Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Emberi nyelv és gondolkodás

  A tantárgy angol neve: human language and thought

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT471012   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kocsis Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://cogsci.bme.hu/~ktkuser/KURZUSOK/BMEGT47A006/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Pléh Csaba

  egyetemi tanár

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Babarczy Anna

  egyetemi adjunktus

  Kognitív Tudományi Tanszék

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az emberi nyelv egyedi jelenség az állatvilágban. A kurzus ennek a jelenségnek a sajátosságait tárja fel. Mik azok a tulajdonságok, melyek minden emberi nyelvre jellemzőek, de nem-emberi kommunikációs rendszerekben nem találhatóak meg? Mit árulnak el ezek a tulajdonságok az emberi gondolkodásról? Hogyan jellemezhetőek a nyelvek közötti különbségek? Mennyiben befolyásolhatja egy nyelv kifejezésmódja a beszélők gondolkodását? Mik a nyelv biológiai alapjai és hogyan alakult ki az evolúció során?

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.       A nyelv szintjei: az elméleti nyelvtudomány alapfogalmai

   2.      Metafora és metonímia: a beszédértelmezés magyarázatai

  3.      Nyelvi relativizmus: a nyelv és a gondolkodás viszonya

  4.      Emlékezet és viselkedésirányítás: a végrehajtó rendszer kutatása

  5.      Nyelvevolúció: a nyelv keletkezésének elméletei

  6.      Nyelv és agy: nyelvfeldolgozás, beszédprodukció, klinikai jelenségek

  7.      Nyelvelsajátítás: a gyerek nyelvi fejlődése

  8.      Állati kommunikáció: mit tudunk az állatvilágban megfigyelt kommunikációs rendszerekről

  9.      Szociolingvisztika: nyelvi változatok és ezek társadalmi megítélése

  10.    Nyelv, cselekvés, percepció: a nyelv formalista és kognitivista megközelítése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: Két zárthelyi dolgozat

  b.       A vizsgaidőszakban:

  c.              Elővizsga:

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az órák ideje alatt heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Magyar nyelvű háttérirodalom:

   DAVID CRYSTAL: A NYELV ENCIKLOPÉDIÁJA, Osiris Kiadó, 2003.

  KENESEI ISTVÁN (szerk): A NYELV ÉS A NYELVEK. (http://www.nytud.hu/nyelv_es_nyelvek)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés10
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Babarczy Anna

  Egyetemi adjunktus

  Kognitív Tudományi Tanszék