Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Banküzemtan

  A tantárgy angol neve: Commercial banking

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT468550 8 2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mátyók Györgyi

  egyetemi adjunktus

  GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A bankinformatikai képzés tárgyainak együttes célkitűzéséhez kapcsolódva, e tárgy keretében egy bank működésének alapjairól, a jelentősebb banki üzleti folyamatokról, termékekről biztosít tudást

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A bank fogalma, kialakulása, a magyarországi bankrendszer fejlődése
  2. Kockázatok a kereskedelmi bankok működésében
  3. A banki számvitel alapjai, a banki teljesítmény elemzésére szolgáló mutatók
  4. Aktív bankműveletek
  5. Passzív bankműveletek, a betétbiztosítás funkciója a bankok gazdálkodásában
  6. A tőke szerepe, funkciója a bankok gazdálkodásában
  7. Fizetési forgalom és fizetési formák
  8. A mérlegen kívüli tételek fogalma, fajtái és kockázatai
  9. Bevezetés az eszköz-forrás menedzsmentbe
  10. Nemzetközi fizetési formák
  11. A banktevékenység felügyeleti ellenőrzése
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Előadás látogatása ajánlott a TVSZ-ben meghatározott módon, de nem kötelező

  1. A vizsgaidőszakban: vizsga írásban (teszt )

  Az írásbeli vizsga a 10.pontban megjelölt tankönyv és az előadások alapján összeállított tesztkérdések megválaszolásával történik.

  Az írásbeli vizsgán elérhető legmagasabb pontszáma:100 pont

  Az elért pontszámok alapján kapható érdemjegy katergóriák:

  jeles 85-100 pont

  jó 70- 84 pont

  közepes 60- 69 pont

  elégséges 50- 59 pont

  nem értékelhető 0-49 pont

  c. Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  -

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktató fogadóórájában, valamint előre egyeztetett időpontban igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügyi Intézet: BANKÜZEMTAN c. egyetemi tankönyv

  1996 évi CXII.törvény: A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

  27/1998. (X.21) PM rendelet: A kintlevőségek, befektetések, mérlegen kívüli tételek és a fedezetek minősítésének és értékelésének szempontjairól.

  Ajánlott:

  1.Dr. Huszti Ernő: Banktan TAS Kft. 1996

  2.Hitelkockázat kezelése, Price Waterhouse, 1992. Panem Kft.Budapest 1993

  3.Magyarország gazdaságtörténete . A honfoglalástól a 20.század közepéig. Aula Kiadó, 1997

  4.Banküzemtan Bankügyintézőknek c. könyv Nemzetközi Bankárképző Rt. Budapest 1997.

  Bankszemle

  1.2000/1-2 –3 sz. Mihályi Péter: A bank-és biztosítási rendszer átalakítása I.és II.rész

  2.2000/7 sz.Rácz Lajos: a Bankközi Adós-és Hitelinformációs Rendszer első öt éve

  3.2000/6 sz. Kelemen László –Barczi Györgyi: Betétvédelem ’99

  4.2000/4-5 sz. Baráth Mónika: Közép-európai bankvezetők jövőképe

  Bank és Tőzsde VIII.évf.35 szám “Dominál a készpénzfelvétel” Bankkártyapiac-ma

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  24

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

  Vizsgafelkészülés

  16

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mátyók Györgyi

  egyetemi adjunktus

  GTK Információ és Tudásmenedzsment Tanszék