Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szociológia (BSc mérnök)

  A tantárgy angol neve: Sociology

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, BSc képzés
  Mérnök informatikus szak, BSc képzés
  Gazdasági és humán kötelezően választható tantárgy

   

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT43A002   2/0/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Szakadát Istvánegyetemi docensSzociológia és Kommunikáció Tsz.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A kurzus célja az, hogy betekintést adjon a modern társadalmak működési folyamataiba és segítséget nyújtson a mai magyar társadalom főbb problémáinak értelmezéséhez. A kurzus a jelenkor társadalmi változásai iránt érdeklődő hallgatók számára nyújt alapvető ismereteket, ugyanakkor a mérnöki szakmában is hasznosítható tudást kínál fel a műszaki és gazdasági tevékenység társadalmi feltételeiről és következményeiről.

  A kurzust elvégző hallgató választ kaphat a társadalmi életből származó számos fontos kérdésre. Miért hajlandók az emberek közösségi normákat követni, és vajon rosszul teszik-e, ha megszegik őket? Milyen következményekkel járt a rendszerváltás a társadalmi és területi egyenlőtlenségekre? Mi rejlik a közvéleménykutatások mögött? Mi az a fogyasztói társadalom?

  A kurzus az általános társadalmi problémák értelmezése mellett a műszaki tevékenység során felmerülő konkrétabb kérdések megválaszolásában is fontos fogódzókat nyújthat. Melyek a napjainkban zajló információs forradalom konkrét következményei? Milyen szervezeti formák segítik elő a technológiai innovációt és az alkalmazkodást?

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Mi a szociológia?
  A szociológia a modern társadalom megismerésének tudománya. De mióta létezik szociológia, és milyen kérdéseket tesz fel? Hogyan viszonyul a szociológia a közgazdaságtanhoz, a pszichológiához és más társadalomtudományokhoz? Milyen magyarázó mechanizmusokat alkalmaznak a szociológusok?

  2. A szociológia módszertana
  Milyen speciális mérési problémák merülnek fel a szociológiában? Mire jó és hogyan készül a kérdőív, az interjú, a résztvevő megfigyelés és az esettanulmány? Hogyan készülnek a közvélemény- és piackutatások? Mikor használják az ún. kvalitatív módszereket?

  3. Kultúra
  Miért nem működhet egy társadalom egy közösen elfogadott kulturális rend nélkül? Hogyan lehetnek, mégis, kulturálisan sokszínűek a társadalmak? Hogy látják a kultúra jelenségét a szociológusok, és hogyan az antropológusok? Mi a különbség szubkultúra és tömegkultúra közt? Mit jelent a kulturális tőke fogalma?

  4. Társadalmi normák, értékek és a vallás
  Mi öszötönöz minket arra, hogy a gyakran „láthatatlan” társadalmi normáknak engedelmeskedjünk? Hogyan alakulhat ki kooperáció és bizalom egy közösségben? Hogyan hoznak létre „társadalmi tőkét” a társadalmi hálózatok? Hogyan integrálják a vallási értékek a társadalmat, és miért hordozhat társadalmi tőkét egy vallási rendszer?

  5. A modernizáció a gazdaságban és a társadalomban
  Milyen társadalmi-kulturális előfeltételei voltak a modern kapitalizmus kialakulásának? Mi a kapcsolat a kultúra és a gazdasági fejlődés között? Mi a köti össze az embereket egy hagyományos közösségben, illetve a modern társadalomban?

  6. Szocializáció, család, életciklus
  Hogyan változtak a család határai, és szerepei az utóbbi évszázadokban? Miért alakult át a termékenység és a jólét kapcsolata a modernizáció során? Hogyan tanulunk szüleinktől, az iskolától, kortársainktól és a média szereplőitől?                

  7. Társadalmi struktúra, rétegződés, mobilitás
  Mi alapján soroljuk csoportokba egymást, és ezek a csoportképző ismérvek miért változnak az időben? Mi a családi kötődés, a baráti társaság, a munkahely stb. szerepe értékeink és életmódunk kialakításában? Kik milyen esélyekkel kerülnek feljebb vagy lejjebb a társadalmi ranglétrán, mint szüleik?

  8. Politikai szociológia
  Mi a különbség hatalom és uralom között? Mitől lesz „karizmatikus” egy vezető? Hogyan működnek a demokrácia politikai intézményei: az állam, a pártok és a parlament? Mi a kapcsolat a politikai kommunikáció és a választói magatartás között? Mely társadalmi csoportok érvényesíthetik sikeresen érdekeiket? Miért nehéz mozgosítani az embereket közös célok rédekében?

  9. Munka és gazdaság
  Hogyan érvényesül a társadalmi környezet logikája a piacon? Milyen tényezők korlátozzák a gazdasági racionalitás korlátlan érvényre jutását? Mi a kapcsolatok szerepe a munkavállalók és vállalkozók sikerében? Milyen kulturális környezet segíti a vállalkozásokat?

  10. Technológiai innováció és gazdasági szervezet
  Hogyan épül fel egy modern gazdasági szervezet? Van-e különbség a gazdasági és az állami szervezetek (bürokrácia) felépítése és működési módja között? Mi a különbség a nyugati és a távol-keleti gazdasági szervezetek között? Milyen szervezeti formák segítik elő a technológiai innovációt és az alkalmazkodást? Mit jelent a gazdasági termelés „rugalmassága”?

  11. Területi egyenlőtlenségek
  Milyen különbségeket fedezhetünk fel a nagyvárosi, városi és falusi életmód között? Mit jelent az urbanizáció fogalma? A városi és a vidéki lakóhely hogyan befolyásolja az emberek munkaerőpiaci, iskolázottsági és mobilitási esélyeit? Mi a szerepe a regionális integrációnak? Milyen regionális és urbanizációs különbségek léteznek ma Magyarországon?

  12. Technológiai fejlődés és társadalmi változások
  Hogyan változtatják meg az új technikai eszközök, fontos innovációk a mindennapi életet? A technológiai újítások milyen kulturális gyakorlatokat hívnak elő a társadalomban?  Miért különbözhet különböző társadalmak az innovációs képessége?

  13. Etnikai kötődés és etnikai konfliktusok
  Mi a szerepe az etnikai hovatartozásnak az emberek identitásában? Milyen előítéletek és konfliktusok alakulnak ki az etnikai különbségek mentén? Melyek a lemaradó etnikai csoportok a fejlett társadalmakban? Milyen a cigányság helyzete Magyarországon?

  14. A fogyasztói társadalom kialakulása
  Mikor alakultak ki a fogyasztói társadalmak és mit jelent ez a fogalom? Milyen következményekkel jártak a hatvanas évek nagy átalakulásai Nyugat-Európában? Milyen következményekkel járt a popzene megjelenése, a népszerű kultúra és a televízió elterjedése? Mit jelent az életstílus fogalma? Fogyasztói társadalom-e a mai magyar társadalom?

  15. A globalizáció és az információs társadalom megjelenése
  Milyen gazdasági és kulturális összetevőkből áll a globalizáció folyamata? Mit jelent a glokalizáció fogalma? Milyen következményekkel jár a digitális média megjelenése? Hogyan szerveződik az Interneten a globális civil társadalom? Információs társadalom-e a mai magyar társadalom?

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: ZH

  b.       A vizsgaidőszakban: a vizsga feltétele az aláírás megszerzése

  c.              Elővizsga: igény szerint

  11. Pótlási lehetőségek

  1 db pótzárthelyi, a pótlási héten egy további pótlási lehetőséget biztosítunk

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktató fogadóórájában

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  S. Nagy Katalin: Szociológia.

  Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.

  Anthony Giddens: Szociológia

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Janky Bélaegyetemi docensSzociológia és Kommunikáció Tsz.