Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Politológia. A demokráciák politikai rendszere

  A tantárgy angol neve: Political Science - Political System of Democracies

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szabadon választható tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT439312   2/0/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Szakadát István

   

  egyetemi docens

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy a politika cselekvések szabályszerűségeinek feltárása során bemutatja a hatalom és uralom jelenségeinek legfontosabb vonásait, a politika világának történeti fejlődését, a változásokhoz kapcsolódó eszmék, hivatkozások belső logikáját, majd elemzi a demokratikus politikai berendezkedést meghatározó és fenntartó elveket és gyakorlatokat olykor szembeállítva a kommunista politikai uralom jellegzetességeivel.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája ·         Hatalom- és uralomelmélet: a hatalom és uralom fogalma. Az uralom típusai. Legitimitásigények, érvelési lehetőségek és gyakorlatok. A normativitás és uralom kapcsolata, a hatalom különböző forrásai.

   

  ·         A politikai cselekvések szabályszerűségei: normák, érdek, ellentét, akarat, normatípusok, erkölcs, konvenció, jog. A formális és materiális jogrendszer különbségei

   

  ·         A racionális uralom, bürokráciaelmélet, tudásuralom, közigazgatás, államigazgatás, államapparátus

   

  ·         Állam és társadalom: az állam, a társadalom, a civil társadalom fogalma. Pártok, párttípusok, pártrendszerek. Parlamentarizmus.

   

  ·         Az európai társadalomfejlődés értelme, a demokratikus szabadságtechnikák kialakulása az európai kultúrkörben. Az emberek vagy a törvények uralma. A hatalomkoncentráció-zsarnokságok bibói fogalma. A demokratikus és totalitáriánus rendszerek, a modern politikai diktatúrák.

   

  ·         A kommunista-bolsevik típusú politikai uralom jellemzői, történelmi egyedi vonásai. A nómenklatúra: a káderhatásköri listák rendszere. A nómenklatúra-rendszer változásai.

   

  ·         A társadalmi választások elmélete: a közösségi döntések sajátosságai, döntéshozatali elvek és mechanizmusok. Választási eljárások, választási rendszerek összetevői, jellemzői.

   

  ·         Az 1990 utáni magyar parlamenti választások eredményeinek elemzése, a regionális, településföldrajzi különbségek bemutatása.

   

  ·         Kis magyar politikatörténet, 1: a kommunista politikai berendezkedés kialakulása, megszilárdulása, 1944-1950

   

  ·         Kis magyar politikatörténet, 2: a kommunista politikai rend politikatörténete Magyarországon, a Kádár rendszer változásai, 1948-1985

   

  ·         Kis magyar politikatörténet, 3: a kommunista politikai uralmi szerkezet felbomlása, 1985-1990

   

  ·         A népfenség elve, közvetlen és közvetett demokrácia, a népszavazás lehetőségei: múlt, jelen, jövő.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás

   

  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: szóbeli beszámoló az utolsó tanítási héten
  11. Pótlási lehetőségek TVSZ szerint
  12. Konzultációs lehetőségek az oktató fogadóóráján

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom ·         Bibó István, Az európai társadalomfejlődés értelme, in: Bibó István összegyűjtött művei, http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/430.html

   

  ·         Max Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet. A megértő szociológia alapvonalai, KJK, 1987

   

  ·         Szakadát István, A politikai cselekvések szabályszerűségei, in: S.Nagy Katalin (szerk.), Bevezetés a szociológiába, egyetemi jegyzet, Budapest: BME, 2006

   

  ·         Szakadát István: Káderfo(r)gó, in: Társadalmi Szemle, 1992/7-8.

   

  ·         Mészáros József, Szakadát István, Választási eljárások – választási rendszerek, BME Szociológia Tanszék, 1993

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés10
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Szakadát István

   

  egyetemi docens

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék