Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gazdaságszociológia KG

  A tantárgy angol neve: Sociology of Economics

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Közgazdász-nappali kötelező tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT431234   3/0/0/v 4  
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Orbán Annamária, Ph.D.

   

  egyetemi docens

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Társadalomismeret Intézet

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít közgazdaságtan
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatók új nézőpontból - a szociológia szemszögéből - ismerkedjenek meg olyan kérdésekkel, amelyeket korábbi gazdaságtudományi tanulmányaik során már esetleg érintettek: Milyen a gazdaság és társadalom kölcsönkapcsolata? Hogyan változik a gazdaság társadalmi és kulturális beágyazottsága? Milyen társadalmi mechanizmusai vannak a gazdasági rendszerek és intézmények hatékony működésének? Racionális vagy irracionális a gazdasági szereplők viselkedése? A kurzus első részében megvizsgáljuk a gazdaságszociológia elméleti hátterét: Miért és miben különbözik a gazdaságszociológia a közgazdaságtantól? Megvitatjuk a társadalmi és gazdasági együttműködés problematikáját, a potyautas jelenséget és az úgynevezett társadalmi csapdákat, valamint kitérünk arra is, hogyan kerülhetünk ki ezekből a csapdákból: Miért van szükség intézményekre és normákra? Hogyan kapcsolódik össze a bizalom szintje a gazdasági/társadalmi fejlődéssel? A kurzus második részében folytatjuk a gazdaság és társadalom kapcsolatának vizsgálatát. A gazdasági rendszerek működésének és fejlődésének témakörében részletesebben foglalkozunk a gazdasági fejlődés és modernizáció problematikájával, amelyhez segítséget nyújt a különböző gazdasági rendszerek összehasonlítása, társadalmi és kulturális különbségeik megfigyelése. A piacot mint a legfontosabb gazdasági intézményt közelebbről is megvizsgáljuk, részletesen fogjuk elemezni kialakulását és működését. Ezt követően foglalkozunk a szervezetekkel, vállalatokkal, és azokkal  a problémákkal, melyekkel a vállalati vezetők szembesülnek. Végül olyan témák kerülnek sorra, mint a nők szerepe a gazdaságban, a globalizáció és a multinacionális vállalatok, a vállalatok társadalmi felelőssége.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      hét : Bevezetés. Elméleti keretek.

  2.      hét: A gazdaság társadalmi és kulturális beágyazottsága.

   

  3.      hét: Társadalmi együttműködés, normák.

   

  4.      hét: A társadalmi tőke.

   

  5.      hét: A bizalom szerepe a gazdasági jól(l)étben.

   

  6.      hét: Alacsony és magas bizalomszintű társadalmak.

   

  7.      hét: Gazdasági fejlődés és modernizáció.

   

  8.      hét: Gazdasági rendszerek és intézmények.

   

  9.      hét: Piac, szervezetek, vállalatok.

   

  10.  hét: Menedzserdilemmák

   

  11.  hét: Gazdaság, környezet, gazdaságetika.          

   

  12.  hét: Globalizáció és multinacionális vállalatok. A vállalatok társadalmi felelőssége.

   

  13.  hét: Zárthelyi dolgozat az 1-12. hét anyagából.

   

  14.  hét: Dolgozatok értékelése, megajánlott jegyek javítási lehetősége, jegybeírás.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények A tárgy félévközi jeggyel zárul, melyet kétféle módon lehet megszerezni a szorgalmi időszakban:

   

  ·         Értékelés a 13. héten (1-12. hét anyagából) írt zárthelyi dolgozat és az órai munka (aktivitás, min. 1 kiselőadás) alapján.  

   

  ·         A ZH helyett választható házi dolgozat megírása (a tematikában felsorolt témák bármelyikéből min. 15.000 karakter terjedelemben, a 13.hétig leadva).

   

  11. Pótlási lehetőségek Oktatóval való egyeztetés szerint.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Oktató fogadó órája keretében.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  KÖTELEZŐ IRODALOM

   

   

  S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. Typotex, Bp.2006.(kijelölt fejezetek)

   

  Az előadó által kiadott órai segédanyagok, kiselőadások.

   

   

  AJÁNLOTT  IRODALOM:

   

   

  Lengyel György- Szántó Zoltán (szerk.): A gazdasági élet szociológiája. Aula Kiadó, Bp.1994.

   

  Lengyel György- Szántó Zoltán (szerk.): A gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája. Aula Kiadó, Bp.1997

   

  Lengyel György- Szántó Zoltán (szerk.): Tőkefajták: A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Aula Kiadó, Bp.1998

  M. Weber: Gazdaságtörténet. KJK, Bp. 1979.

   

  M. Olson: A kollektiv cselekvés logikája. Osiris Kiadó, Bp. 1998.

   

  A. Sen: A fejlődés, mint szabadság. Európa Könyvkiadó, Bp. 2003.

  F. Fukuyama: Bizalom. Európa Kiadó, Bp. 1997.

  J. S. Coleman: The Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  Egyéb megjegyzések
  Dr. Orbán Annamária, Ph.D.

   

  egyetemi docens

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Társadalomismeret Intézet