Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A tömegkommunikáció szociológiája

  A tantárgy angol neve: Sociology of Mass Communication

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT439866   2/0/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Szakadát István

   

  egyetemi docens

   

  Szociológia és Kommunikáció Tsz.

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A kurzus átfogó bevezetést nyújt a népszerű média és kultúra legfontosabb jelenségeinek társadalomtudományi megértésébe.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mi az, hogy „népszerű” (popular)?

  Tömegkultúra és magaskultúra. Népszerű kultúra és népi kultúra.

  A fogyasztói társadalom kritikai elméletei. A Frankfurti Iskolától a hegemónia elméletéig. Fogyasztói kultúra és ideológia.

  A fogyasztói viselkedés szociológiája és antropológiája.

  A fogyasztói társadalomból való kivonulás. Ellenkultúrák. A konzumerizmus kritikája.

  A mindennapi élet kultúrája. Ellenőrzés és ellenállás.

  A szociológiai kultúrakutatás irányzatai. Szubkultúra-kutatások.

  Médiabefogadás-kutatások, a közönségkutatás etnográfiai irányzata.

  A népszerű kultúra strukturalista és posztstrukturalista elméletei.

  Késő modernitás és identitás. Individualizáció és kiágyazódás. Életstílus-és miliőelméletek. Élménytársadalom, kockázat-társadalom, reflexív modernizáció.

  Posztmodern társadalom, posztmodern kultúra.

  A multimédia jelensége.

  Politika, média, nyilvánosság a népszerű (piacorientált) média korában.

  A népszerű média régi és új műfajai. Film, zene, televízió. Híradó, szappanopera, dokumentumfilm. Reality televízió, poszt-dokumentarista televízió.

  Kulturális globalizáció: homogenizálódás és hibridizáció.

  A nemi identitás elméletei. A nemi identitás performatív jellege. Queer elmélet.

  Identitáspolitikák. A rasszizmustól a Love Parade-ig. Multikulturalizmus.

  Sztárok és rajongók.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:  2 ZH

  11. Pótlási lehetőségek

  pót-ZH

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktató fogadóórájában

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Wessely Anna (szerk.) A kultúra szociológiája Osiris, Budapest, 2003

  Feischmidt Margit (szerk.) Multikulturalizmus. Osiris, Budapest, 1997

  Zygmunt Bauman Globalizáció. A társadalmi következmények. Szukits, Budapest, 2002

  Michael Featherstone és mások (szerk.) A test. Jószöveg Műhely, Budapest, 1997

  Fredric Jameson A posztmodern, avagy a kései kapitalizmus logikája. Jószöveg Műhely, Budapest, 1998

  Richard Sennett A közéleti ember bukása. Helikon, Budapest, 1998

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés60
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Szakadát István

   

  egyetemi docens

   

  Szociológia és Kommunikáció Tsz.