Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kommunikáció KG

  A tantárgy angol neve: Communication

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  KG-nappali kötelező tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT431055   1/2/0/v 4  
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Horányi Özséb

   

  egyetemi tanár

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  Szabó Levente

   

  egyetemi tanársegéd

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése: A kurzus célja jelenségeivel a közvetlen, minden közvetítettséget nélkülöző kommunikatív események példáján
  8. A tantárgy részletes tematikája (1)        Bevezetés: a kommunikatív jelenség

   

  (2)        A kommunikátum szignifikánsa

   

  (3)        A kommunikátum szignifikátuma

   

  (4)        A közvetlen emberi kommunikáció csatornái

   

  (5)        A közvetlen emberi kommunikáció kódjai

   

  (6)        A közvetlen emberi kommunikáció szituációi és hálózatai

   

  (7)        A közvetlen emberi kommunikáció ágense: a kommunikátor és életvilága

   

  (8)        A közvetlen emberi kommunikáció dinamikája: a belebonyolódás és a kihátrálás

   

  (9)        A közvetlen emberi kommunikáció dinamikája: stratégiák

   

  (10)      Az embernek lehetetlen nem kommunikálnia

   

  (11)      A közvetlen emberi kommunikáció társadalmi meghatározottsága

   

  (12)      A közvetlen emberi kommunikáció szükségképpen társadalmi

   

  (13)      A közvetlen emberi kommunikáció a problémamegoldás kontextusában

   

  (14)      A közvetlen emberi kommunikáció zavarai

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: Az órák rendszeres látogatása

  b.       A vizsgaidőszakban:

  c.              Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek

  Megbeszélés szerint

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatók fogadóóráján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Austin, J.L.: [1955] Tetten ért szavak. Budapest, Akadémia, 1990.

   

  Berne, E.: [1968] Emberi játszmák. Budapest, Gondolat, 1984.

   

  Buda B.:  1988  A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerüségei. Buapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 3. kiadás.

   

  Buda B.  László J.:  1981  Beszéd a szavak mögött. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

   

  Forgas, J.P.:  1989  A társas érintkezés szociápszichológiája. Budapest, Gondolat.

   

  Goffman, E.:  1981  A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Budapest, Gondolat.

   

  Hall, E.T.:  1975  Rejtett dimenziók. Budapest, Gondolat.

   

  Hoppál M.:  1972  Gesztuskommunikáció. Általános nyelvészeti tamulmányok. VIII, Budapest, Akadémiai, 71‑84.

   

  Horányi Ö. (szerk.):   l977‑l978 Kommunikáció I‑II. Budapest, Közgazdasági.

   

  Jakobson, R.:  1960  Hang Jel Vers. Budapest, Gondolat [1969]

   

  Kálmán C. Gy.:  1990  Az irodalom mint beszédaktus. Budapest Akadémiai.

   

  Knapp, M.L.: [1972] A nemverbális kommunikáció. Horányi II., 69-88.

   

  Knapp, M.L.  Miller, G.R. (eds.):  1985  Handbook of Interpersonal Communication. Sage

   

  Pease, A.:  1989  Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. Budapest, Park Kiadó.

   

  Petőfi S.J.:  1990  A nyelv mint írott kommunikációs médium: szöveg. Szöveg, szövegtan, melemzés. Budapest, OPI, 3-75.

   

  Pléh Cs.  Siklaki I.  Terestyéni T. (szerk.):  1997  Nyelv, kommunikáció, cselekvés Budapest,Osiris.

   

  Scott, B.:  1988  A tárgyalás fortélyai. Budapest, Novotrade.

   

  Síklaki I. (szerk.):  1990  A szóbeli befolyásolás alapjai III. Budapest, Tankönyvk.

   

  Szépe Gy. (szerk.):   1975  Társadalom és nyelv. Budapest, Gondolat.

   

  Terestyéni T.:  1981  Konvencionális jelentés kommunikációs jelentés, Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

   

  Wardhaugh, R.:  1995  Szociolingvisztika. Budapest, Osiris-Századvég.

   

  Wright, G.: [1971] Magyarázat és megértés. Magyarázat, megértés, előrejezés (szerk. Bertalan) Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1988.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra15
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása30
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Horányi Özséb

   

  egyetemi tanár

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  Szabó Levente

   

  egyetemi tanársegéd

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék