Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fogyasztás-szociológia

  A tantárgy angol neve: Sociology of Consumption

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szabadon választható
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT439897   2/0/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Janky Béla

   

  docens

   

  Szociológia és Kommunikáció

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  BMEGT431060            Fogyasztásszociológia KG

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kurzuson elsősorban azt vizsgáljuk, hogy miképpen befolyásolja a fogyasztók társadalmi környezete döntéseiket. Foglalkozunk a fogyasztó közvetlen (mikro) környezetét alkotó egyének befolyásával, továbbá áttekintjük a makrotársadalom értékrendszerének fogyasztásra gyakorolt hatását is. Külön figyelmet szentelünk annak, hogy a modern fogyasztói társadalmakban milyen, egymástól jól elkülöníthető fogyasztási jellemzőkkel bíró csoportokat fedezhetünk fel. A kurzus egyik alapvető célja, hogy közösen megértsük, hogy miképpen befolyásolja egy közösség értékrendszere a legkülönfélébb fogyasztási javak iránti keresletet, valamint a termékek pontos funkcióját és kivitelezési módját. A kurzus épít a diákok aktív közreműködésére. Szándékunk, hogy az órákon bemutatott alapvető ismereteket a diákok önállóan fel tudják használni gyakorlati munkájuk során.

  8. A tantárgy részletes tematikája I. A fogyasztók motivációi és a modern fogyasztói társadalmak

   

  1. Vágyaink és az anyagi fogyasztás
  2. Vágyaink és a modern fogyasztói társadalom sajátosságai
  3. Alkalmazás: Anyagi javak és szubjektív jólét a modern társadalmakban
  II. Fogyasztói értékek a modern társadalmakban

   

  1. A modern fogyasztói társadalom gyökerei és kialakulása
  2. A fogyasztói értékek átalakulása az utóbbi évtizedekben.
  3. Demográfiai trendek és új fogyasztói csoportok.
  4. A modern fogyasztói társadalmak közötti különbségek: értékrendszerek, társadalom-szerkezet és fogyasztás
  5. A modern fogyasztói társadalmak szerkezete: osztályhelyzet és fogyasztás
  6. A társadalomszerkezet és a fogyasztás átalakulása az utóbbi évtizedekben.
  7. Társadalomszerkezet és fogyasztói csoportok Magyarországon
  III. A vásárlói döntés

   

  1. A racionális vevő és az eladó viszonya: Reputáció és méltányosság
  2. Az „irracionális” vevő: meggyőzési technikák a média kommunikációjában
  3. A vásárlás helyszíneinek átalakulása a 20. században.
  IV. A fogyasztói motivációk piaci következményei

   

  1. A fogyasztói piacok dinamikája: hóbortok, versengés és divatciklusok
  2. Kölcsönösen összefüggő preferenciák: Reklám és „közös tudás.” Az „étteremárazási probléma.”
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: házi dolgozat elkészítése a megadott szempontok alapján
  11. Pótlási lehetőségek pót házi-dolgozat elkészítése
  12. Konzultációs lehetőségek hetente a fogadóóra időpontjában
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Fussel, Paul: Osztálylétrán Amerikában. Európa, Bp., 1987 (részletek)

  Hradil, Stefan: Régi fogalmak és új struktúrák. Miliő, szubkultúra és életstílus a 80-as években. In. Andorka Rudolf, Stefan Hradil és Jules Peschar (szerk.): Társadalmi rétegződés. Aula, Bp., 1994.

  Janky Béla: Fogyasztás a modrn társadalmakban. In. S. Nagy Katalin (szerk.): Fejezetek a szociológiából. Typotex, Budapest, 2007, megjelenés alatt

  Janky Béla – Králik Miklós – Sipos László (szerk): A fogyasztás társadalmi beágyazottsága. Szöveggyűjtemény, Műegyetemi Kiadó, Bp., 2006

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Janky Béla

   

  docens

   

  Szociológia és Kommunikáció