Kommunikáció

A tantárgy angol neve: Communication

Adatlap utolsó módosítása: 2014. november 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak
Mérnökinformatikus szak
Egészségügyi mérnök szak
Gazdaságinformatikus szak

Szabadon választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT43A001   2/0/0/f 2  
A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
4. A tantárgy előadója
Dr. Horányi Özséb

 

egyetemi tanár

 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

Szabó Levente

 

egyetemi tanársegéd

 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A kurzus célja megismertetni a hallgatókat a kommunikáció jelenségeivel a közvetlen, minden közvetítettséget nélkülöző kommunikatív események példáján.

8. A tantárgy részletes tematikája (1)        Bevezetés: a kommunikatív jelenség

 

(2)        A kommunikátum szignifikánsa

 

(3)        A kommunikátum szignifikátuma

 

(4)        A közvetlen emberi kommunikáció csatornái

 

(5)        A közvetlen emberi kommunikáció kódjai

 

(6)        A közvetlen emberi kommunikáció szituációi és hálózatai

 

(7)        A közvetlen emberi kommunikáció ágense: a kommunikátor és életvilága

 

(8)        A közvetlen emberi kommunikáció dinamikája: a belebonyolódás és a kihátrálás

 

(9)        A közvetlen emberi kommunikáció dinamikája: stratégiák

 

(10)      Az embernek lehetetlen nem kommunikálnia

 

(11)      A közvetlen emberi kommunikáció társadalmi meghatározottsága

 

(12)      A közvetlen emberi kommunikáció szükségképpen társadalmi

 

(13)      A közvetlen emberi kommunikáció a problémamegoldás kontextusában

 

(14)      A közvetlen emberi kommunikáció zavarai

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények Az órák rendszeres látogatása
11. Pótlási lehetőségek

Megbeszélés szerint

12. Konzultációs lehetőségek

Az oktatók fogadóóráján

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Austin, J.L.: [1955] Tetten ért szavak. Budapest, Akadémia, 1990.

 

Berne, E.: [1968] Emberi játszmák. Budapest, Gondolat, 1984.

 

Buda B.:  1988  A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerüségei. Buapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 3. kiadás.

 

Buda B. - László J.:  1981  Beszéd a szavak mögött. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

 

Forgas, J.P.:  1989  A társas érintkezés szociápszichológiája. Budapest, Gondolat.

 

Goffman, E.:  1981  A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Budapest, Gondolat.

 

Hall, E.T.:  1975  Rejtett dimenziók. Budapest, Gondolat.

 

Hoppál M.:  1972  Gesztuskommunikáció. Általános nyelvészeti tamulmányok. VIII, Budapest, Akadémiai, 71‑84.

 

Horányi Ö. (szerk.):   l977‑l978 Kommunikáció I‑II. Budapest, Közgazdasági.

 

Jakobson, R.:  1960  Hang Jel Vers. Budapest, Gondolat [1969]

 

Kálmán C. Gy.:  1990  Az irodalom mint beszédaktus. Budapest Akadémiai.

 

Knapp, M.L.: [1972] A nemverbális kommunikáció. Horányi II., 69-88.

 

Knapp, M.L. - Miller, G.R. (eds.):  1985  Handbook of Interpersonal Communication. Sage

 

Pease, A.:  1989  Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. Budapest, Park Kiadó.

 

Petőfi S.J.:  1990  A nyelv mint írott kommunikációs médium: szöveg. Szöveg, szövegtan, műelemzés. Budapest, OPI, 3-75.

 

Pléh Cs. - Siklaki I. - Terestyéni T. (szerk.):  1997  Nyelv, kommunikáció, cselekvés Budapest,Osiris.

 

Scott, B.:  1988  A tárgyalás fortélyai. Budapest, Novotrade.

 

Síklaki I. (szerk.):  1990  A szóbeli befolyásolás alapjai I-II. Budapest, Tankönyvk.

 

Szépe Gy. (szerk.):   1975  Társadalom és nyelv. Budapest, Gondolat.

 

Terestyéni T.:  1981  Konvencionális jelentés kommunikációs jelentés, Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

 

Wardhaugh, R.:  1995  Szociolingvisztika. Budapest, Osiris-Századvég.

 

Wright, G.: [1971] Magyarázat és megértés. Magyarázat, megértés, előrejezés (szerk. Bertalan) Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1988.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra30
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
Vizsgafelkészülés
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Horányi Özséb, Szociológia és Kommunikáció Tanszék