Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Érvelés, tárgyalás, meggyőzés

  A tantárgy angol neve: Argumentation, Negotiation and Persuasion

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökkari mesterképzés
  Választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT41MS01   0/2/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://phil.philos.bme.hu/node/604
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Margitay Tihaméregy. tan.FTT
  Dr. Tanács Jánosegy. adj.FTT
  Dr. Zemplén Gáboregy. adj.FTT
  Kertész Gergelyszigorló PhD hallgatóFTT
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( (TárgyTeljesítve("BMEGT418706")= igaz) VAGY Felvetel("BMEGT418706")= igaz)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy keretében a hallgatók olyan alapvető érvelés-, tárgyalás- és meggyőzéstechnikai ismereteket és képességeket sajátítanak el, amely mind a szakmai boldoguláshoz, mind a munkaerő-piaci érvényesüléshez nélkülözhetetlen. A hallgatók alapszintű jártasságot szereznek az érvelések felépítésében és sikeres előadásában, továbbá a meggyőző üzenetek megkomponálásban és célba juttatásában. A tárgy felkészíti a hallgatókat a racionális döntéshozatalt biztosító szakmai érvelési- és vitahelyzetekre is. A kurzus keretében tanulmányozzák az érdekérvényesítő, valamint az érdekösszefonó tárgyalási stratégiákat és taktikákat. A kurzusa a modern társadalom kívánalmait szem előtt tartva külön hangsúlyt fektet a nem-szakmai, civil környezetben zajló viták és tárgyalások sajátosságainak tanulmányozására, valamint segíti az ilyen szituációkban történő hatékony részvételhez szükséges jártasságok elsajátítását.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A meggyőzés különböző oldalai: logikai, pszichológiai, szociálpszichológiai aspektusok. A meggyőző kommunikáció típusai, helyzetei, céljai, forgatókönyvei és szerepei.

  2. A tárgyalás mint meggyőző kommunikáció.  A tárgyalás két és többszemélyes modelljei. A tárgyalási kommunikáció szintjei: individuális, intézményi társadalmi.

  3. A tárgyalás pszichológiája. Az emberi megismerés sajátosságai: az érzékelés, az észlelés és a figyelem jellemzői és hatása a tárgyalási kommunikációra.

  4. A tárgyalások típusai: ellenséges, kompetitív és kooperatív tárgyalás.

  5. Tárgyalási stílusok, stratégiák, taktikák. A tárgyalás összetevői és kezelésük. Tartalom-folyamat-kapcsolat.

  6. A vita mint konfliktusszituáció és mint probléma-megoldási eljárás. A racionális vita feltételei: hogyan ismerhető fel, ha nem teljesülnek a feltételek? Nem-racionális viták racionálissá alakításának eszközei

  7. A gondolatmenet rekonstrukciójának és felépítésének technikája. A szövegbe való beavatkozás és ennek veszélyei. Érvelések kritizálásának stratégiája: formai és tartalmi kritika.

  8. Bizonyító és meggyőző érvelések összehasonlítása. Meggyőző érvelések értékelése forma-tartalom sémában. Érvek és ellenérvek szisztematikus figyelembe vételének módszere, az információ jelentősége.

  9. Informális hibákról általában. Irrelevanciák. Hibás és jogos személyeskedések. A személyeskedésre építő érvelési stratégiák kezelése.

  10. Analogikus érvelések: logikai és tartalmi analógiák. Az analógiák vizsgálatának különböző sémái. Az analógiák szerepe az érvelésekben és a magyarázatokban.

  11. Az általánosítások különböző formái. Induktív hibák, a statisztikák elfogultsága, a statisztikák értelmezése. Korreláció és kauzális kapcsolat. A kauzális kapcsolatok formái. Oksági érvelések hibái.

  12. A nyelvhasználat és hibái. Kétértelműség, homályosság. Definíciók, terminusok. Retorikai fogások, a nyelv érzelmi töltete. Eufemizmusok. Demagógia.

  13. A kérdés-felelet szabályai. A kérdések hibái: túl sokat állító kérdések, komplex kérdések, kérdéssel történő válaszolás. A kérdések elemzése.

  14. Az érvelések és ellenérvelések stratégiái: internális és externális kritika. A bizonyítás kényszere. Kritika és konstruktív ellenérvelés.

  15. Szimmetrikus és aszimmetrikus viták. Forgatókönyvi valamint tudásterületi (szakértő vs. nem-szakértő) különbségekből fakadó aszimmetriák. Tevékenykedés aszimmetrikus vitában.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Multimédiás előadás, (írott és videó-film) anyagok elemzése, szituativ tréning.

   

  10. Követelmények

  a.  A szorgalmi időszakban:

  ·           Az órák látogatása (min. 70%), a gyakorlatok teljesítése.

  ·          2 db zárthelyik egyenkénti legalább elégséges szintű teljesítése vagy 

  b.  A vizsgaidőszakban: -

  c. Elővizsga: lehetséges.
  11. Pótlási lehetőségek a TVSZ-szel összhangban, a pótlási héten, illetve a kurzus első óráján közzétéve.
  12. Konzultációs lehetőségek Legalább heti két óra, az oktatói nyilvánosan meghirdetett fogadóórája szerint, továbbá a kurzus első óráján ismertetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

   - http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html

  - Órai diák a tantárgy honlapján.

   

  Ajánlott irodalom:

   Adamik, T. és mtsi., Retorika, Bp.: Osiris, 2004.

  Smith, E. R. és Mackie, D.M., Szociálpszichológia, Budapest: Osiris Kiadó, 2001.

  Fischer, R. – Ury,W. –Patton,B.: A sikeres tárgyalás alapjai, Bagolyvár, Bp. 1997.

  Margitay T., 2007, Az érvelés mestersége. (2., Javított kiadás) Budapest: Typotex.

  Síklaki István, A meggyőzés pszichológiája. Scientia Humana, 1994.

  Zentai István. Meggyőzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatban. Budapest: Medicina, 2006.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése(20)
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  Egyéb megjegyzések
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Margitay Tihaméregy. tan.FTT
  Dr. Tanács Jánosegy. adj.FTT
  Dr. Zemplén Gáboregy. adj.FTT