Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Környezetszociológia

  A tantárgy angol neve: Enviromental Sociology

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szabadon választott tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT439763   2/0/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Kocsis János Balázs

   

  Egyetemi adjunktus

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A környezeti probléma multidiszciplináris megközelítést, a különböző tudományágak párbeszédét igényli. A tárgy mindenekelőtt a környezetpusztítás társadalmi vetületeivel foglalkozik. Többek között olyan kérdésekre keresi a választ, hogy vajon milyen tényezők felelősek leginkább a környezeti állapotromlásért, illetve milyen lehetséges módjai vannak a fenntarthatóság biztosításának. Milyen tényezők állnak a fogyasztásnövekedés hátterében? Milyen akadályok állják útját a fenntartható technológiák elterjedésének? Miért van az, hogy ugyanazon technológiai kockázatokat egyes társadalmak készek elfogadni, míg más társadalmak elutasítóak velük szemben? Milyen értelemben beszélhetünk „kockázat-társadalmakról”? Mit jelent az, hogy a környezeti problémák elosztási problémák? Hogyan válik egy környezeti állapotromlás társadalmi problémává, s milyen típusú környezeti állapotromlásoknak van erre nagyobb esélyük? Milyen tényezők magyarázzák a társadalmi mozgalmak, köztük a környezetvédő mozgalmak dinamikáját és a politikai cselekvés formáit?

   

  8. A tantárgy részletes tematikája 1. Bevezetés. Környezeti problémák és társadalmi vonatkozásaik

   

  2. Népesedés és természeti erőforrások: neo-malthusiánusok, gazdasági optimisták és disztribúcionisták (a politikai gazdaságtan perspektívája).

   

  3. A közlegelők tragédiája (Hardin) és annak utóélete.

   

  4. A növekedés határaitól a fenntartható fejlődésig. A fenntartható fejlődés koncepciója.

   

  5. A környezeti probléma mint elosztási probléma.

   

  6. Az erőforrásfelhasználás csökkentésének lehetőségei és korlátai: Fogyasztás és fenntarthatóság.

   

  7. Az erőforrásfelhasználás csökkentésének lehetőségei és korlátai: Technológia és fenntarthatóság.

   

  8. A kockázatok különböző megközelítésmódjai. A kockázatkutatás története.

   

  9. A kockázat-társadalom (Beck).

   

  10. A környezeti problémák társadalmi konstrukciója.

   

  11. Az új társadalmi mozgalmak. A zöld mozgalmak jellegzetességei. Az ökológiai mozgalmak kialakulása Magyarországon.

   

  12. A civil társadalom szerepe. Környezetvédő civil szervezetek Magyarországon.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban: két zárthelyi dolgozat megírása

   

  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga sikertelen vagy meg nem írt zárthelyi dolgozat esetén

   

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi dolgozatok pótlása a TVSZ szerint.

   

  12. Konzultációs lehetőségek hetente a fogadóóra időpontjában
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Pataki Gy., Takács-Sánta A. (2004). Természet és gazdaság. Ökológiai közgazdaságtan szöveggyűjtemény, Budapest, Typotex, Bevezetés, 7-18.o.

   

  Homer-Dixon, T. F. (2004). Környezet, szűkösség, erőszak. Budapest, Typotex Kiadó, 45-73.o. (2. fejezet)

   

  Feeny, D. et al. (2004). A közlegelők tragédiája: huszonkét évvel később. In: Pataki Gy., Takács-Sánta A. (2004). Természet és gazdaság. Budapest, Typotex, 142-157.o.

   

  (A közlegelők tragédiájának leírását ld. Hankiss E. (1983). Társadalmi csapdák, diagnózisok. Budapest, Magvető, 3. kiadás, 23-31.o.)

   

  Ekins, P. (2004). „A növekedés határai” és a „fenntartható fejlődés”: megbirkózni az ökológiai valósággal. In: Pataki Gy., Takács-Sánta A. (2004). Természet és gazdaság. Budapest, Typotex, 266-290.o.

   

  Røpke, I. A fogyasztási hajlandóság mozgatórugó. In: Pataki Gy., Takács-Sánta A. (2004). Természet és gazdaság. Budapest, Typotex, 323-355. o.

   

  Slater, D. (2005). A fogyasztói kultúra körvonalai. Replika, 51-52. szám, 197-205. o.

   

  Kemp, R. et al. (2004). Technológiai rezsimváltások a fenntarthatóság irányába niche-képződések folyamatain keresztül: a stratégiai niche-menedzsment megközelítése. In: Pataki Gy., Takács-Sánta A. (2004). Természet és gazdaság. Budapest, Typotex, 360-375.o.

   

  Szíjártó Zs. (1998). Kockázat, kultúra, konfliktus. Replika. Társadalomtudományi folyóirat. Kockázat és kultúra 31-32. szám, 19-39.o. (http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/honlap/3132/02szij.htm)

   

  Beck, U. (2003). A kockázat-társadalom. Út egy másik modernitásba. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó, Budapest, 25-55.o.

   

  Kiss B., Boda Zs. (2005). Politika az interneten, Budapest, Századvég, 144-158.o. (7. fejezet).

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60