Környezetszociológia

A tantárgy angol neve: Enviromental Sociology

Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Szabadon választott tárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT439763   2/0/0/f 2  
A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
4. A tantárgy előadója
Dr. Kocsis János Balázs

 

Egyetemi adjunktus

 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése A környezeti probléma multidiszciplináris megközelítést, a különböző tudományágak párbeszédét igényli. A tárgy mindenekelőtt a környezetpusztítás társadalmi vetületeivel foglalkozik. Többek között olyan kérdésekre keresi a választ, hogy vajon milyen tényezők felelősek leginkább a környezeti állapotromlásért, illetve milyen lehetséges módjai vannak a fenntarthatóság biztosításának. Milyen tényezők állnak a fogyasztásnövekedés hátterében? Milyen akadályok állják útját a fenntartható technológiák elterjedésének? Miért van az, hogy ugyanazon technológiai kockázatokat egyes társadalmak készek elfogadni, míg más társadalmak elutasítóak velük szemben? Milyen értelemben beszélhetünk „kockázat-társadalmakról”? Mit jelent az, hogy a környezeti problémák elosztási problémák? Hogyan válik egy környezeti állapotromlás társadalmi problémává, s milyen típusú környezeti állapotromlásoknak van erre nagyobb esélyük? Milyen tényezők magyarázzák a társadalmi mozgalmak, köztük a környezetvédő mozgalmak dinamikáját és a politikai cselekvés formáit?

 

8. A tantárgy részletes tematikája 1. Bevezetés. Környezeti problémák és társadalmi vonatkozásaik

 

2. Népesedés és természeti erőforrások: neo-malthusiánusok, gazdasági optimisták és disztribúcionisták (a politikai gazdaságtan perspektívája).

 

3. A közlegelők tragédiája (Hardin) és annak utóélete.

 

4. A növekedés határaitól a fenntartható fejlődésig. A fenntartható fejlődés koncepciója.

 

5. A környezeti probléma mint elosztási probléma.

 

6. Az erőforrásfelhasználás csökkentésének lehetőségei és korlátai: Fogyasztás és fenntarthatóság.

 

7. Az erőforrásfelhasználás csökkentésének lehetőségei és korlátai: Technológia és fenntarthatóság.

 

8. A kockázatok különböző megközelítésmódjai. A kockázatkutatás története.

 

9. A kockázat-társadalom (Beck).

 

10. A környezeti problémák társadalmi konstrukciója.

 

11. Az új társadalmi mozgalmak. A zöld mozgalmak jellegzetességei. Az ökológiai mozgalmak kialakulása Magyarországon.

 

12. A civil társadalom szerepe. Környezetvédő civil szervezetek Magyarországon.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban: két zárthelyi dolgozat megírása

 

b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga sikertelen vagy meg nem írt zárthelyi dolgozat esetén

 

11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi dolgozatok pótlása a TVSZ szerint.

 

12. Konzultációs lehetőségek hetente a fogadóóra időpontjában
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Pataki Gy., Takács-Sánta A. (2004). Természet és gazdaság. Ökológiai közgazdaságtan szöveggyűjtemény, Budapest, Typotex, Bevezetés, 7-18.o.

 

Homer-Dixon, T. F. (2004). Környezet, szűkösség, erőszak. Budapest, Typotex Kiadó, 45-73.o. (2. fejezet)

 

Feeny, D. et al. (2004). A közlegelők tragédiája: huszonkét évvel később. In: Pataki Gy., Takács-Sánta A. (2004). Természet és gazdaság. Budapest, Typotex, 142-157.o.

 

(A közlegelők tragédiájának leírását ld. Hankiss E. (1983). Társadalmi csapdák, diagnózisok. Budapest, Magvető, 3. kiadás, 23-31.o.)

 

Ekins, P. (2004). „A növekedés határai” és a „fenntartható fejlődés”: megbirkózni az ökológiai valósággal. In: Pataki Gy., Takács-Sánta A. (2004). Természet és gazdaság. Budapest, Typotex, 266-290.o.

 

Røpke, I. A fogyasztási hajlandóság mozgatórugó. In: Pataki Gy., Takács-Sánta A. (2004). Természet és gazdaság. Budapest, Typotex, 323-355. o.

 

Slater, D. (2005). A fogyasztói kultúra körvonalai. Replika, 51-52. szám, 197-205. o.

 

Kemp, R. et al. (2004). Technológiai rezsimváltások a fenntarthatóság irányába niche-képződések folyamatain keresztül: a stratégiai niche-menedzsment megközelítése. In: Pataki Gy., Takács-Sánta A. (2004). Természet és gazdaság. Budapest, Typotex, 360-375.o.

 

Szíjártó Zs. (1998). Kockázat, kultúra, konfliktus. Replika. Társadalomtudományi folyóirat. Kockázat és kultúra 31-32. szám, 19-39.o. (http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/honlap/3132/02szij.htm)

 

Beck, U. (2003). A kockázat-társadalom. Út egy másik modernitásba. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó, Budapest, 25-55.o.

 

Kiss B., Boda Zs. (2005). Politika az interneten, Budapest, Századvég, 144-158.o. (7. fejezet).

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra30
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire30
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen60