Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Környezetgazdaságtan

  A tantárgy angol neve: Environmental Economics

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. november 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  BSc Szabadon Választható Tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT42A001   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Princz-Jakovics Tibor,
  4. A tantárgy előadója
  dr. Bartus Gábor

  egyetemi adjunktus

   dr. Princz-Jakovics Tibor
   egyetemi adjunktus
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Közgazdaságtan ismeretek

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs kötelezően előírva!

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismertetése a környezetgazdaságtan, a fenntarthatóság és a környezetértékelés elméletével és gyakorlati alkalmazásával, a környezetszabályozás európai uniós rendszerével és annak hazai sajátosságaival.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés: a tárgy témája, tematikája, tudnivalók

  A környezetgazdaságtan tárgya és módszerei. Környezeti alapfogalmak. Ökológiai szolgáltatások. A természeti erőforrások típusai, a természeti tőke fogalma, annak teljes gazdasági érték-koncepciója. A gazdaság és a környezet közötti kölcsönhatások. A szennyezési lánc modell, a környezeti károk kialakulása.

  Makroökonómiai problémák és válaszok I. Növekedés, fejlődés és környezetvédelem. A termelési lehetőségek határa és a fenntarthatóság. Erős és gyenge fenntarthatóság. Elméletek a növekedés és a környezetminőség kapcsolatára. A környezetvédelmi Kuznets-hipotézis. A fenntartható fejlődés politikai fogalma - különbsége a fenntarthatóság, mint közgazdasági fogalomtól.

  Makroökonómiai problémák és válaszok II. A gazdasági és környezeti teljesítmény mérésének problémái. A nemzetgazdasági teljesítmény számbavételének környezeti szempontjai. Fenntarthatósági indikátorok, új típusú mutatók (a NEW-től az ökológiai lábnyomig).

  Mikroökonómiai problémák: külső gazdasági hatás, közjavak, tranzakciós költségek, diszkontálás.

  Válaszok a mikroökonómiai problémákra: Pigou és Coase tételei. A környezetszennyezés optimális szintje.

  A környezeti szabályozás alapelvei és típusai.

  A Coase-tételen alapuló környezeti szabályozás. A tulajdonjogok allokálása és a felelősségi szabályok. A tétel gyakorlati alkalmazásának vizsgálata.

  A Pigou-tételen alapuló környezeti szabályozás. Közvetlen előírások és gazdasági ösztönzők.

  Választás a szabályzóeszközök között, az egyes szabályzóeszközök előnyei és hátrányai. A szabályozás kormányzati kudarcai. A bizonytalanság hatásai. Vállalati innováció eltérő szabályozási környezetben.

  Választás a szabályzóeszközök között (folytatás)

  I. Módszerek a természeti tőke értékelésére.
  II.A természeti erőforrások hasznosításának optimális szintje – vázlatos kitekintés az erőforrás-gazdaságtanba.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban 2 zárthelyi dolgozat eredményes megírása

  Félévközi jegy = 50% 1.zh + 50% 2.zh

   

  11. Pótlási lehetőségek A sikertelen zárthelyi pótlására lehetőséget biztosítunk a 14. héten az előadás helyszínén és időpontjában. A kettőből egy zárthelyi pótolható. Egy zárthelyi javító jellegű újraírására is lehetőség nyílik, a pót zárthelyi dolgozat eredménye a korábbit minden esetben felülírja. Igény szerint pót-pót zh lehetőséget a pótlási héten biztosítunk.
  12. Konzultációs lehetőségek A tanszéki konzultációs időpontokban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  (1) Bartus Gábor – Szalai Ákos: Környezet, jog, gazdaságtan. Pázmány Press, Budapest, 2014.
  http://www.scribd.com/doc/237303885/Kornyezet-jog-gazdasagtan
  http://lawecon-hu.org/images/PTK-konf/Bartus-Szalai_Kornyezet_jog_kozgazdasagtan.pdf

  (2) A tanszéki honlapon (http://kornygazd.bme.hu/) közzétett további irodalmak.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
   
   
   
   26
  Félévközi készülés órákra 14
  Felkészülés zárthelyire 20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bartus Gábor

  egyetemi adjunktus

  Környezetgazdaságtan Tanszék