Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kommunikáció

  A tantárgy angol neve: Communication

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. november 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak
  Mérnökinformatikus szak
  Egészségügyi mérnök szak
  Gazdaságinformatikus szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT43A001   2/0/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Horányi Özséb

   

  egyetemi tanár

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  Szabó Levente

   

  egyetemi tanársegéd

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A kurzus célja megismertetni a hallgatókat a kommunikáció jelenségeivel a közvetlen, minden közvetítettséget nélkülöző kommunikatív események példáján.

  8. A tantárgy részletes tematikája (1)        Bevezetés: a kommunikatív jelenség

   

  (2)        A kommunikátum szignifikánsa

   

  (3)        A kommunikátum szignifikátuma

   

  (4)        A közvetlen emberi kommunikáció csatornái

   

  (5)        A közvetlen emberi kommunikáció kódjai

   

  (6)        A közvetlen emberi kommunikáció szituációi és hálózatai

   

  (7)        A közvetlen emberi kommunikáció ágense: a kommunikátor és életvilága

   

  (8)        A közvetlen emberi kommunikáció dinamikája: a belebonyolódás és a kihátrálás

   

  (9)        A közvetlen emberi kommunikáció dinamikája: stratégiák

   

  (10)      Az embernek lehetetlen nem kommunikálnia

   

  (11)      A közvetlen emberi kommunikáció társadalmi meghatározottsága

   

  (12)      A közvetlen emberi kommunikáció szükségképpen társadalmi

   

  (13)      A közvetlen emberi kommunikáció a problémamegoldás kontextusában

   

  (14)      A közvetlen emberi kommunikáció zavarai

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények Az órák rendszeres látogatása
  11. Pótlási lehetőségek

  Megbeszélés szerint

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatók fogadóóráján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Austin, J.L.: [1955] Tetten ért szavak. Budapest, Akadémia, 1990.

   

  Berne, E.: [1968] Emberi játszmák. Budapest, Gondolat, 1984.

   

  Buda B.:  1988  A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerüségei. Buapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 3. kiadás.

   

  Buda B. - László J.:  1981  Beszéd a szavak mögött. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

   

  Forgas, J.P.:  1989  A társas érintkezés szociápszichológiája. Budapest, Gondolat.

   

  Goffman, E.:  1981  A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Budapest, Gondolat.

   

  Hall, E.T.:  1975  Rejtett dimenziók. Budapest, Gondolat.

   

  Hoppál M.:  1972  Gesztuskommunikáció. Általános nyelvészeti tamulmányok. VIII, Budapest, Akadémiai, 71‑84.

   

  Horányi Ö. (szerk.):   l977‑l978 Kommunikáció I‑II. Budapest, Közgazdasági.

   

  Jakobson, R.:  1960  Hang Jel Vers. Budapest, Gondolat [1969]

   

  Kálmán C. Gy.:  1990  Az irodalom mint beszédaktus. Budapest Akadémiai.

   

  Knapp, M.L.: [1972] A nemverbális kommunikáció. Horányi II., 69-88.

   

  Knapp, M.L. - Miller, G.R. (eds.):  1985  Handbook of Interpersonal Communication. Sage

   

  Pease, A.:  1989  Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. Budapest, Park Kiadó.

   

  Petőfi S.J.:  1990  A nyelv mint írott kommunikációs médium: szöveg. Szöveg, szövegtan, műelemzés. Budapest, OPI, 3-75.

   

  Pléh Cs. - Siklaki I. - Terestyéni T. (szerk.):  1997  Nyelv, kommunikáció, cselekvés Budapest,Osiris.

   

  Scott, B.:  1988  A tárgyalás fortélyai. Budapest, Novotrade.

   

  Síklaki I. (szerk.):  1990  A szóbeli befolyásolás alapjai I-II. Budapest, Tankönyvk.

   

  Szépe Gy. (szerk.):   1975  Társadalom és nyelv. Budapest, Gondolat.

   

  Terestyéni T.:  1981  Konvencionális jelentés kommunikációs jelentés, Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

   

  Wardhaugh, R.:  1995  Szociolingvisztika. Budapest, Osiris-Századvég.

   

  Wright, G.: [1971] Magyarázat és megértés. Magyarázat, megértés, előrejezés (szerk. Bertalan) Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1988.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Horányi Özséb, Szociológia és Kommunikáció Tanszék