Regionális gazdaságtan

A tantárgy angol neve: Regional Economics

Adatlap utolsó módosítása: 2015. október 19.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
BSc. Szabadon Választható Tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT42A002   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Princz-Jakovics Tibor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Szalmáné Dr. Csete Mária

Egyetemi docens

Környezetgazdaságtan Tsz.

 Szabó Mariann PhD hallgató Környezetgazdaságtan Tsz.

      Buzási Attila

PhD hallgató

Környezetgazdaságtan Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A tantárgy közvetlenül nem épít eddig már elsajátított alapismeretekre.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs előírva.
7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni a hallgatókat a regionális gazdaságtan alapjaival, nemzetközi és hazai tapasztalataival, a regionális gazdaságtan kihívásaival és főbb vizsgálati területeivel, az alkalmazott regionális gazdaságtan és a térségi gazdaságfejlesztés fontosabb témaköreivel.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés. A regionális tudomány tartalma és célja. A regionális gazdaságtan tárgya és fő elemei. A gazdasági tér fogalma.

Régiók, regionalizmus, régiófejlesztés. A regionális gazdaságtan új kihívásai és vizsgálati területei.

Regionális mikroökonómia, telephelyelméletek 1.

Regionális mikroökonómia, telephelyelméletek 2.

Korunk telepítési döntései, esettanulmányok, indikátorok, piacméretek.

Regionális makroökonómia, termelési tényezők regionális mobilitása.

Technikai haladás és regionális fejlődés, innovációk.

A regionális fejlődés elméletei.

BRICS országok 1.

BRICS országok 2.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: 2 zh elégséges szintű teljesítése.

 

11. Pótlási lehetőségek

A sikertelen zárthelyi pótlására lehetőséget biztosítunk a 14. héten az előadás helyszínén és időpontjában. A kettőből egy zárthelyi pótolható. Egy zárthelyi javító jellegű újraírására is lehetőség nyílik, a pót zárthelyi dolgozat eredménye a korábbit minden esetben felülírja. Igény szerint pót-pót zh lehetőséget a pótlási héten biztosítunk.

 

12. Konzultációs lehetőségek

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Illés Iván: Regionális gazdaságtan, területfejlesztés. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Typotex Kiadó, Budapest, 2008.

Előadás anyagai.

Ajánlott irodalom:

Lengyel Imre-Rechnitzer János: Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004.

Lengyel Imre: Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra15
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 15
Vizsgafelkészülés 
Összesen 60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Szalmáné Dr. Csete Mária

egyetemi docens

Környezetgazdaságtan Tsz.