Bankbiztonság és adatvédelem

A tantárgy angol neve: Banking security and data protection

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT468935 9-10 2/0/0/v 3 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Székely Iván

egyetemi docens

GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

Vasvári György

tiszteleti egyetemi docens

GTK Információ- és tudásmenedzsment Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar első három évi képzésére épít.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A bankinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzése alkalmazott orientációjú bankinformatikai tudás biztosítása

8. A tantárgy részletes tematikája

BANKBIZTONSÁG

Az adatvédelem és az adatbiztonság fogalmi elkülönítése.

ˇ A biztonság értelmezése,

ˇ A bankbiztonság fogalma,

ˇ Kockázat menedzsment

¨ Banki információ rendszerek biztonsága,

- szervezési veszélyforrások,

- technikai veszélyforrások

¨ - védelmi intézkedések

- szervezési védelmi intézkedések

- fizikai védelmi intézkedések

- logikai védelmi intézkedések

ˇ A biztonság menedzsment a bankokban

 • biztonsági átvilágítás
 • biztonsági stratégia
 • biztonsági politika
 • üzletmenet folytonossági terv
 • biztonsági szabályzat

ˇ a biztonság ellenőrzése a bankokban,

ˇ a bankbiztonsági Események kezelése

ADATVÉDELEM

Az adatvédelemmel és az információszabadsággal kapcsolatos fogalmak értelmezése. Elméletei alapok: az adatvédelem filozófiai, politológiai és szociológiai vetületei. Történeti áttekintés; nyugati és magyar/kelet-európai modell. Az adatvédelem alapelvei. A szabályozási környezet: fejlett országok, Magyarország; nemzetközi normák. Adatvédelmi intézmények, funkciók és szakértelmek. Szervezési és menedzsment teendők vállalati szinten. Az adatvédelem gyakorlata és banki-pénzügyi vonatkozású területei. Privacy technológia.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Aktív részvétel az órák legalább kétharmadán

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

c. Elővizsga: Bankbiztonság

11. Pótlási lehetőségek

Egy alkalommal a vizsga ismételhető

12. Konzultációs lehetőségek

Az oktatók fogadóóráján

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

ADATVÉDELEM:

 • Kirby, M.D.: Access to Information and Privacy. The Ten Information Commandments. Law and Technology Vol. 19. No.1.(1986). Magyarul: Információs tízparancsolat. (Részlet) Világosság 1992. november, 817.-823. old.
 • Székely I.: Az egyén és az információs hatalom. Eszmélet, 27. szám, Budapest 1995.
 • Sólyom L.: Egy új szabadságjog: az információszabadság. Valóság 1988. szeptember
 • Az adatvédelmi biztos beszámolója 1995-1996, 1997, 1998.
 • Székely I.: Hitelesítés azonosítás nélkül? A privacy technology. Magyar Távközlés, Vol. V. No.11., Budapest 1994.
 • Chaum, D.: Achieving Elektronic Privacy.
 • Scientific American August 1992, 96.-101. old.
 • (Magyarul: Személyes adatvédelem - rejtjelezéssel. Tudomány 1992. október, 72.-77. old.)
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

-http://www.epic.org

-http://www.gilc.org

-http://www.digicash.com

BANKBIZTONSÁG:

 • Kötelező irodalom: Vasvári György: Bankbiztonság BME 2003.
 • Ajánlott irodalom: Lukács Gy., Horváth L., Tuzson T., Vasvári Gy.: Informatikai rendszerek biztonsága.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

24

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

20

..

Vizsgafelkészülés

16

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Székely Iván

Vasvári György

egyetemi docens

tiszteleti egyetemi docens

GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

GTK ITM