai nyelvművelés története II.

  8)      A szakmai kommunikáció írásbeli és szóbeli fajtái; beszédmű és írásmű

  9)      Szaknyelvi műfajok, stílusok és regiszterek

  10)  A szakmai nyelvművelés forrásai, eszközei, intézményei

  11)  Szakmai felelősség és minőségbiztosítás a szaknyelvhasználatban és a szaknyelvalkotásban

  12)  A szakmai nyelvművelés gyakorlati feladatai

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti

  előadás 1 óra, gyakorlat 1 óra

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 1. általános nyelvi, 2. szaknyelvi, 3. nyelvművelői projektfeladatok

  11. Pótlási lehetőségek

  feladatok esetében a vizsgaidőszak 3. hetéig

  12. Konzultációs lehetőségek

  Folyamatosan az előadásokhoz csatlakozva

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kurtán Zsuzsa: Szakmai nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.

  Magyar Nyelvhelyességi Lexikon (szerk. Balázs Géza). Corvina, Budapest, 2001.

  Sturcz Zoltán: Szakmai nyelvművelés lapjai. BME, oktatási segédanyag, 2003.

  Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 10
  Felkészülés zárthelyire 4
  Házi feladat elkészítése 14
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 4
  Vizsgafelkészülés -
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Sturcz Zoltán

  egyetemi docens

  APPI Műszaki Pedagógia Tsz.