Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Vizuális kommunikáció - média

  A tantárgy angol neve: Visual Communication, - Media

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szabadon választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT439310   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Ilona,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Bátori Zsolt

   

  tudományos főmunkatárs

   

  GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Tematikaütközés miatt a tantárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tantárgyakat: BMEGT43A016            Vizuális kommunikáció

  BMEGT431145            Vizuális kommunikáció KG

   

  7. A tantárgy célkitűzése A kurzus célja, hogy áttekintést adjon a képi ábrázolásról, valamint a tér- és tárgyhasználat kommunikatív aspektusairól. A félév során először a képi reprezentáció természetével foglalkozunk, megvizsgáljuk a grafikai, fotográfiai, elektronikus stb. képek észlelésének és megértésének percepciós, kognitív és kulturális hátterét, valamint a grafikai és fotográfiai reprezentáció legfontosabb jellemzőit. A kurzus második felében egyrészt a tér- és tárgyhasználat kommunikatív szerepéről lesz szó, másrészt a vizuális művészetekkel kapcsolatban veszünk szemügyre néhány alapvető kommunikációelméleti kérdést.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája 1.      Kommunikációelméleti keret, a vizuális kommunikáció elemzésének módszerei

   

  2.      Vizuális kommunikáció és percepció

   

  3.      Kép és látás

   

  4.      Kép, társadalom és kultúra

   

  5.      A képi reprezentáció természete

   

  6.      Képi reprezentáció és nyelvi reprezentáció

   

  7.      Cselekvés képekkel

   

  8.      Fotográfiai reprezentáció

   

  9.      A fotográfia mint művészeti kommunikáció

   

  10.  Meggyőzés képekkel

   

  11.  Kommunikáció térben és térrel

   

  12.  Vizuális környezet és jelentés

   

  13.  A design mint vizuális kommunikáció

   

  14.  A design mint társadalmi kommunikáció

   

  15.  Képek és tárgyak mint műalkotások

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: félévközi jegy (zárthelyi dolgozat, házi dolgozat)
  11. Pótlási lehetőségek a TVSZ szerint
  12. Konzultációs lehetőségek  az oktató heti konzultációs időpontja szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Barthes, R., Világoskamra: jegyzetek a fotográfiáról. Budapest: Európa, 2000.

   

  Bán, A. – Beke, L. (szerk.), Fotóelméleti szöveggyűjtemény. Budapest: Enciklopédia, 1997.

   

  Crozier, R., Pszichológia és design. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001.

   

  Danto, A. C., A közhely színeváltozása: művészetfilozófia. Budapest: Enciklopédia, 1996.

   

  Dúll, A. – Kovács, Z. (szerk.), Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény I. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998.

   

  Gombrich, E. H., Művészet és illúzió. Budapest: Gondolat, 1972.

   

  Hall, E. T., Rejtett dimenziók. Budapest: Gondolat, 1987.

   

  Horányi, Ö. (szerk.), A sokarcú kép: válogatott tanulmányok a képek logikájáról. Második, módosított kiadás. Budapest: Typotex, 2003.

   

  S. Nagy, K. (szerk.), Művészetszociológia szöveggyűjtemény I-II. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.

   

  Sontag, S., A fényképezésről. Budapest: Európa, 1999.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Bátori Zsolt

   

  tudományos főmunkatárs

   

  GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék