Elektronikus kereskedelem

A tantárgy angol neve: Electronic Commerce

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki informatika Szak

Villamosmérnöki Szak,

Kötelezően választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT469148   4/0/0/v 5 őszi
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Karvalics László

Dr. Székely Iván

Geist Éva

e. docens

  1. adjunktus

külső ea.

GTK Információmenedzs-ment Tanszék

IBM

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni a hallgatókat az elektronikus kereskedelem alapfogalmaival, technológiájával, infrastruktúrájával, szabályozási hátterével és gazdasági, társadalmi vetületeivel.

8. A tantárgy részletes tematikája

Alapfogalmak, meghatározások, alapismeretek. Az elektronikus kereskedelem jogi és gazdasági infrastruktúrája. Adatvédelem és fogyasztóvédelem Reklám és marketing. Virtuális áruházak. Az eladó és vevő pozíciói az új környezetben. Intelligens ügynökök.

A szabályozási Elektronikus közjegyzők. Online bíróság. Létező jogi problémák, megoldási igények, feladatok. Csalások és visszaélések lehetősége. Adózási és vámkérdések. Az adatbázis-jog. Szellemi tulajdon, szerzői jogok. Szabványok, szabványosítási kezdeményezések.

Az elektronikus kereskedelem politikája. Nemzetközi szervezetek, koalíciók. Nemzeti stratégiák.

A technológiai környezet. Az elektronikus kereskedelem céljaira kifejlesztett alkalmazások, platformok. Digitális pénz, kártyapénz, digitális bankok. Fizetési módok, megoldások (E-cash, e-purse, e-vallet, stb.) SET illetve kulcskezelések, SSL, stb. Egyéb biztonságtechnikai kérdések (Firewallok tervezése, demilitarizált zóna, stb.). Privacy technológiák (PET) az elektronikus kereskedelemben.

Elektronikus dokumentumok, digitális aláírás. Hitelesség, dokumentálhatóság.

E-commerce projekt alapú megközelítése — projekt fázisok, követelmények, stb.

EDI. Előnyök, kockázati tényezők és hátrányok. EDI és biztonság. EDI mint informatikai rendszer — Az EDI távközlési és informatikai igényei (az EDI szoftverek jellemzői, általános felépítés, gateway kialakítások, EDI távközlési szolgáltatók.) EDI szabványok. EDIFACT. Az MSZ ISO 9735 szabvány.

EDI megvalósítás: EDI fordító motorok (a fordítás feladata, nyelvtan és szemantika, megvalósítási megfontolások. Teljesítmény optimalizálás. Az EDIFACT fordító megvalósításának alapelvei.) EDI kommunikációs SW tervezési kérdései. EDI perspektívák: Web-EDI, Lite-EDI. SIMPL-EDI.

XML/EDI. (gyártói támogatás, XML kapcsolódási felületek: DOM, SAX; XML fejlesztő eszközök, parserek, XML nyelvi alapelemek: szintaktika, elemek, entities, linkelések, DTD, stb.)

Esettanulmányok. Az IBM Net-Commerce— rendszer architektúra, fő elemek (web szerver, Store creator, store manager, template designer, site manager). Az IBM payment rendszer — Payment server, consumer wallet, payment gateway, payment registry, integrácíó a fő rendszerekhez. Internet áruházak. EDI a supply chain-ekben, a kereskedelmi láncokban, a pénzügyi szférában, az államigazgatásban. Magyarországi EDI alkalmazások (autóipar, kereskedelem, adóigazgatás, statisztika, vám és jövedék). EDI alkalmazói esettanulmány: General Motors beszállítói rendszer.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás, esettanulmányok feldolgozása

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: az előadások látogatása a TVSZ-ben meghatározott módon

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga. A jegy írásbeli vizsgadolgozat teljesítésével szerezhető meg, aki dolgozatával nem éri el a megszerezhető pontok felét, szóbeli vizsgán javíthat. A szóbeli vizsga a félév teljes anyagát felöleli.

A fenti követelmények alapján a jegyek ponthatárai a következők:

1

0-59%

2

60-69%

3

70-79%

4

80-89%

5

90-100%

c. Elővizsga: nincs

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

EDI- és EDIFACT-kézikönyv (HUNPRO, Budapest, 1995)

Elektronikus kereskedelem jogi kérdései (Dr. Verebics János, ITTK Kutatási Jelentés, INFINIT Műhely, Budapest, 1999.)

Az elektronikus kiskereskedelem Magyarországon (Szekfű Balázs, Szűcs Zoltán, ITTK Kutatási Jelentés, INFINIT Műhely, Budapest, 1999.)

Az elektronikus kereskedelem technológiai alaprendszereiről és fejlődésük lehetséges irányairól (Kővári Péter, ITTK Kutatási Jelentés, INFINIT Műhely, Budapest, 1999.)

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Székely Iván

Geist Éva

  1. adjunktus

külső ea.

GTK Információmenedzs-ment Tanszék

IBM