Vizuális kommunikáció - média

A tantárgy angol neve: Visual Communication, - Media

Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT439310   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Ilona,
A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
4. A tantárgy előadója
Dr. Bátori Zsolt

 

tudományos főmunkatárs

 

GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Tematikaütközés miatt a tantárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tantárgyakat: BMEGT43A016            Vizuális kommunikáció

BMEGT431145            Vizuális kommunikáció KG

 

7. A tantárgy célkitűzése A kurzus célja, hogy áttekintést adjon a képi ábrázolásról, valamint a tér- és tárgyhasználat kommunikatív aspektusairól. A félév során először a képi reprezentáció természetével foglalkozunk, megvizsgáljuk a grafikai, fotográfiai, elektronikus stb. képek észlelésének és megértésének percepciós, kognitív és kulturális hátterét, valamint a grafikai és fotográfiai reprezentáció legfontosabb jellemzőit. A kurzus második felében egyrészt a tér- és tárgyhasználat kommunikatív szerepéről lesz szó, másrészt a vizuális művészetekkel kapcsolatban veszünk szemügyre néhány alapvető kommunikációelméleti kérdést.

 

8. A tantárgy részletes tematikája 1.      Kommunikációelméleti keret, a vizuális kommunikáció elemzésének módszerei

 

2.      Vizuális kommunikáció és percepció

 

3.      Kép és látás

 

4.      Kép, társadalom és kultúra

 

5.      A képi reprezentáció természete

 

6.      Képi reprezentáció és nyelvi reprezentáció

 

7.      Cselekvés képekkel

 

8.      Fotográfiai reprezentáció

 

9.      A fotográfia mint művészeti kommunikáció

 

10.  Meggyőzés képekkel

 

11.  Kommunikáció térben és térrel

 

12.  Vizuális környezet és jelentés

 

13.  A design mint vizuális kommunikáció

 

14.  A design mint társadalmi kommunikáció

 

15.  Képek és tárgyak mint műalkotások

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények A szorgalmi időszakban: félévközi jegy (zárthelyi dolgozat, házi dolgozat)
11. Pótlási lehetőségek a TVSZ szerint
12. Konzultációs lehetőségek  az oktató heti konzultációs időpontja szerint
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Barthes, R., Világoskamra: jegyzetek a fotográfiáról. Budapest: Európa, 2000.

 

Bán, A. – Beke, L. (szerk.), Fotóelméleti szöveggyűjtemény. Budapest: Enciklopédia, 1997.

 

Crozier, R., Pszichológia és design. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001.

 

Danto, A. C., A közhely színeváltozása: művészetfilozófia. Budapest: Enciklopédia, 1996.

 

Dúll, A. – Kovács, Z. (szerk.), Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény I. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998.

 

Gombrich, E. H., Művészet és illúzió. Budapest: Gondolat, 1972.

 

Hall, E. T., Rejtett dimenziók. Budapest: Gondolat, 1987.

 

Horányi, Ö. (szerk.), A sokarcú kép: válogatott tanulmányok a képek logikájáról. Második, módosított kiadás. Budapest: Typotex, 2003.

 

S. Nagy, K. (szerk.), Művészetszociológia szöveggyűjtemény I-II. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.

 

Sontag, S., A fényképezésről. Budapest: Európa, 1999.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra30
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Bátori Zsolt

 

tudományos főmunkatárs

 

GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék