Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kutatásmódszertan

  A tantárgy angol neve: Research Methodology

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, BSc képzés
  Mérnök informatikus szak, BSc képzés
  Gazdasági és humán kötelezően választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT41A002   2/0/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://phil.philos.bme.hu/node/610
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Zemplén Gábor egy. adj. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
  Dr. Láng Benedek egy. adj. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
  Dr. Tanács János egy. adj. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető humán- és természettudományos ismeretek

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kurzus célja, hogy a hallgatók tudatos viszonyt alakítsanak ki saját tudományterületük fogalmi és módszertani eszközeivel. A kurzusban a tudományos megismerés alapvető jellemzőit és a kutatás legfontosabb módszertani normáit tárgyaljuk. Elemezzük a tudományos gondolkodás fogalmi alapjait (mit értünk tudás alatt, mi az oksági viszony, mi a természeti törvény), valamint megvizsgáljuk a megismerés folyamatának fázisait (tapasztalás, hipotézis- és elméletalkotás). A kutatási módszerek közül tárgyaljuk a kísérlet, a mérés, a kvantifikáció és a hipotézis-ellenőrzés (bizonyítás és cáfolás) problémáit, a matematika szerepét a természettudományokban. Megvizsgáljuk, mikor tekinthetünk egy elméletet bizonyítottnak, avagy megcáfoltnak, és hogy milyen vizsgálati eredmények támasztanak alá egy adott elméletet. A kurzus folyamán történeti és kortárs példákkal illusztráljuk, hogy a tudomány működése során hogyan valósulnak meg a bemutatott módszertani szabályok. A kurzus külön figyelmet szentel a társadalom, a humán- és a természettudomány módszertanának összehasonlító elemzésére és megpróbál leszámolni a leggyakoribb sztereotip és félrevezető kutatásmódszertani nézetekkel ezeken a területeken.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1) Az egyes tudományterületek céljai, vizsgálódási területei, hatókörei és objektumai. Milyen kérdések (és hogyan) vizsgálhatók tudományosan.

  2) Adatok, tények, jelenségek – a megfigyelés, mint beavatkozás a társadalom-, valamint természettudományokban. A szigorúság fajtái az egyes tudományterületeken. A tudományterületek keménységének vagy puhaságának kérdése. A tények elméletfüggőségének vagy elméletfüggetlenségének problémája.

  3) Objektivitás a tudományban. Az objektivitás értelmezései (univerzalitás-igény, interszubjektivitás, megfigyelő-függetlenség, közösségi elfogadás).

  4) Realizmus, instrumentalizmus és aluldetermináltság: az indukció és az általánosítás problémái az egyes tudományterületeken

  5) Kísérlet és megfigyelés 1.: a tapasztalati alap problémája a tapasztalati tudományokban. Mi a kompetens kísérlet?

  6) Kísérlet és megfigyelés 2.: megismételhetőség, episztemikus dependencia, közösségi ismeretelmélet. Megfigyelési elméletek.

  7) Okság és szabályszerűség különféle tudományterületeken (statisztika, korreláció)

  8) Az előrejelzés problémája a különböző tudományterületeken a vizsgálati objektumok különbözőségének (tudatosság vagy nem-tudatosság) fényében.

  9) A magyarázat és a megértés problémája a különböző tudományterületeken.

  10) Redukció, az egyes tudományok kiválthatósága.

  11) A tudomány határai. Tudományjelöltek, nem-tudományok, „ál-tudományok”. Az inter- és multidiszciplinaritás ismeretelméleti szerepeinek és hozadékainak magyarázata. A szakértőiség kérdése.

  12) A tudományfejlődés kérdése. A tudományfejlődés modelljei. A modellek és a tudományszociológiai kutatások konzekvenciái a gyakorló tudós tudományos életére (laboratóriumi élet, publikációs szokások, elfogadási-bekerülési mechanizmusok).

  13) Naturalizált és szociologizált episztemológia, a tudásszociológia.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás (frontális oktatás és frontálisan irányított diszkusszió)

   

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi. Az érdemjegy megszerzésének feltétele, hogy a szorgalmi időszakban legalább az egyik zárthelyi eredménye elégtelennél jobb legyen ÉS a pótlási időszak végéig mindkét zárthelyi eredménye (az esetleges pótlások (javítások) után) elégtelennél jobb legyen.

  A vizsgaidőszakban: vizsga nincs, a tantárgy a 2 zárthelyi összpontszáma alapján félévközi jeggyel zárul.

  Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyik közül legfeljebb kettő a szorgalmi időszakban pótzárthelyire meghirdetett időpont(ok)ban pótolható. A félévközi követelmény nem teljesülése esetén a félévközi jegy a pótlási időszakban javító vizsga jelleggel szerezhető meg.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Előadások előtt és után, valamint az oktatók meghirdetett fogadóórájában előzetes, e-mailen keresztül történő egyeztetéssel.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi. 2001.

  Crombie, A.: Styles of Scientific Thinking in the European Tradition, London. 1994.

  Csontos László (szerk.): A racionális döntések elmélete. Budapest: Osiris. 1998.

  Elster, Jon: A társadalom fogaskerekei. Budapest: Osiris-Századvég. 1995.

  Fehér Márta: Changing Tools, Budapest: Akadémiai Kiadó. 1995.

  Kuhn, Thomas: „Mathematical vs Experimental Traditions”, in: The Essential Tension, Cambridge: Cambridge University Press. 1977.

  Kragh, Helge: An Introduction to the Historiography of Science, Cambridge: Cambridge University Press. 1987

  Little, Daniel: Varieties of Social Explanation. Boulder: Westview Press. 1991.

  Papineau, David: „Metodológia: a tudományfilozófia elemei”, in: A. C. Grayling, ed., Filozófiai Kalauz, Budapest: Akadémiai Kiadó. 1997, 141-202. 

  Vekerdi László: Tudás és tudomány, Budapest: Typotex. 1994.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék:
  Dr. Zemplén Gábor Egy. adj. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
  Dr. Láng Benedek Egy. adj. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék