Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Regionális gazdaságtan

  A tantárgy angol neve: Regional Economics

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. október 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  BSc. Szabadon Választható Tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT42A002   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Princz-Jakovics Tibor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szalmáné Dr. Csete Mária

  Egyetemi docens

  Környezetgazdaságtan Tsz.

   Szabó Mariann PhD hallgató Környezetgazdaságtan Tsz.

        Buzási Attila

  PhD hallgató

  Környezetgazdaságtan Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy közvetlenül nem épít eddig már elsajátított alapismeretekre.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs előírva.
  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat a regionális gazdaságtan alapjaival, nemzetközi és hazai tapasztalataival, a regionális gazdaságtan kihívásaival és főbb vizsgálati területeivel, az alkalmazott regionális gazdaságtan és a térségi gazdaságfejlesztés fontosabb témaköreivel.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés. A regionális tudomány tartalma és célja. A regionális gazdaságtan tárgya és fő elemei. A gazdasági tér fogalma.

  Régiók, regionalizmus, régiófejlesztés. A regionális gazdaságtan új kihívásai és vizsgálati területei.

  Regionális mikroökonómia, telephelyelméletek 1.

  Regionális mikroökonómia, telephelyelméletek 2.

  Korunk telepítési döntései, esettanulmányok, indikátorok, piacméretek.

  Regionális makroökonómia, termelési tényezők regionális mobilitása.

  Technikai haladás és regionális fejlődés, innovációk.

  A regionális fejlődés elméletei.

  BRICS országok 1.

  BRICS országok 2.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 2 zh elégséges szintű teljesítése.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A sikertelen zárthelyi pótlására lehetőséget biztosítunk a 14. héten az előadás helyszínén és időpontjában. A kettőből egy zárthelyi pótolható. Egy zárthelyi javító jellegű újraírására is lehetőség nyílik, a pót zárthelyi dolgozat eredménye a korábbit minden esetben felülírja. Igény szerint pót-pót zh lehetőséget a pótlási héten biztosítunk.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Illés Iván: Regionális gazdaságtan, területfejlesztés. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

  Typotex Kiadó, Budapest, 2008.

  Előadás anyagai.

  Ajánlott irodalom:

  Lengyel Imre-Rechnitzer János: Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004.

  Lengyel Imre: Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra15
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 15
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szalmáné Dr. Csete Mária

  egyetemi docens

  Környezetgazdaságtan Tsz.