Gazdaságszociológia

A tantárgy angol neve: Selected Topics in the Sociology of Economics

Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Szabadon választható

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT439315   2/0/0/f 2  
A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
4. A tantárgy előadója
Dr. Orbán Annamária

 

 

 

egyetemi docens

 

 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít nincs
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
nincs
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatók új nézőpontból - a szociológia szemszögéből - ismerkedjenek meg olyan kérdésekkel, amelyeket korábbi gazdaságtudományi tanulmányaik során már esetleg érintettek: Milyen a gazdaság és társadalom kölcsönkapcsolata? Hogyan változik a gazdaság társadalmi és kulturális beágyazottsága? Milyen társadalmi mechanizmusai vannak a gazdasági rendszerek és intézmények hatékony működésének? Racionális vagy irracionális a gazdasági szereplők viselkedése? Hogyan kapcsolódik össze a bizalom szintje a gazdasági/társadalmi fejlődéssel?

 

8. A tantárgy részletes tematikája

1.      hét : Bevezetés. Elméleti keretek.

2.      hét: Társadalmi együttműködés, normák.

 

3.      hét: A gazdaság társadalmi és kulturális beágyazottsága.

 

4.      hét: A társadalmi tőke.

 

5.      hét: A bizalom szerepe a gazdasági jól(l)étben.

 

6.      hét: Gazdasági fejlődés és modernizáció.

 

7.      hét: Zárthelyi dolgozat az 1-6. hét anyagából.

 

8.      hét: Gazdasági rendszerek és intézmények.

 

9.      hét: Piac, szervezetek, vállalatok.

 

10.  hét: Menedzserdilemmák

 

11.  hét: Gazdaság, környezet, gazdaságetika.          

 

12.  hét: Globalizáció és multinacionális vállalatok. A vállalatok társadalmi felelőssége.

 

13.  hét: Zárthelyi dolgozat az 8-12. hét anyagából.

 

14.  hét: Dolgozatok értékelése, javítási és pótlási lehetőség, jegybeírás.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények A tárgy félévközi jeggyel zárul, melyet kétféle módon lehet megszerezni a szorgalmi időszakban:

 

·         Értékelés a 7. (1.-6 hét anyagából) és 13. héten (8-12. hét anyagából) írt zárthelyi dolgozat és az órai munka (aktivitás, min. 1 kiselőadás) alapján.  

 

·         A ZH helyett választható házi dolgozat megírása (a tematikában felsorolt témák bármelyikéből min. 15.000 karakter terjedelemben, legkésőbb a 13.hétig leadva).

 

11. Pótlási lehetőségek Oktatóval való egyeztetés szerint a szorgalmi időszak végéig.

 

12. Konzultációs lehetőségek Oktatók fogadó órája keretében.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom KÖTELEZŐ IRODALOM

 

S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia közgazdászoknak. Typotex, Bp.2007.(kijelölt fejezetek)

 

Az előadó által kiadott órai segédanyagok, kiselőadások.

 

 

AJÁNLOTT  IRODALOM:

 

Lengyel György- Szántó Zoltán (szerk.): A gazdasági élet szociológiája. Aula Kiadó, Bp.1994.

 

Lengyel György- Szántó Zoltán (szerk.): A gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája. Aula Kiadó, Bp.1997

 

Lengyel György- Szántó Zoltán (szerk.): Tőkefajták: A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Aula Kiadó, Bp.1998

M. Weber: Gazdaságtörténet. KJK, Bp. 1979.

 

M. Olson: A kollektiv cselekvés logikája. Osiris Kiadó, Bp. 1998.

 

A. Sen: A fejlődés, mint szabadság. Európa Könyvkiadó, Bp. 2003.

F. Fukuyama: Bizalom. Európa Kiadó, Bp. 1997.

J. S. Coleman: The Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Orbán Annamária

 

 

egyetemi docens

 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék