Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Művészeti kommunikáció

  A tantárgy angol neve: Street Art as a Discursive Space/History of Recorded Music

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szabadon választható minden karon
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT439311   2/0/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Vályi Gábor

   

  egyetemi adjunktus

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Általános népszerű zenével kapcsolatos ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs megkötés.

   

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a technológia és művészet közötti kölcsönös meghatározottság és egymásrahatás bemutatása a hangrögzítés és a zene kontextusában.

   

  Az egyes információrögzítési, -feldolgozási, -tárolási és -disztribúciós technológiák nem csupán a kulturális termékek elérhetőségére vannak hatással (ár, példányszám, terjesztési csatornák), de alapvetően befolyásolják a kulturális kánonok alakulását, illetve az egyén szintjén a kulturális termékek befogadását, értelmezését és társadalmi használatát is. Ugyanakkor alapvetően hibás az egyoldalú determinizmus feltételezése, hiszen a műszaki fejlesztések iránya és az új technológiák elterjedésének sebessége nem függetlenek egy adott társadalom kulturális igényeitől, gazdasági és politikai berendezkedésétől. A hangrögzítés több, mint száz éves története jól illusztrálja ezt a dinamikát.

   

  A rögzített zenei termékek előállításának és használatának terén - a kulturális termelés és fogyasztás egyéb területeihez hasonlóan - egyenlőtlenül oszlanak meg a kulturális reprezentációhoz fűződő jogok és lehetőségek az egyes egyének és társadalmi csoportok között. A kulturális termelés és fogyasztás a puszta szórakozás és szórakoztatás szféráján túl a jelentések társadalmi újra-tárgyalásának színtere is. A kurzus célja, hogy az elvont ideológiai/hatalmi konfliktusok jelentőségét gyakorlati példálkon keresztül mutassa be, illetve jelezze a technológia szerepét a kulturális erőviszonyok alakulásában.

   

  A kurzus elméleti megközelítése egyaránt táplálkozik a kritikai kultúrakutatásból (cultural studies), a média elméletből (media studies), a kulturális termelés és fogyasztás szociológiájából, illetve a pop-zenével foglalkozó kritikai és esztétikai irodalomból (popular music studies). A tantárgy a hangrögzítés technológia-története mellett áttekinti a zeneipar eddigi történetét és működési logikáját, a hangarchiváció és gyűjtés főbb területeit, a rögzített zenéhez kapcsolódó egyéb kulturális használatokat. Kiemelt hangsúlyt kap a félév során a már rögzített zenei felvételeket új művek alapanyagául használó avant-garde / kísérleti zene, digitálisan készített pop-zene és DJ-kultúra bemutatása, illetve az a hangminta alapú zenéhez kapcsolódó szerzői jogi dilemmák körüljárása.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  http://people.mokk.bme.hu/~valyi/muvkom

  Felvezetés [Intro] (1 óra)

   

  Technológia és kánon. Média és tartalom. Az információ rögzítés, tárolás, feldolgozás és disztribúció technológiái és a közös kultúra viszonyának vizsgálata. Hogyan függ össze a kottanyomtatás megjelenése, a gramofon lemezek elterjedése és a populáris zene társadalmi megítélésének változása? Az államilag szabályozott zenei piacok jellegzetességei. A Hungaroton példája. Rések a kánonon: a csomagtartókban utazó kultúra. Hangrögzítés és a lokális zenei kultúrák átalakulása. A zenei műfajok elterjedésének csatornái és korlátai. Kulturális globalizáció és hibridizáció a zenében (a brazil hiphoptól a norvég metálig).

  I. Termelés  [Technológiatörténet] (2 óra)

   

  1. Az ón fóliától a magnószalagig
  - A hang tárolásának és lejátszásának változó technológiái és médiumai
  - A hangrögzítés és reprodukció technológiáinak zenei és nem zenei használatai

   

  - Hogyan függenek össze a rögzítés technológiái és a rögzített zenei formák?

   

  - Milyen típusú tartalmakkal eladható egy új technológia?
   

   

  2. Az LP-től az mp3-ig
  - Milyen típusú marketing ideológiát alkalmaztak az egyes új technológiák eladására?

   

  - Mik a technológiai átállás kulturális költségei?

   

  - Miért lesz sikeres (LP) vagy miért bukik (8-Track Cartridge, DCC) meg egy technológia?
   

   


  II. Terjesztés [Zeneipar-történet] (2 óra)
  1.A zeneipar története

   

  - A multinacionális zeneipari óriáskiadók múltja és jelene, jelenlegi üzleti modellje.

   

  - Hangfelvételek, mint a lejátszók marketing eszközei.

   

  - A szabványokért folytatott harc, mint monopolizációs stratégia.

   

  - A termékskála technológiai újracsomagolása, mint bevételi forrás.

   

  - A multik zenekiadási, promóciós és terjesztési módszerei, médiacsatornái.

   

  - Valóban a zeneipar végének kezdete volt-e a Napster?

   

  2. A független lemezkiadás

   

  - A független lemezkiadás története és üzleti modellje.

   

  - A lokális elszigeteltségtől a flexibilis globális hálózatokig.

   

  - A független kiadók zenekiadási, promóciós és terjesztési módszerei, médiacsatornái.

   

  - A digitális fordulat hatása a független zeneiparra.

   

  - Kik a nyertesei és kik a vesztesei a fájlcserélgetésnek?


  III. Gyűjtés és megőrzés [Archiváció és kánon] (2 óra)
  1. Állami archívumok és magángyűjtemények

   

  - Gyűjtések (Bartók és Kodály, antropológusok, environmental sound, urban sound)

   

  - Nagy nemzeti hangarchívumok története, céljai

   

  - Egyéb archívumok (rádiók, kiadók)

   

  - Az archiváció pénzügyi és technológia problémái

   

  - Archiváció a digitális hálózatok korában

   

  2. A rögzített zene körforgása a lemezbolttól a bolhapiacig

   

  Zenehallgatás: Bakelittörmelék a sötét pincék mélyéről

   

  - Az iparág hulladéka (lemezbolt pince, mint archívum) mint negatív kánon

   

  - A gyűjtés, mint társadalmi gyakorlat

   

   

   

  IV. Fogyasztás és használatok [Esztétika] (2 óra)
  1. Zene a technikai reprodukálhatóság korában

   

  - Walter Benjamin technikai reprodukcióval kapcsolatos elméleti koncepcióinak alkalmazhatósága a hangrögzítésre.

   

  - Az aura elvesztése. A zene elszakad az előadás konkrét helyétől és idejétől.

   

  - A technikai manipuláció következményei?

   

  - Digitális hangrögzítés és az autenticitás problematikája. 

   

  2. A hanglemez, mint fétis

   

  - Theodor Adorno kritikája

   

  - Valós veszély-e a kultúra árucikké válása?

   

  - Hol tévedett Adorno?

   

  - Milyen kulturális jelentések (státusz, szubkulturális identitás, )

   

   

   

   

   

  V. Újrahasználat [A rögzített hang, mint zenei alapanyag] (4 óra)
  1. Az Avant Garde hagyomány
  - Futuristák: a zajok művészete

   

  - John Cage, Christian Marclay egyéb rögzítetthang buherátorok

   

  - Musique Concrete

   

   

   

  2. A hangmérnök autonóm alkotóvá válik
  - Új hangszerek: a többcsatornás keverőpult, szintetizátorok, a lemezjátszó, a tape-loop machine, a sampler.

   

  - A hangmérnök feladatkörének változása.

   

  - A rögzített forma és az élő előadás, mint műalkotás.

   

   

   

  3. DJ-kultúra
  - Új hangszerek: a keverő és a lemezjátszók.

   

  - Rádió DJk, jamaikai szelektorok és hip hop akrobaták.

   

  - Klubkultúrák.

   

   

   

  4. Szerzői jogi vs művészi kifejezés
  - Kit véd és mit akadályoz a szerzői jog a zenében?

   

  - A szerzői jog gyökerei: a romantikus esztétikától a szellemi termékek védelméig.

   

  - Milyen fenyegetést és reményt jelentenek az új technológiák a szerzői jog számára?

   

  Levezetés [Outro](1 óra)
  A kurzus fő gondolatainak áttekintése, a beszámolókkal kapcsolatos tájékoztatás
  Filmnézés: Scratch

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények a.         A szorgalmi időszakban:

   

  Az órák minimum 70%-án kötelező a részvétel, ennek hiányában a kurzus elégtelen (1) érdemjeggyel zárul.

   

  Május 15. után dolgozatot nem fogadunk el, aki ezt lekési, elégtelen (1) érdemjeggyel zárja a félévet.

  A dolgozatokban felhasznált szakirodalmat a tudományos hivatkozás szabályainak megfelelően kell feltüntetni. Amennyiben egy dolgozat nem nyomonkövethető, hogy a szerző milyen forrásokra támaszkodik, mikor és mit idéz, azt automatikusan plágiumnak tekintjük, és elégtelen (1) érdemjeggyel honoráljuk.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótdolgozat a vizsgaidőszak közepéig leadva.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Hetente az oktató fogadóórájában.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kötelező:

   

   

  Adorno, Theodor. W. (1998) „Fétisjelleg a zenében és a zenei hallás regressziója”, ford.: Zoltai Dénes, in: A művészet és a művészetek, Budapest: Helikon, p. 280-305.

   

  Bartók Béla (1936/1948) „Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét?” in Bartók válogatott zenei írásai, Budapest: Magyar Kórus. p. 45-55.

   

   

  Benjamin, Walter (1936/1969) „A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában” in:  Kommentár és prófécia, Budapest: Gondolat, p. 30l-335.o. Elérhető az interneten: http://www.aura.c3.hu/walter_benjamin.html

   

  Oldal Gábor (1975) A vájtfülű kutya esete. Budapest: Zeneműkiadó.

   

  Oldal Gábor (1981) Zene Futószalagon. A szórakoztató muzsika világtörténete. Zeneműkiadó.

   

   

  Wicke, Peter (2000): A szórakoztató zene Mozarttól Madonnáig, Budapest: Athenaeum.

   

   

   

   

   

  Ajánlott:

   

   

  Copeland, Peter (1991) Sound Recordings, London: The British Library.

   

   

   

  Chanan, Michael (1995) Repeated Takes. A Short History of Recording and Its Effects on Music, London és New York: Verso.

   

   

   

  Mullin, John T. (1976) „Creating the Craft of Tape Recording” in High Fidelity, vol. 26, no. 4. Elérhető az interneten: http://www.bext.com/Mullin-RPT.pdf

   

  Gronow, Pekka és Saunio, Ilpo (1999): An International History of the Recording Industry, London és New York: Cassel

   

  Harker, Dave (1998) It's a jungle sometimes. The Music Industry, the Crisis and the State. Elérhető az interneten: http://www2.hu-berlin.de/fpm/texte/harker1.htm

   Hesmondhalgh, David (1998) ‘The British Dance Music Industry: A Case Study of Independent Cultural Production’ in British Journal of Sociology, Vol. 49. No. 2. p. 234-251

  Hesmondhalgh, David (1999) ‘Indie: The Institutional Politics and the Aesthetics of a Popular Music Genre’ in Cultural Studies, Vol. 18. No. 3. p. 469-488.

  Hesmondhalgh, David (1996) ‘Flexibility, Post-Fordism and the Music Industries’ in Media, Culture and Society, Vol. 13. No. 1. p. 34-61.

  Hesmondhalgh, David (1998) ,,Post-Punk's Attempt to Democratise the Music Industry: the Success and Failure of Rough Tradein.: Popular Music,  Vol. 16. No. 3.  p.255-274.

  Love, Courtney (2000) Courtney Love Does The Math. in Salon. Elérhető az interneten:  http://dir.salon.com/tech/feature/2000/06/14/love/index.html

  Straw, Will (1999) „Exhausted Commodities: The Material Culture of Music”, in Canadian Journal of Communication, vol. 25, no. 1. Elérhető az interneten:http://cjc-online.ca/title.php3?page=14&journal_id=32

  Straw, Will (1997) „'Organized Disorder': The Changing Space of the Record Shop”, in Redhead, Steve; Wynne, Derek és O'Connor, Justin (szerk.) The Clubcultures Reader. Readings in Popular Cultural Studies , Oxford: Blackwell, p.57-65.

   

  Vályi Gábor (szerk.) (2005) „Gépszerű zene” blokk in Replika 49-50.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés2
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Vályi Gábor

   

  egyetemi adjunktus

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék