Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Pedagógia (digitális pedagógia)

  A tantárgy angol neve: Pedagogy (Digital Pedagogy)

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. november 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Műszaki Pedagógia Tanszék

  Villamosmérnöki Szak
  Műszaki Informatika Szak
  Egészségügyi Mérnöki Szak
  Gazdasági Informatikai Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT51A001   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benedek András,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://mpt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=96%3Adigitalis-pedagogia-bmegt51a001&catid=14%3Aadatlapok&Itemid=32&lang=hu
  4. A tantárgy előadója
   Dr. Benedek András egyetemi tanár
   APPI - Műszaki Pedagógia Tanszék
   Dr. Molnár György
   egyetemi docens APPI  - Műszaki Pedagógia Tanszék
     

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Középiskolai társadalomtudományok és természettudományok

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A mérnöki BSc szakok bevezetéséhez kapcsolódó Pedagógia tárgy 2006 és 2008 közötti bevezetése során az oktatás célja alapvetően az, hogy a szakképzés társadalmi és gazdasági kérdéseit pedagógiai szempontból tekintsük át. A kultúrtörténeti háttér és a hazai piacgazdaság kialakulása során létrejött új szakképzési szerkezet bemutatásán túl a tárgy a tanulási folyamatok új jelenségeivel is foglalkozik, így a digitális pedagógia tárgykörhöz kapcsolódva azokkal a törekvésekkel, melyek az új információs technológiák oktatási alkalmazásával függenek össze. Ilyennek tekinthetjük az internet elterjedésével, az otthoni szélessávú alkalmazás térhódításával kapcsolatos alkalmazásokat, a mobilkommunikációs eszközök mindennapi használatának fejlődését, a távoktatási keretrendszerek intézményesülési folyamatát, s az ehhez kapcsolódó új tanulási lehetőségeket

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az a tanulási tevékenység, mely a hagyományos tantermi tanítás-tanulás folyamatától eltérő módon vagy éppen azt szervesen kiegészítve, az informális és non-formális tanulás problematikájával, s döntően az új technológiák ezen a színtereken történő pedagógiai alkalmazásához kapcsolódik. Az előadások foglalkoznak a digitális környezet és a tanítás-tanulás változásainak a kérdéseivel, a mobilkommunikáció társadalmi tanulásra gyakorolt hatásainak vizsgálataival és az új tanulási formák – távoktatás, e-learning – alkalmazási lehetőségeivel bővülő, info-kommunikációs eszközökkel ”behálózott” világunkban. Az előadások támogatása érdekében dolgoztuk ki a Digitális Pedagógia című jegyzetet, amely a pedagógia szükségszerű megújulásáról az új technikai megoldások rendszerezése során szól. Ezzel érzékeltetni kívánjuk azt a változást is, amely a tanulási folyamatokat nem csupán az iskolai rendszerű oktatásra korlátozzák, hanem egyre inkább a munka és család kereti között is képesek az emberi tevékenységek rendszerében harmonikusan megjelentetni.

  • Tanulás és tanítás elméleti és történeti háttere
  • Szakképzési rendszer a piacgazdaságban
  • Kompetenciák és kvalifikáció
  • Nevelés és szakképzés mai gyakorlata
  • Tanulás a mobil információs társadalomban
  • A digitális pedagógia hatása a tanulásra és a tudásra
  • Az elektronikus tanulást támogató tanuláselméletek
  • Az e-learning új útjai
  • Integrált elektronikus tanulási környezet
  • Az oktatás IKT környezete
  • Kollektív tartalmak és fejlesztésük
  • E-learning anyagok ergonómiai kérdései
  • Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei
  • A 3D-s alkalmazások szerepe az oktatásban
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 1 óra előadás, 1 óra gyakorlat

   

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  Online zárthelyi dolgozat, egy alkalommal. Emellett egy vonatkozó témájú esszé elkészítése.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSZ-ben foglaltak szerint: Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin megírásával pótolható. A beadandó esszé a pótlási időszak végéig pótolható. A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Az órák ideje alatt illetve a vizsgaidőszakban folyamatosan a megadott konzultációs időpontokban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Barabási Albert-László: Behálózva. A hálózatok új tudománya. Helikon Kiadó, Budapest, 2008.

  Benedek András: Változó szakképzés. Okker Kiadó, Budapest, 2004.

  Benedek András (szerk.): Szakképzés-pedagógia Typotex Kiadó, Budapest, 2006.

  Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia Budapest, Typotex Kiadó, 2008.

  Dr. Benedek András (szerk.): A távoktatás és az e-learning fejlesztése tananyagterv, Nemzeti Felnőttképzési Intézet 2006.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra10 
  Felkészülés zárthelyire 2
  Házi feladat elkészítése12
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Benedek András

   

  egyetemi tanár