Kommunikáció KG

A tantárgy angol neve: Communication

Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
KG-nappali kötelező tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT431055   1/2/0/v 4  
4. A tantárgy előadója
Dr. Horányi Özséb

 

egyetemi tanár

 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

Szabó Levente

 

egyetemi tanársegéd

 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése: A kurzus célja jelenségeivel a közvetlen, minden közvetítettséget nélkülöző kommunikatív események példáján
8. A tantárgy részletes tematikája (1)        Bevezetés: a kommunikatív jelenség

 

(2)        A kommunikátum szignifikánsa

 

(3)        A kommunikátum szignifikátuma

 

(4)        A közvetlen emberi kommunikáció csatornái

 

(5)        A közvetlen emberi kommunikáció kódjai

 

(6)        A közvetlen emberi kommunikáció szituációi és hálózatai

 

(7)        A közvetlen emberi kommunikáció ágense: a kommunikátor és életvilága

 

(8)        A közvetlen emberi kommunikáció dinamikája: a belebonyolódás és a kihátrálás

 

(9)        A közvetlen emberi kommunikáció dinamikája: stratégiák

 

(10)      Az embernek lehetetlen nem kommunikálnia

 

(11)      A közvetlen emberi kommunikáció társadalmi meghatározottsága

 

(12)      A közvetlen emberi kommunikáció szükségképpen társadalmi

 

(13)      A közvetlen emberi kommunikáció a problémamegoldás kontextusában

 

(14)      A közvetlen emberi kommunikáció zavarai

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: Az órák rendszeres látogatása

b.       A vizsgaidőszakban:

c.              Elővizsga:

11. Pótlási lehetőségek

Megbeszélés szerint

12. Konzultációs lehetőségek

Az oktatók fogadóóráján

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Austin, J.L.: [1955] Tetten ért szavak. Budapest, Akadémia, 1990.

 

Berne, E.: [1968] Emberi játszmák. Budapest, Gondolat, 1984.

 

Buda B.:  1988  A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerüségei. Buapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 3. kiadás.

 

Buda B.  László J.:  1981  Beszéd a szavak mögött. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

 

Forgas, J.P.:  1989  A társas érintkezés szociápszichológiája. Budapest, Gondolat.

 

Goffman, E.:  1981  A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Budapest, Gondolat.

 

Hall, E.T.:  1975  Rejtett dimenziók. Budapest, Gondolat.

 

Hoppál M.:  1972  Gesztuskommunikáció. Általános nyelvészeti tamulmányok. VIII, Budapest, Akadémiai, 71‑84.

 

Horányi Ö. (szerk.):   l977‑l978 Kommunikáció I‑II. Budapest, Közgazdasági.

 

Jakobson, R.:  1960  Hang Jel Vers. Budapest, Gondolat [1969]

 

Kálmán C. Gy.:  1990  Az irodalom mint beszédaktus. Budapest Akadémiai.

 

Knapp, M.L.: [1972] A nemverbális kommunikáció. Horányi II., 69-88.

 

Knapp, M.L.  Miller, G.R. (eds.):  1985  Handbook of Interpersonal Communication. Sage

 

Pease, A.:  1989  Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. Budapest, Park Kiadó.

 

Petőfi S.J.:  1990  A nyelv mint írott kommunikációs médium: szöveg. Szöveg, szövegtan, melemzés. Budapest, OPI, 3-75.

 

Pléh Cs.  Siklaki I.  Terestyéni T. (szerk.):  1997  Nyelv, kommunikáció, cselekvés Budapest,Osiris.

 

Scott, B.:  1988  A tárgyalás fortélyai. Budapest, Novotrade.

 

Síklaki I. (szerk.):  1990  A szóbeli befolyásolás alapjai III. Budapest, Tankönyvk.

 

Szépe Gy. (szerk.):   1975  Társadalom és nyelv. Budapest, Gondolat.

 

Terestyéni T.:  1981  Konvencionális jelentés kommunikációs jelentés, Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

 

Wardhaugh, R.:  1995  Szociolingvisztika. Budapest, Osiris-Századvég.

 

Wright, G.: [1971] Magyarázat és megértés. Magyarázat, megértés, előrejezés (szerk. Bertalan) Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1988.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra15
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása30
Vizsgafelkészülés
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Horányi Özséb

 

egyetemi tanár

 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

Szabó Levente

 

egyetemi tanársegéd

 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék