Fogyasztás-szociológia

A tantárgy angol neve: Sociology of Consumption

Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Szabadon választható
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT439897   2/0/0/f 2  
A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
4. A tantárgy előadója
Dr. Janky Béla

 

docens

 

Szociológia és Kommunikáció

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

BMEGT431060            Fogyasztásszociológia KG

7. A tantárgy célkitűzése

A kurzuson elsősorban azt vizsgáljuk, hogy miképpen befolyásolja a fogyasztók társadalmi környezete döntéseiket. Foglalkozunk a fogyasztó közvetlen (mikro) környezetét alkotó egyének befolyásával, továbbá áttekintjük a makrotársadalom értékrendszerének fogyasztásra gyakorolt hatását is. Külön figyelmet szentelünk annak, hogy a modern fogyasztói társadalmakban milyen, egymástól jól elkülöníthető fogyasztási jellemzőkkel bíró csoportokat fedezhetünk fel. A kurzus egyik alapvető célja, hogy közösen megértsük, hogy miképpen befolyásolja egy közösség értékrendszere a legkülönfélébb fogyasztási javak iránti keresletet, valamint a termékek pontos funkcióját és kivitelezési módját. A kurzus épít a diákok aktív közreműködésére. Szándékunk, hogy az órákon bemutatott alapvető ismereteket a diákok önállóan fel tudják használni gyakorlati munkájuk során.

8. A tantárgy részletes tematikája I. A fogyasztók motivációi és a modern fogyasztói társadalmak

 

 1. Vágyaink és az anyagi fogyasztás
 2. Vágyaink és a modern fogyasztói társadalom sajátosságai
 3. Alkalmazás: Anyagi javak és szubjektív jólét a modern társadalmakban
II. Fogyasztói értékek a modern társadalmakban

 

 1. A modern fogyasztói társadalom gyökerei és kialakulása
 2. A fogyasztói értékek átalakulása az utóbbi évtizedekben.
 3. Demográfiai trendek és új fogyasztói csoportok.
 4. A modern fogyasztói társadalmak közötti különbségek: értékrendszerek, társadalom-szerkezet és fogyasztás
 5. A modern fogyasztói társadalmak szerkezete: osztályhelyzet és fogyasztás
 6. A társadalomszerkezet és a fogyasztás átalakulása az utóbbi évtizedekben.
 7. Társadalomszerkezet és fogyasztói csoportok Magyarországon
III. A vásárlói döntés

 

 1. A racionális vevő és az eladó viszonya: Reputáció és méltányosság
 2. Az „irracionális” vevő: meggyőzési technikák a média kommunikációjában
 3. A vásárlás helyszíneinek átalakulása a 20. században.
IV. A fogyasztói motivációk piaci következményei

 

 1. A fogyasztói piacok dinamikája: hóbortok, versengés és divatciklusok
 2. Kölcsönösen összefüggő preferenciák: Reklám és „közös tudás.” Az „étteremárazási probléma.”
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények A szorgalmi időszakban: házi dolgozat elkészítése a megadott szempontok alapján
11. Pótlási lehetőségek pót házi-dolgozat elkészítése
12. Konzultációs lehetőségek hetente a fogadóóra időpontjában
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Fussel, Paul: Osztálylétrán Amerikában. Európa, Bp., 1987 (részletek)

Hradil, Stefan: Régi fogalmak és új struktúrák. Miliő, szubkultúra és életstílus a 80-as években. In. Andorka Rudolf, Stefan Hradil és Jules Peschar (szerk.): Társadalmi rétegződés. Aula, Bp., 1994.

Janky Béla: Fogyasztás a modrn társadalmakban. In. S. Nagy Katalin (szerk.): Fejezetek a szociológiából. Typotex, Budapest, 2007, megjelenés alatt

Janky Béla – Králik Miklós – Sipos László (szerk): A fogyasztás társadalmi beágyazottsága. Szöveggyűjtemény, Műegyetemi Kiadó, Bp., 2006

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra30
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Janky Béla

 

docens

 

Szociológia és Kommunikáció