Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Bevezetés a szociológiába MM

  A tantárgy angol neve: Introduction to Sociology

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Okleveles műszaki menedzser szak részére, kötelező 6. szemeszter

   

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT431164   2/0/0/f 3  
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Szakadát István

   

  egyetemi docens

   

  Szociológia és Kommunikáció Tsz.

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A kurzus elsődleges célja, hogy a hallgatók számára átadjon néhány alapvető szociológiai alapismeretet, és kialakítson egyfajta szociológiai-társadalomtudományi problémaérzékenységet. Tematikáját tekintve a kurzus a modernitás, a modern társadalmi szerveződés központi problémáját járja körül többféle szempontból, nagy hangsúlyt fektetve a jelenkor késő modernitására, az arra jellemző társadalmi, kulturális és kommunikációs környezet kialakulására és jellegzetességeire. Bemutatásra kerül,hogy ez a változás milyen kihívások elé állítja a társadalomtudományokat, és hogy a szociológia milyen válaszokat ad e kihívásokra. A kurzus során mindvégig figyelembe vesszük a nyugat-európai és a magyar társadalomszerveződés, fejlődés közötti különbségeket.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája A kurzus első harmadában a klasszikus szociológia paradigmája és alapfogalmai kerülnek bemutatásra.

   

  1. A modern társadalmak jellegzetességei és kialakulása. A modernitás fogalma.

   

  2. A társadalmi csoportok, rétegződés, társadalomszerkezet alapfogalmai. Osztály-alapú és  rendies alapú rétegződés.

   

  3. A társadalmi cselenvés kulturális és normatív meghatározottságai. Normák, értékek. A kulturális újratermelődés fogalma.

   

  4. A magyar társadalomfejlődés, a megkésett társadalmi modernizáció kérdései.

   

  A második harmad a jóléti társadalmak kialakulásáról szól, a népszerű kultúra mindenütt jelenlevővé válásáról, a kapitalizmus legitimációs válságáról, és a társadalmi  cselekvés, társadalmi rétegződés klasszikus modelljeinek lassú felbomlásáról. Emellett hangsúlyt kap a magyar szocialista modernizáció is.

   

  5. A jóléti állam kialakulása. A társadalmi integráció programjai, oktatás és szegénypolitika a jóléti államban.

   

  6. A 60-as évek popkulturális robbanása. A népszerű kultúrát hordozó technológiák betörése a háztartásba. Individualizációs folyamatok. Média és szocializáció. A kamaszkor megjelenése és szerepe.

   

  7. Szocialista modernizáció és társadalomszerkezet Magyarországon.

   

  8. Kulturális fogyasztás, tömegkommunikáció Magyarországon a szocializmus idején.

   

  A kurzus harmadik harmada a „késő modern” társadalmak szociológiájával foglalkozik

   

  9. Változások a modern világban I. A fogyasztói társadalom. A fogyasztás szociológiája

   

  10.  Változások a modern világban II. a népszerű kultúra megjelenése, tömegkultúra és tömegmédia, a szabadidő átmediatizálódása, a fogyasztás és életstílus mint rétegképző tényező, "élménytársadalom", a késő modernitás szociológiája (kiágyazódás, individualizálódás, reflexív modernizáció) a nem, a szexualitás és az etnicitás "kulturalista" vizsgálatai,

   

  11. A jóléti állami modell után kockázattársadalom. Az „új szegénység” fogalma. Etnikai, vallási és kulturális elentétek a globális kulturális térben.

   

  12. Kulturális globalizáció. Globális média-konglomerációk.

   

  13. Új média, az információs társadalom elméletei. A multimédia jelensége.

   

  14. Társadalmi és kulturális változások a rendszerváltás utáni Magyarországon.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) elődás
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: ZH

  11. Pótlási lehetőségek

  pót-ZH

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktató fogadóórájában

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  S. Nagy Katalin: Szociológia.

  Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.

  Anthony Giddens: Szociológia

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Csigó Péter

   

  egyetemi tanársegéd

   

  Szociológia és Kommunikáció Tsz.