Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Érveléstechnika-logika

  A tantárgy angol neve: Logic and Techniques of Argumentation

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Egészségügyi Mérnöki Szak 

  Gazdasági Informatikai Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT41A027   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Danka István,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://phil.philos.bme.hu/targy/erveles
  4. A tantárgy előadója

  Geng Viktor

  Elek Nikolett

  Grünczeisz Kata

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( (TárgyTeljesítve("BMEGT418959")= igaz) VAGY Felvetel("BMEGT418959")= igaz)
  ÉS
  NEM ( (TárgyTeljesítve("BMEGT419021")= igaz) VAGY Felvetel("BMEGT419021")= igaz)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Alapvető érveléstechnikai és logikai ismeretek átadása. Az érvek elemzésének és értékelésének módszerei. A hallgatók érvelési-, és vitakészségének fejlesztése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, tárgyalás, racionális vita. A vita manipulálása. A vita célja és eszközei.

  2. Érvelés és vita. Az érvelés fogalma. Állítás, premissza, konklúzió. Hatásosság, erősség. Az érvelés rekonstrukciója. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések? Mellékes megjegyzések, hiányos következtetések. Internális, externális kritika.

  3. Elemi és összetett érvelések. Független és kapcsolt premisszák. Logikai térkép. Hiányos következtetések. Kiegyensúlyozott álláspont. Érvelés rekonstrukciójának lépései. Körbenforgó érvelés.

  4. Deduktív és induktív érvek. Érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalma.

  5. Első vita óra.

  6. A racionális vita általános és speciális szabályai. Vitában előforduló hibák: álláspont illegitim        megváltoztatása, szalmabáb érvelés (árnyákbokszolás), nevetségessé tétel, kibújás a bizonyítás   kényszere alól, a bizonyítás kényszerének illegitim áthárítása. 

  7. Első zárthelyi dolgozat az addig tanultakból (Az 1-4. és 6. óra anyagából).

  8. Gyakori érvelési hibák: tekintélyre hivatkozás, nem tudásra apellálás, érzelmek apellálás, szánalomra        apellálás, átminősítés, fenyegetésre   apellálás. Induktív érvek. R-E-I-A módszer. Induktív általánosítás.

  9. Induktív érvek. Analógiás érvek. Oksági következtetések. Gyakori induktív érvelési hibák.

  10. Bevezetés a formális logikába. Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek. De Morgan azonosságok. Hamis dilemma.

  11. Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Kondicionális kifejezése       más logikai műveletekkel. Bikondicionális. Modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba.

  12. Második vita óra.

  13. Második zárthelyi dolgozat.

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények
  a. A szorgalmi időszakban:

   

  A szorgalmi időszakban 2 db nagy zárthelyit iratunk. A félévközi jegy megszerzésének feltétele, hogy mindkét zh. min. elégséges legyen.
  11. Pótlási lehetőségek

  Egy sikertelen zárthelyi a pótlási időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a vizsgaidőszakban egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Zh-k előtt az előadókkal történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom a. A tantárgy honlapján (www.filozofia.bme.hu) lévő órai diasorok (ppt).

   

  b. Informális logika jegyzet (Forrai-Bodnár)

   

  http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire32
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Tanács János, Kertész Gergely, Geng Viktor, Hartl Péter