Település- és városszociológia

A tantárgy angol neve: Urban Sociology

Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Szabadon választott tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT431051   2/0/0/v 2  
A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
4. A tantárgy előadója
Kocsis János Balázs

 

adjunktus

 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

Ongjerth Richárd

 

tudományos munkatárs

 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Nincs ilyen

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése A települések három összetevője – azaz a természeti környezet, a mesterséges tárgyak és a társadalom – közül a városszociológia ezen utóbbira helyezve a hangsúlyt írja le jelenségeket és keresi a válaszokat a XXI. század elején egyre élesebben megjelenő városi társadalmi problémákra. Az európai országokban a lakosság túlnyomó többsége és a fejlődő országokban egyre nagyobb része városlakó; és az információs eszközök elterjedése, a globalizáció a népesség egyre nagyobb részének életmódját alakítja át városi jellegűvé. A városok társadalmának, illetve a város fizikai és társadalmi szövete egymásra hatásának jobb megértése segítséget nyújt a jövendő építészeknek elgondolásaik és terveik társadalmi környezetének felmérésében és megértésében.

 

A félév első felében a városszociológia főbb elméleti irányzatait tekintjük át, illetve a jelenlegi városfejlődési szakasz közvetlen előzményeit tárgyaljuk. Szót ejtünk a társadalomtudományok városképéről, a városok fejlődését különböző szempontokból megközelítő modellekről. Ebben a bevezető részben elsősorban nyugat-európai illetve egyesült államokbeli szerzők munkássága alapján vizsgáljuk a városokat. Majd először ezen elméletek fényében vizsgáljuk meg a magyar városfejlődés sajátos vonásait, nyomatékot helyezve a szocialista időszak alatt kialakult jelenségekre.

 

A félév második felében a különböző jelenkori városi folyamatokat vizsgáljuk mind a fejlett világban, mind ezek magyarországi megjelenési formájukban. Hangsúlyt fektetünk ezen folyamatok társadalmi hatásának minél mélyebb megértésére, a folyamatok előnyei és hátrányai számbavételére, illetve a folyamatok kezelésének különböző módszereinek vizsgálatára.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

Szeptember 11..: Bevezetés, általános városszociológiai alapok

Szeptember 18..: Várostörténeti, városfejlődési elméletek

Szeptember 25.: Városszociológia klasszikusai (G. Simmel, Chicagói Iskola)

Október 2.: Budapest fejlődése 1945-ig

Október 9.: Magyarország településeinek fejlődése 1945-ig

Október 16.: Magyarország településeinek fejlődése 1945 után

Október 30.: A szocialista Budapest

November 6.: Budapest az ezredfordulón

November 13.: Településfejlesztés társadalmi környezete, participáció

November 20.: Lakótelepek, szegregáció, slumosodás

November 27.: Városrehabilitáció

December 4.:  Szuburbanizáció, dzsentrifikáció

December 11.:  Városfejlődési tendenciák az ezredfordulón
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: órák rendszeres látogatása, . Félév során 8 alkalommal részvétel-ellenőrzés lesz, aláírás feltétele igazolt legalább három jelenlét.

b.       A vizsgaidőszakban: vizsga

c.              Elővizsga: nincsen

11. Pótlási lehetőségek -
12. Konzultációs lehetőségek

Oktatók fogadóórájában lehetséges.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kötelező irodalom:

Csizmady A. – Kocsis J.B.: Városszociológia. In: S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. BME GTK –Typotex, Budapest, 2006; pp. 71-86

Emellett az alábbi irodalmat ajánljuk:

 

Beluszky Pál: Magyarország településföldrajza. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 1999

 

Cséfalvay Zoltán: A modern társadalomföldrajz kézikönyve. IKVA Könyvkiadó Kft., Budapest, 1994.

 

Csizmady Adrienne: A lakótelep. Gondolat Kiadó, Budapest, 2003

 

Csizmady Adrienne - Husz Ildikó (szerk.): Településszociológia. Szöveggyűjtemény Gondolat Kiadó, Budapest, 2004

 

Preisich Gábor: Budapest városépítésének története 1945-1990, Budapest. Műszaki Könyvki-adó, 1998

 

Preisich Gábor: Budapest városépítésének története Buda visszavételétől a II. világháború végéig. 2. átdolgozott kiadás. Budapest, Terc, 2004

 

Szelényi Iván: Városi Társadalmi egyenlőtlenségek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.

 

Szelényi Iván (szerk.): Városszociológia. KJK, Budapest, 1973.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra30
Félévközi készülés órákra5
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés10
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Kocsis János Balázs

 

Adjunktus

 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék