Építészet-esztétika

A tantárgy angol neve: Aesthetics of architecture

Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 11.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
graduális
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT419729   2/0/0/v 2  
4. A tantárgy előadója Bor István
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Minimális építészettörténeti tájékozottság.

7. A tantárgy célkitűzése

A gondolkozási készség és az esztétikai szemlélet fejlesztése.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. A tér. Az életmód helye. Észlelése, fogalma és tudománya.

2. Platón: A kettős utánzás. Zene és építészet. A kalokagatia.

3. Arisztotelész: Anyag és forma. Mit utánoz a művész? A katarzis.

4. Tartalom és forma. A geometria és az élet képe (a timpanontól a kompozícióig).

5. A kereszténység. Ábrázolás ellenesség kontra Biblia pauperum. Az idea megjelenítése az érzékiben. Jelképek..

6. A reneszánsz. Az új természettudomány. Az érzéki rehabilitálása. A tükrözés. Látvány és realitás. Az egységes szétesése.

7. Barokk és felvilágosodás. Diderot. Zene, színház, kert és építészet.

8. Kant: A kopernikusi fordulat. Az ítélőerő. A szép. A fenséges. 

9. Hegel: Szellem, természet, ember. Az én megkettőzése gondolatban és tárgyakban. A művészet helye, szerepe a történelemben.

10. Információelméleti megközelítés. A szemiotika. A praktikus és művészi jelek különbsége. A ház jelentése. A nyitott mű. Freudista esztétikák.

11. A stílus. Korstílusok. A historizmustól a posztmodernig. Hermeneutika.

12. Egy kis formatan. Szín, arány, szimmetria, ritmus.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, megbeszélés
10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: (házi feladat, beszámoló, zárthelyi)

Órai aktivitás, szabadon választható dolgozat írása és megbeszélése, beszámoló.

b. A vizsgaidőszakban: (a vizsga megállapításának módja)

Félévközi teljesítmény.

c. Elővizsga: Lehetséges.
11. Pótlási lehetőségek beszámoló
12. Konzultációs lehetőségek

Előzetes kérésre korlátlan (személyes, telefonos, e-mail-es).

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Készülő jegyzet a tanszéki honlapon.

 

Kötelezõ irodalom:

Tájékozódás egy esztétika történetben.

 

 

Ajánlott irodalom:

The Oxford Handbook of Aesthetics  Edited by J. Levinson  Oxford University  Press
Henckmann, Lotter: Lexikon der Ästhetik  Verlag C. H. Beck München 

Scruton: The Aesthetics of Architecture

Esztétikai olvasókönyv Válogatta: Orbán Gyöngyi. Polis Kolozsvár 1999

M. Heidegger: A műalkotás eredete Európa Kk. 1988

K.E. Gilbert, H.Kuhn: Az esztétika története Gondolat Bp. 1966.

Zoltai D. Az esztétika rövid története Kossuth Kk. Bp. 1987.

U. Eco: A nyitott mű Gondolat Bp. Bp.1976.

Tatarkiewicz, W. Az esztétika alapfogalmai Kossuth Kk. Bp. 2000.

Itten, J. A színek művészete. Göncöl K. Bp. 2002

Kerékgyártó Béla (szerk.): Hely és jelentés. Terc Kft. 2002. 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra30
Félévközi készülés órákra15
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés15
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Bor István