Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kultúraszociológia

  A tantárgy angol neve: Sociology of Culture

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szabadon választható minden karon
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT431143   2/0/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Vályi Gábor

   

  egyetemi adjunktus

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Társadalomelméleti Intézet

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Általános kultúrával és technológiával kapcsolatos ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs megkötés.

   

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja az alapvető kultúraszociológiai elméletek megismertetése és gyakorlati alkalmazásuk bemutatása.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája http://people.mokk.bme.hu/~valyi/kultszoc

   

   

  A kultúra fogalma. Kulturális identitás és sokszínűség. Kulturális univerzálék. Kultúrák találkozása. Kulturális különbségek. A mindennapi élet kulturális perspektívában.

  A modern társadalmak rétegződésének elméletei és a művelődési viszonyok.

  Társadalmi mobilitás és művelődési szokások

  Művelődéspolitika és társadalom. Művelődéspolitika a modern államokban.

  A szabadidő-szerkezet változása.

  A szocializációs közegek (család, kortárscsoportok, iskolák, tömegkommunikációs eszközök) hatása a művelődésre.

  Oktatás, iskolarendszerek, kulturális újratermelés, művelődési egyenlőtlenség.

  A kulturális tőke elmélete.

  A kommunikáció és a média. A tömegkommunikációs hatása.

  A televízió, mint társadalmi magatartásformák közvetítője.

  A társadalmi élet globalizálódása. A média globalizálódása. Médiaimperializmus.

  A mozi, a televízió, a reklám és az elektronikus távközlés.

  Népszerű kultúra és magas kultúra. A félműveltség elmélete.

  Szubkultúrák. Ízlések és értékválasztások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  Az órák minimum 70%-án kötelező a részvétel, ennek hiányában a kurzus elégtelen (1) érdemjeggyel zárul.

  Két eredményesen (nem bukással) abszolvált zárthelyi dolgozat hiányában a kurzus elégtelen (1) érdemjeggyel zárul.

  a.       A szorgalmi időszakban: házidolgozat írása, órák rendszeres látogatása.

  b.       A vizsgaidőszakban: a házidolgozattal kapcsolatos szóbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótdolgozat a vizsgaidőszak közepéig leadva.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Hetente az oktató fogadóórájában.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Feischmidt Margit (szerk.): Multikulturalizmus, Osiris, 1997.

  Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása, Gondolat K., 1971,1993.

  Halász László (szerk.): Vége a Gutenberg Galaxisnak: Gondolat K., 1985.

  Hankiss Elemér: Az emberi kaland, Helikon K., 1998.

  Józsa Péter: Az esztétikai élmény nyomában. Művelődésszociológiai és szemiotikai tanulmányok, Akadémiai K., 1986.

  S. Nagy Katalin (szerk.): Művészetszociológia I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.

  Wessely Anna (szerk.): A kultúra szociológiája, Osiris, 1998.

  A pesti művelt társalgó, Magvető, 1986.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés2
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Vályi Gábor

   

  egyetemi adjunktus

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Társadalomelméleti Intézet