Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Település- és városszociológia

  A tantárgy angol neve: Urban Sociology

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szabadon választott tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT431051   2/0/0/v 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://szoc.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Kocsis János Balázs

   

  adjunktus

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  Ongjerth Richárd

   

  tudományos munkatárs

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Nincs ilyen

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése A települések három összetevője – azaz a természeti környezet, a mesterséges tárgyak és a társadalom – közül a városszociológia ezen utóbbira helyezve a hangsúlyt írja le jelenségeket és keresi a válaszokat a XXI. század elején egyre élesebben megjelenő városi társadalmi problémákra. Az európai országokban a lakosság túlnyomó többsége és a fejlődő országokban egyre nagyobb része városlakó; és az információs eszközök elterjedése, a globalizáció a népesség egyre nagyobb részének életmódját alakítja át városi jellegűvé. A városok társadalmának, illetve a város fizikai és társadalmi szövete egymásra hatásának jobb megértése segítséget nyújt a jövendő építészeknek elgondolásaik és terveik társadalmi környezetének felmérésében és megértésében.

   

  A félév első felében a városszociológia főbb elméleti irányzatait tekintjük át, illetve a jelenlegi városfejlődési szakasz közvetlen előzményeit tárgyaljuk. Szót ejtünk a társadalomtudományok városképéről, a városok fejlődését különböző szempontokból megközelítő modellekről. Ebben a bevezető részben elsősorban nyugat-európai illetve egyesült államokbeli szerzők munkássága alapján vizsgáljuk a városokat. Majd először ezen elméletek fényében vizsgáljuk meg a magyar városfejlődés sajátos vonásait, nyomatékot helyezve a szocialista időszak alatt kialakult jelenségekre.

   

  A félév második felében a különböző jelenkori városi folyamatokat vizsgáljuk mind a fejlett világban, mind ezek magyarországi megjelenési formájukban. Hangsúlyt fektetünk ezen folyamatok társadalmi hatásának minél mélyebb megértésére, a folyamatok előnyei és hátrányai számbavételére, illetve a folyamatok kezelésének különböző módszereinek vizsgálatára.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Szeptember 11..: Bevezetés, általános városszociológiai alapok

  Szeptember 18..: Várostörténeti, városfejlődési elméletek

  Szeptember 25.: Városszociológia klasszikusai (G. Simmel, Chicagói Iskola)

  Október 2.: Budapest fejlődése 1945-ig

  Október 9.: Magyarország településeinek fejlődése 1945-ig

  Október 16.: Magyarország településeinek fejlődése 1945 után

  Október 30.: A szocialista Budapest

  November 6.: Budapest az ezredfordulón

  November 13.: Településfejlesztés társadalmi környezete, participáció

  November 20.: Lakótelepek, szegregáció, slumosodás

  November 27.: Városrehabilitáció

  December 4.:  Szuburbanizáció, dzsentrifikáció

  December 11.:  Városfejlődési tendenciák az ezredfordulón
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: órák rendszeres látogatása, . Félév során 8 alkalommal részvétel-ellenőrzés lesz, aláírás feltétele igazolt legalább három jelenlét.

  b.       A vizsgaidőszakban: vizsga

  c.              Elővizsga: nincsen

  11. Pótlási lehetőségek -
  12. Konzultációs lehetőségek

  Oktatók fogadóórájában lehetséges.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  Csizmady A. – Kocsis J.B.: Városszociológia. In: S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. BME GTK –Typotex, Budapest, 2006; pp. 71-86

  Emellett az alábbi irodalmat ajánljuk:

   

  Beluszky Pál: Magyarország településföldrajza. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 1999

   

  Cséfalvay Zoltán: A modern társadalomföldrajz kézikönyve. IKVA Könyvkiadó Kft., Budapest, 1994.

   

  Csizmady Adrienne: A lakótelep. Gondolat Kiadó, Budapest, 2003

   

  Csizmady Adrienne - Husz Ildikó (szerk.): Településszociológia. Szöveggyűjtemény Gondolat Kiadó, Budapest, 2004

   

  Preisich Gábor: Budapest városépítésének története 1945-1990, Budapest. Műszaki Könyvki-adó, 1998

   

  Preisich Gábor: Budapest városépítésének története Buda visszavételétől a II. világháború végéig. 2. átdolgozott kiadás. Budapest, Terc, 2004

   

  Szelényi Iván: Városi Társadalmi egyenlőtlenségek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.

   

  Szelényi Iván (szerk.): Városszociológia. KJK, Budapest, 1973.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés10
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Kocsis János Balázs

   

  Adjunktus

   

  Szociológia és Kommunikáció Tanszék