Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Technológia és kultúra

  A tantárgy angol neve: Technology and Culture

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Kommunikáció és médiatudomány BA kötelezően választható, más szakokon szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT431117   2/0/0/f 2  
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Vályi Gábor

   

  egyetemi adjunktus

   

   Szociológia és Kommunikáció Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Általános kultúrával és technológiával kapcsolatos ismeretek.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs megkötés.

   

  7. A tantárgy célkitűzése A kurzus célja a jelenlegi megengedő beszédmódok összefüggéseinek feltárása, a technokulturális diskurzusok kialakulásának vizsgálata. Célom az, hogy a hallgatók lássák, hogy milyen önkényes absztrakciók az egyes tudománytörténeti normák, ennek megfelelően a „kapott eredmény” milyen kevéssé objektív. Ugyanakkor az is fontos, hogy a hallgatók belássák: a társadalomtudományi normák ismerete épp a medializálódás növekvő mértékének megfelelően immár elengedhetetlen. A tágan értett technológia nem magyarázható társadalomtudományi apparátusok nélkül. A társadalomtudományi absztrakciók szükségességének

   

  A kurzus a tradicionális társadalomtudományi és technológiatörténeti szemlélet, más szóval diskurzus közötti szakadék, tudomásul nem vétel helyett kínál egy harmadik utat és lehetőséget. Míg a kritikai elmélet a medializálódás folyamatát elsősorban ideológiai, és kisebb mértékben  szociológiai  kategóriákban írja le, addig a technológiatörténet kutatói egy radikálisan eltérő narratívát használnak. Az előadások során egyrészt rámutatok a két, független kultúraelmélet kialakulásának okaira, azaz kisérletet teszek egy lehetséges metaelmélet  felvázolására, másrészt összefüggésben álló példákat hozok a lehetséges szintézisekre. A tudomásul nem vétel történeti okai igen jelentős mértékben összefüggenek a baloldali társadalomértelmezés hagyományának karrierjével, amint azt is beláthatónak tartom, hogy a különféle szintetizáló beszédmódok döntő többségben a kritikai elmélet aranykora után jelentek meg.

  8. A tantárgy részletes tematikája 0.A művészettörténet kezdet: a történeti magyarázat / Riegl, Baxandall

   

  1-2.A kritikai elmélet és a technológiai determinizmus: a két kultúra gyakorlata. ( Művészettörténet, kulturaszociológia )  / Clement Greenberg, Adorno, Marcuse,  Horkheimer, Marcuse

   

  3.A technológia filozófiai  recepciója - a modernitás válsága –  /Heidegger, Virilio, Flusser

   

  4.Oralitás,Írásbeliség,Könyvbeliség,  McLuhan, Ong, Goody, Havelock , Sven Birkets, Ivan Illich, Umberto Eco, Roger Chartier

   

  5.A medialitás  formái: Gramofon, Film, Irógép, az audiovizualitás / Friedrich A Kittler, Siegried Zielinski

   

  6-7..Mediatechnológia és társadalom  /Brian Winston, Asa Briggs, Peter Burke

   

  8..Remedializáció / Jay David Bolster, Richard Grusin

   

  9-10..Vizuális apparátusok / Jonathan Crary, Barbara Maria Stafford

   

  11..A Vizualitás ellen - a bizalmatlanság kérdése / Martin Jay

   

  12-13-14..Az új média /Lev Manovich

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.

   

  10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban: házidolgozat írása, órák rendszeres látogatása.

   

  b.       A vizsgaidőszakban: a házidolgozattal kapcsolatos szóbeli vizsga.

   

  11. Pótlási lehetőségek Pótdolgozat a vizsgaidőszak közepéig leadva.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Hetente az oktató fogadóórájában.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Friedrich A. Kittler:  Gramophone, Film, Typwriter,  Stanford Univesity Press, 1999

   

  Barbara Maria Stafford: Good Looking, Essays on the Virtue of Images,  MIT, Press, 1996

   

  Brian Winston: Media Technology and Society, A History From the Telegraph to the Internet

   

  Routledge, 1998

   

  Jay David Bolster-Richard Grusin: Remediation, Understandig New Media, MIT Press, 1999

   

  Lev Manovich: The Language of  New Media, MIT Press,  2001

   

  Walter J. Ong: Orality and Literacy:, Routledge, 1982

   

  Eric A. Havelock: The Muse Learns to Write,  Yale University Press, 1986

   

  Martin Jay: Downcast Eyes, California University Press, 1994

   

  Marshall McLuhan: A Gutenberg-galaxis,   Trextor kiadó, 2001,

   

  Kirk Varnedoe-Adam Gopnik ( szerk ), Modern Art and Popular Culture. Readings in High and Low, MoMA, 1990

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés2
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Szakadát István

   

  docens

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék