Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Döntéselőkészítés és menedzsment szimuláció alkalmazásával

  A tantárgy angol neve: Promoting Decision Making and Management by Simulation

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök Szak

  Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT469186 5-9 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Jávor András

  egyetemi tanár

  GTK Információ és Tudás-

  menedzsment Tanszék

  Dr. Szűcs Gábor

  egyetemi adjunktus

  GTK Információ és Tudás-

  menedzsment Tanszék

  Varga András

  Ph.D. hallgató

  GTK Információ és Tudás-

  menedzsment Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematikai (valószínűségszámítási) alapismeretek

  Informatikai (számítástechnikai) alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  gt469751 Gazdaságmodellezés és szimuláció

  7. A tantárgy célkitűzése

  Bevezetést nyújtani a különböző műszaki gazdasági területek szimulációs vizsgálatának metodikájába és a tervezésnél, menedzselésnél ill. döntéshozataloknál való alkalmazásába. A főbb alkalmazási területek: informatika, gyártórendszerek, közlekedés, logisztika, környezetvédelem, mikro- és makrogazdasági, valamint komplex régiófejlesztési problémák.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy keretében ismertetésre kerülnek a döntéselőkészítés és menedzsment korszerű eszközeként alkalmazható szimuláció módszertani kérdései, valamint a gyakorlati alkalmazásokat bemutató esettanulmányok.

  A módszertani kérdések keretében a következők kerülnek ismertetésre:

  • a diszkrét szimuláció alapfogalmai,
  • a szimulációhoz kapcsolódó legfontosabb matematikai eszközök,
  • az állapotreprezentáció és időkezelés az állapot-idő térben,
  • alap és magasszintű Petri Hálók,
  • a mesterséges intelligencia néhány alapfogalma,
  • szimulációs software felépítési elvek.

  A gyakorlati esettanulmányok egy mesterséges intelligenciával vezérelt szimulációs programrendszer alkalmazásával kerülnek bemutatásra:

  • bevezetésként ismertetésre kerül egy mesterséges intelligenciával rendelkező ügynököket és Tudás Attribútumú Petri Hálókat alkalmazó szimulációs rendszer
  • az ismertetésre kerülő esettanulmányok a következő területekre vonatkoznak: rugalmas gyártó és minőségellenőrző rendszerek, piacgazdasági folyamatok, szolgáltató-ellátó rendszerek, forgalmi logisztikai problémák, komplex régiófejlesztési problémák, informatikai rendszerek
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás és számítógépes bemutatók

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: előadásokra járni a TVSZ-ben meghatározott módon. A szemeszter végén a tantárgy teljes anyagára vonatkozó zárthelyi kerül megírásra, melynek alapján vizsgajegy kerül megajánlásra. A szemeszter során az előadásokon fakultatív egyéni feladatmegoldásokra van lehetőség, melynek alapján szerzett pontok a vizsga eredményébe beszámításra kerülnek.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga. A jegy írásbeli vizsgadolgozat teljesítésével szerezhető meg.

  A megszerezhető 100 pontból a jegyek ponthatárai a következők:

  1

  0-49

  2

  50-59

  3

  60-69

  4

  70-84

  5

  85-100

  c. Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  Mivel a zárthelyi nem kötelező, ennek pótlására nincs lehetőség. Sikertelen vizsga esetén a következő kiírt vizsgaalkalmak bármelyikén ismételt vizsgaként egy alkalommal újra kísérletet tehet a vizsga letételére.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Megbeszélés szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  Dr. Jávor András: Diszkrét szimuláció

  SZIF-UNIVERSITAS Kft.

  Győr, 2000

  Ajánlott irodalom:

  Az alábbi kötetek egyes részei

  Jávor, A. (ed.): Discrete Simulation and Related Fields

  North-Holland, Amsterdam, 1982.

  Jávor, A. (ed.): Simulation in Research and Development

  North-Holland, Amsterdam, 1985.

  Jávor, A., Lehmann, A., Molnár, I. (eds.): Modelling and Simulation

  ESM96, 1996 June 2-6. Budapest, Hungary

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  60

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Jávor András

  egyetemi tanár

  GTK Információ és Tudás-

  menedzsment Tanszék