Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Bevezetés a társadalmi informatikába

  A tantárgy angol neve: Introduction to social informatics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Minden kar számára Közismereti tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT469703 tavasz 2/0/0/v 2 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gelléri Péter

  egy. docens

  GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

  Dr. Szűcs Gábor

  egy. adjunktus

  GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

  Csáki Csaba

  tud. munkatárs

  GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető informatikai-számítástechnikai ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs ilyen tárgy.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Kedvcsinálónak álljon itt egy jellemző kérdés: Mikor nevezünk egy döntést racionálisnak? Az órákon az ún. viselkedési döntéselmélet (behavioural decision theory) szemszögéből járjuk körül a hétköznapi életben felmerülő döntési problémákat és a döntések támogatására alkalmazható informatikai megoldásokat. Interdiszciplináris megközelítésben megvizsgáljuk az emberi és szervezeti döntéshozás egyes elméleti problémáit (pszichológiai, matematikai, közgazdasági stb. szemmel), bemutatjuk a legjellemzőbb vonatkozó kísérletek eredményeit (lásd pl. a 2002 évi közgazdasági Nobel-díj témáit), és választ keresünk a kapcsolódó gyakorlati kérdésekre is (ilyen lehet pl. a közbeszerzés mint döntési probléma és annak számítógépes támogatásának lehetőségei). Az elméletibb jellegű tárgyalás mellett igyekszünk a 'kezünket is bepiszkolni': szoftver bemutatóra és esettanulmányokra is sor kerül. Zárszóként pedig itt a válasz: Mi az, hogy racionális?

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Bevezetés: Mi az a társadalmi informatika? És mivégre? Esettanulmányok, példák, amelyeken keresztül kibontakozik a társadalmi informatika 5 axiómája: “people first”, kultúra, környezet, közösség, világkép.

  2-3. A társadalmi informatika tevékenységmátrixa. Vízszintesen: kutatói, mérnöki, technológusi, menedzseri és brókeri tudások- ezek előtörténete és trendjei. Függőlegesen: HW, SW, rendszer, információ, tudás.

  4-5. Mi is az információtechnológia? Információ, eszköz, funkció, közösség. Az IT társadalom-és kultúrtörténete. Az eszköztelen információtechnológia. Hogyan érintkezik számítógép, történelem és társadalom? Mekkora a teljes IT-spektrum?

  6-7. Mi is voltaképpen az információ? (Az információ minőségi meghatározása, leírása és értelmezése. Genetikus, individuális és csoportinformáció. A strukturált információ: ismeret, tudás, hagyomány, tapasztalat, tudomány. Nyelv és információ. A társadalmi információ hordozói.)

  8-9. Amit az információval kapcsolatban ma tudni kell... (Az információ globális infrastruktúrája: információgazdaság, információkereskedelem, informatikai ipar, telekommunikáció. Információ, tudomány és szellemi tőke az ezredfordulón. Informatika és oktatás.)

  10 -14 . Kalandozás a társadalmi informatika 16 problématengelye és 96 témája körül.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. Az aláírás megszerzésének feltétele: legalább az egyik esettanulmányon való részvétel és az eredmények írásos dokumentálása.

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga írásban.

  c. Elővizsga: nincs (de további szorgalmi feladatokkal megajánlott jegy szerezhető és így a vizsga kiváltható).

  11. Pótlási lehetőségek

  Az 1. esettanulmány végéig kell jeleznie a hallgatónak, ha az aláírás megszerzéséhez szükséges esettanulmányok egyikén sem tud részt venni. Ebben az esetben önálló feladatot kap az előadótól, amelyet a TVSZ szerint a vizsgaidőszak első három hetében különeljárási díj befizetése mellett kell megoldania és írásban benyújtania. Bármely határidő elmulasztása esetén az aláírást nem áll módunkban megadni. A felmerülő problémáikkal időben jelentkezzenek a saját előadónál (szucs@itm.bme.hu illetve csaba.csaki@itm.bme.hu).

  12. Konzultációs lehetőségek

  Dr. Gelléri Péternél szerda délutánonként

  Dr. Szűcs Gábornál szerda délelőttönként

  Csáki Csabánál az órák után (csütörtök)

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Zoltayné Paprika Zita: Döntéselmélet, Aliena kiadó, Budapest, 2002.

  (pontos oldal számok órán)

  (a könyv megtalálható a BME-OMIKK GTO Társ. Tud. olvasójában)

  2. Baron, J.: Thinking and Deciding, Cambridge University Press, 1995 (2nd ed. reprint).

  pp 205-216 (Bayes)

  3. Kleindorfer, P.R., Kunreuther, H.C., Schoemaker, P.J.H.: Decision Sciences - An Integrative Perspective, Cambridge University Press, 1993.

  pp 8-12 (1.3)

  pp 24-38

  pp 50-52

  4. Winterfeldt D. E., Edwards, W.: Decision Analysis and Behavioral Research, Cambridge University Press, 1986.

  pp 1-25

  pp 63-75

  5. French, S.: Decision Theory: An Introduction to the Mathematics of Rationality, Ellis Harwood Ltd, 1988.

  pp 13-25

  pp 36-39

  Ajánlott irodalom:

  6. Mérő László: Mindenki másképp egyforma, Tipotex Kiadó, 1994.

  7. Mérő László: Új észjárások, Tipotex Kiadó, 2000.

  8. Sprague, Watson: Decision Support Systems: Putting Theory into Pratice, 3rd ed., Prentice Hall, 1993.

  9. Vári Anna, Vecsenyi János: Döntéselemzés vezetőkkel, Jogi és Közgazdasági Kiadó. 1989.

  10. Zoltayné Paprika Zita: Új irányok, perspektívák a döntéshozatalban, OMIKK, Budapest, 1990.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között - a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra):

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  8

  ..

  Vizsgafelkészülés

  12

  Összesen

  60

  A vizsga csak írásbeli részből áll. Az osztályzat kialakításának módja: az írásbeli vizsgán 5 feladatot kell megoldani, melyekre összesen 20 pont szerezhető. Az elégséges osztályzat megszerzéséhez legalább 50%-ot kell elérni.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gelléri Péter

  egy. docens

  GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

  Dr. Szűcs Gábor

  egy. adjunktus

  GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

  Csáki Csaba

  tud. munkatárs

  GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

  Az itt nem tárgyalt egyéb szabályokat a TVSZ tartalmazza.