Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tudomány, tudományellenesség, áltudomány

  A tantárgy angol neve: Science, Pseudoscience, Antiscience

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT41A028   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Láng Benedek István,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.filozofia.bme.hu/node/1098
  4. A tantárgy előadója

  Láng Benedek

  Bíró Gábor István

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető humán- és természettudományos ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kötelező előtanulmányi rend nincs.

  Témaütközés nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése Cél, hogy a hallgatók tudatos viszonyt alakítsanak ki a tudomány és az áltudományok megkülönböztetését illetően. A kurzus a fontosabb elméleti hagyományok ismertetésén túl komoly hangsúlyt helyez a hétköznapi életben felmerülő gyakorlati kérdések vizsgálatára is. Egy olyan korban, amikor a tudomány tekintélyét újabb és újabb irányzatok próbálják kikezdeni, vagy felhasználni (lásd pl. kreácionizmus, intelligens tervezés) az egyetemi képzések kiemelten fontos területe a módszertani tudatosság fejlesztése és a hallgatók felkészítése arra, hogy a társadalmat is érintő tudományos kérdésekkel kapcsolatban megalapozott véleményt alakítsanak ki. Éppen ezért a kurzus az áltudományok és a tudomány-áltudomány elhatárolásának problémáján túl vizsgálja a megbízható és nem megbízható tudásformák közti különbséget, a tudomány, az oktatás, a társadalom és a média kapcsolatát, valamint a szakértőiség kérdését.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Bevezetés. A tudományok és áltudományok problémája mindennapjainkban. A kurzus célkitűzésének ismertetése, beszélgetés.

  2. Elsődleges válaszlehetőségek a probléma megoldására, ezek nehézségei. A tudomány objektivitása, érdekmentessége és sikeressége.

  3. Megoldási hagyományok 1.: a tudományfilozófia kísérletei a tudomány elválasztására az áltudománytól és az értelmetlenségtől.

  4. Megoldási hagyományok 2.: a tudománytörténet-írás mint az utólagos elválasztás eszköze, a határok időbeli változása

  5. Megoldási hagyományok 3.: határmeghúzási kísérletek a tudományokon belül, a két kultúra problémája, a tudomány egysége

  6. Esettanulmányok 1.: csillagászat és asztrológia régen és ma. Visszatérés a tudományos módszer kérdéséhez

  7. Esettanulmányok 2.: evolúcióelmélet és kreacionizmus. A vallás kérdése, a nyelvhasználat és az érvelési stílus problémája

  8. Esettanulmányok 3.: parapszichológia, paratudományok. A tartalmi elválasztás problémája, határmeghúzási stratégiák.

  9. Esettanulmányok 4.: az alternatív orvoslás hagyományai. Társadalmi és kulturális autoritás.

  10. A tudomány publikus megértése. Az oktatás és a média szerepe. Tudományos vagy társadalmi probléma az elhatárolódás?

  11. Szakértői kultúrák szerepe a társadalomban. A tudomány szociológiai elkülönítése. Hitelesség, bizalom.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a.             A szorgalmi időszakban: Az órák látogatása (min.70%), az aktív részvétel, két zárthelyi dolgozat megírása, ezek alapján jegy. Az érdemjegy megszerzésének feltétele, hogy a szorgalmi időszakban legalább az egyik zárthelyi eredménye elégtelennél jobb legyen ÉS a pótlási időszak végéig mindkét zárthelyi eredménye (az esetleges pótlások (javítások) után) elégtelennél jobb legyen.

  b.              A vizsgaidőszakban: félévközi jegy esetén csak pótvizsga lehetséges a pótlási hetet követően.

  c.               Elővizsga: Lehetséges.

  11. Pótlási lehetőségek

  Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban pótzárthelyin, illetve a pótlási időszakban pótpótzárthelyin pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előadások előtt és után, valamint az oktatók meghirdetett fogadóórájában előzetes, e-mailen keresztül történő egyeztetéssel.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kutrovátz Gábor - Láng Benedek - Zemplén Gábor: A tudomány határai. Budapest: Typotex, 2008.

   

  Kutrovátz Gábor - Láng Benedek - Zemplén Gábor (szerk.): "Tudományon innen és túl". Tematikus blokk a Replika c. folyóiratban 54-55. szám (2006), 119-205. o. (Lásd Kutrovátz-Láng-Zemplén, Vermeir, Shapin, Gieryn, Gregory-Miller cikkeit.)

  Beck Mihály (2004): Parajelenségek és paratudományok. Budapest: Vince Kiadó.

  Bunge, Mario A. (1982): Demarcating Science from Pseudo-Science. In Fundamenta Scientiae 3: 369–388.

  Grim, Patrick. (1982): Philosophy of Science and the Occult. Albany: State University of New York Press.

  Shermer, Michael (2001): Hogyan hiszünk. Istenkeresés a tudomány korában. Budapest: Typotex.

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra8
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen56
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Láng Benedek

  Dr. Zemplén Gábor