Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fogyasztásszociológia KG

  A tantárgy angol neve: Sociology of Consumption

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  KG-nappali köt.vál. tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT431060   2/0/0/f 3  
  4. A tantárgy előadója
  dr. Janky Béla

   

  docens

   

  Szociológia és Kommunikáció

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A kurzuson elsősorban azt vizsgáljuk, hogy miképpen befolyásolja a fogyasztók társadalmi környezete döntéseiket. Foglalkozunk a fogyasztó közvetlen (mikro) környezetét alkotó egyének befolyásával, továbbá áttekintjük a makrotársadalom értékrendszerének fogyasztásra gyakorolt hatását is. Külön figyelmet szentelünk annak, hogy a modern fogyasztói társadalmakban milyen, egymástól jól elkülöníthető fogyasztási jellemzőkkel bíró csoportokat fedezhetünk fel. A kurzus egyik alapvető célja, hogy közösen megértsük, hogy miképpen befolyásolja egy közösség értékrendszere a legkülönfélébb fogyasztási javak iránti keresletet, valamint a termékek pontos funkcióját és kivitelezési módját. A kurzus épít a diákok aktív közreműködésére. Szándékunk, hogy az órákon bemutatott alapvető ismereteket a diákok önállóan fel tudják használni gyakorlati munkájuk során.

  8. A tantárgy részletes tematikája I. A fogyasztók motivációi és a modern fogyasztói társadalmak

   

  1. Vágyaink és az anyagi fogyasztás
  2. Vágyaink és a modern fogyasztói társadalom sajátosságai
  3. Alkalmazás: Anyagi javak és szubjektív jólét a modern társadalmakban
  II. Fogyasztói értékek a modern társadalmakban

   

  1. A modern fogyasztói társadalom gyökerei és kialakulása
  2. A fogyasztói értékek átalakulása az utóbbi évtizedekben.
  3. Demográfiai trendek és új fogyasztói csoportok.
  4. A modern fogyasztói társadalmak közötti különbségek: értékrendszerek, társadalom-szerkezet és fogyasztás
  5. A modern fogyasztói társadalmak szerkezete: osztályhelyzet és fogyasztás
  6. A társadalomszerkezet és a fogyasztás átalakulása az utóbbi évtizedekben.
  7. Társadalomszerkezet és fogyasztói csoportok Magyarországon
  III. A vásárlói döntés

   

  1. A racionális vevő és az eladó viszonya: Reputáció és méltányosság
  2. Az „irracionális” vevő: meggyőzési technikák a média kommunikációjában
  3. A vásárlás helyszíneinek átalakulása a 20. században.
  IV. A fogyasztói motivációk piaci következményei

   

  1. A fogyasztói piacok dinamikája: hóbortok, versengés és divatciklusok
  2. Kölcsönösen összefüggő preferenciák: Reklám és „közös tudás.” Az „étteremárazási probléma.”
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: házi dolgozat elkészítése a megadott szempontok alapján

  b.       A vizsgaidőszakban: -

  c.              Elővizsga:  -

  11. Pótlási lehetőségek pót házi-dolgozat elkészítése
  12. Konzultációs lehetőségek

  hetente a fogadóóra időpontjában

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Fussel, Paul: Osztálylétrán Amerikában. Európa, Bp., 1987 (részletek)

  Hradil, Stefan: Régi fogalmak és új struktúrák. Miliő, szubkultúra és életstílus a 80-as években. In. Andorka Rudolf, Stefan Hradil és Jules Peschar (szerk.): Társadalmi rétegződés. Aula, Bp., 1994.

  Janky Béla: Fogyasztás a modrn társadalmakban. In. S. Nagy Katalin (szerk.): Fejezetek a szociológiából. Typotex, Budapest, 2007, megjelenés alatt

  Janky Béla – Králik Miklós – Sipos László (szerk): A fogyasztás társadalmi beágyazottsága. Szöveggyűjtemény, Műegyetemi Kiadó, Bp., 2006

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  dr. Janky Béla

   

  docens

   

  Szociológia és Kommunikáció