Politológia. A demokráciák politikai rendszere

A tantárgy angol neve: Political Science - Political System of Democracies

Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Szabadon választható tárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT439312   2/0/0/f 2  
A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
4. A tantárgy előadója
Szakadát István

 

egyetemi docens

 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy a politika cselekvések szabályszerűségeinek feltárása során bemutatja a hatalom és uralom jelenségeinek legfontosabb vonásait, a politika világának történeti fejlődését, a változásokhoz kapcsolódó eszmék, hivatkozások belső logikáját, majd elemzi a demokratikus politikai berendezkedést meghatározó és fenntartó elveket és gyakorlatokat olykor szembeállítva a kommunista politikai uralom jellegzetességeivel.

 

8. A tantárgy részletes tematikája ·         Hatalom- és uralomelmélet: a hatalom és uralom fogalma. Az uralom típusai. Legitimitásigények, érvelési lehetőségek és gyakorlatok. A normativitás és uralom kapcsolata, a hatalom különböző forrásai.

 

·         A politikai cselekvések szabályszerűségei: normák, érdek, ellentét, akarat, normatípusok, erkölcs, konvenció, jog. A formális és materiális jogrendszer különbségei

 

·         A racionális uralom, bürokráciaelmélet, tudásuralom, közigazgatás, államigazgatás, államapparátus

 

·         Állam és társadalom: az állam, a társadalom, a civil társadalom fogalma. Pártok, párttípusok, pártrendszerek. Parlamentarizmus.

 

·         Az európai társadalomfejlődés értelme, a demokratikus szabadságtechnikák kialakulása az európai kultúrkörben. Az emberek vagy a törvények uralma. A hatalomkoncentráció-zsarnokságok bibói fogalma. A demokratikus és totalitáriánus rendszerek, a modern politikai diktatúrák.

 

·         A kommunista-bolsevik típusú politikai uralom jellemzői, történelmi egyedi vonásai. A nómenklatúra: a káderhatásköri listák rendszere. A nómenklatúra-rendszer változásai.

 

·         A társadalmi választások elmélete: a közösségi döntések sajátosságai, döntéshozatali elvek és mechanizmusok. Választási eljárások, választási rendszerek összetevői, jellemzői.

 

·         Az 1990 utáni magyar parlamenti választások eredményeinek elemzése, a regionális, településföldrajzi különbségek bemutatása.

 

·         Kis magyar politikatörténet, 1: a kommunista politikai berendezkedés kialakulása, megszilárdulása, 1944-1950

 

·         Kis magyar politikatörténet, 2: a kommunista politikai rend politikatörténete Magyarországon, a Kádár rendszer változásai, 1948-1985

 

·         Kis magyar politikatörténet, 3: a kommunista politikai uralmi szerkezet felbomlása, 1985-1990

 

·         A népfenség elve, közvetlen és közvetett demokrácia, a népszavazás lehetőségei: múlt, jelen, jövő.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás

 

10. Követelmények A szorgalmi időszakban: szóbeli beszámoló az utolsó tanítási héten
11. Pótlási lehetőségek TVSZ szerint
12. Konzultációs lehetőségek az oktató fogadóóráján

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom ·         Bibó István, Az európai társadalomfejlődés értelme, in: Bibó István összegyűjtött művei, http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/430.html

 

·         Max Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet. A megértő szociológia alapvonalai, KJK, 1987

 

·         Szakadát István, A politikai cselekvések szabályszerűségei, in: S.Nagy Katalin (szerk.), Bevezetés a szociológiába, egyetemi jegyzet, Budapest: BME, 2006

 

·         Szakadát István: Káderfo(r)gó, in: Társadalmi Szemle, 1992/7-8.

 

·         Mészáros József, Szakadát István, Választási eljárások – választási rendszerek, BME Szociológia Tanszék, 1993

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra30
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés10
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Szakadát István

 

egyetemi docens

 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék