Technológia és kultúra

A tantárgy angol neve: Technology and Culture

Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Kommunikáció és médiatudomány BA kötelezően választható, más szakokon szabadon választható tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT431117   2/0/0/f 2  
4. A tantárgy előadója

Dr. Vályi Gábor

 

egyetemi adjunktus

 

 Szociológia és Kommunikáció Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Általános kultúrával és technológiával kapcsolatos ismeretek.

 

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs megkötés.

 

7. A tantárgy célkitűzése A kurzus célja a jelenlegi megengedő beszédmódok összefüggéseinek feltárása, a technokulturális diskurzusok kialakulásának vizsgálata. Célom az, hogy a hallgatók lássák, hogy milyen önkényes absztrakciók az egyes tudománytörténeti normák, ennek megfelelően a „kapott eredmény” milyen kevéssé objektív. Ugyanakkor az is fontos, hogy a hallgatók belássák: a társadalomtudományi normák ismerete épp a medializálódás növekvő mértékének megfelelően immár elengedhetetlen. A tágan értett technológia nem magyarázható társadalomtudományi apparátusok nélkül. A társadalomtudományi absztrakciók szükségességének

 

A kurzus a tradicionális társadalomtudományi és technológiatörténeti szemlélet, más szóval diskurzus közötti szakadék, tudomásul nem vétel helyett kínál egy harmadik utat és lehetőséget. Míg a kritikai elmélet a medializálódás folyamatát elsősorban ideológiai, és kisebb mértékben  szociológiai  kategóriákban írja le, addig a technológiatörténet kutatói egy radikálisan eltérő narratívát használnak. Az előadások során egyrészt rámutatok a két, független kultúraelmélet kialakulásának okaira, azaz kisérletet teszek egy lehetséges metaelmélet  felvázolására, másrészt összefüggésben álló példákat hozok a lehetséges szintézisekre. A tudomásul nem vétel történeti okai igen jelentős mértékben összefüggenek a baloldali társadalomértelmezés hagyományának karrierjével, amint azt is beláthatónak tartom, hogy a különféle szintetizáló beszédmódok döntő többségben a kritikai elmélet aranykora után jelentek meg.

8. A tantárgy részletes tematikája 0.A művészettörténet kezdet: a történeti magyarázat / Riegl, Baxandall

 

1-2.A kritikai elmélet és a technológiai determinizmus: a két kultúra gyakorlata. ( Művészettörténet, kulturaszociológia )  / Clement Greenberg, Adorno, Marcuse,  Horkheimer, Marcuse

 

3.A technológia filozófiai  recepciója - a modernitás válsága –  /Heidegger, Virilio, Flusser

 

4.Oralitás,Írásbeliség,Könyvbeliség,  McLuhan, Ong, Goody, Havelock , Sven Birkets, Ivan Illich, Umberto Eco, Roger Chartier

 

5.A medialitás  formái: Gramofon, Film, Irógép, az audiovizualitás / Friedrich A Kittler, Siegried Zielinski

 

6-7..Mediatechnológia és társadalom  /Brian Winston, Asa Briggs, Peter Burke

 

8..Remedializáció / Jay David Bolster, Richard Grusin

 

9-10..Vizuális apparátusok / Jonathan Crary, Barbara Maria Stafford

 

11..A Vizualitás ellen - a bizalmatlanság kérdése / Martin Jay

 

12-13-14..Az új média /Lev Manovich

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.

 

10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban: házidolgozat írása, órák rendszeres látogatása.

 

b.       A vizsgaidőszakban: a házidolgozattal kapcsolatos szóbeli vizsga.

 

11. Pótlási lehetőségek Pótdolgozat a vizsgaidőszak közepéig leadva.

 

12. Konzultációs lehetőségek Hetente az oktató fogadóórájában.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Friedrich A. Kittler:  Gramophone, Film, Typwriter,  Stanford Univesity Press, 1999

 

Barbara Maria Stafford: Good Looking, Essays on the Virtue of Images,  MIT, Press, 1996

 

Brian Winston: Media Technology and Society, A History From the Telegraph to the Internet

 

Routledge, 1998

 

Jay David Bolster-Richard Grusin: Remediation, Understandig New Media, MIT Press, 1999

 

Lev Manovich: The Language of  New Media, MIT Press,  2001

 

Walter J. Ong: Orality and Literacy:, Routledge, 1982

 

Eric A. Havelock: The Muse Learns to Write,  Yale University Press, 1986

 

Martin Jay: Downcast Eyes, California University Press, 1994

 

Marshall McLuhan: A Gutenberg-galaxis,   Trextor kiadó, 2001,

 

Kirk Varnedoe-Adam Gopnik ( szerk ), Modern Art and Popular Culture. Readings in High and Low, MoMA, 1990

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés2
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Szakadát István

 

docens

 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék