Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Építészet-esztétika

  A tantárgy angol neve: Aesthetics of architecture

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 11.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  graduális
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT419729   2/0/0/v 2  
  4. A tantárgy előadója Bor István
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Minimális építészettörténeti tájékozottság.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A gondolkozási készség és az esztétikai szemlélet fejlesztése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A tér. Az életmód helye. Észlelése, fogalma és tudománya.

  2. Platón: A kettős utánzás. Zene és építészet. A kalokagatia.

  3. Arisztotelész: Anyag és forma. Mit utánoz a művész? A katarzis.

  4. Tartalom és forma. A geometria és az élet képe (a timpanontól a kompozícióig).

  5. A kereszténység. Ábrázolás ellenesség kontra Biblia pauperum. Az idea megjelenítése az érzékiben. Jelképek..

  6. A reneszánsz. Az új természettudomány. Az érzéki rehabilitálása. A tükrözés. Látvány és realitás. Az egységes szétesése.

  7. Barokk és felvilágosodás. Diderot. Zene, színház, kert és építészet.

  8. Kant: A kopernikusi fordulat. Az ítélőerő. A szép. A fenséges. 

  9. Hegel: Szellem, természet, ember. Az én megkettőzése gondolatban és tárgyakban. A művészet helye, szerepe a történelemben.

  10. Információelméleti megközelítés. A szemiotika. A praktikus és művészi jelek különbsége. A ház jelentése. A nyitott mű. Freudista esztétikák.

  11. A stílus. Korstílusok. A historizmustól a posztmodernig. Hermeneutika.

  12. Egy kis formatan. Szín, arány, szimmetria, ritmus.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, megbeszélés
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: (házi feladat, beszámoló, zárthelyi)

  Órai aktivitás, szabadon választható dolgozat írása és megbeszélése, beszámoló.

  b. A vizsgaidőszakban: (a vizsga megállapításának módja)

  Félévközi teljesítmény.

  c. Elővizsga: Lehetséges.
  11. Pótlási lehetőségek beszámoló
  12. Konzultációs lehetőségek

  Előzetes kérésre korlátlan (személyes, telefonos, e-mail-es).

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Készülő jegyzet a tanszéki honlapon.

   

  Kötelezõ irodalom:

  Tájékozódás egy esztétika történetben.

   

   

  Ajánlott irodalom:

  The Oxford Handbook of Aesthetics  Edited by J. Levinson  Oxford University  Press
  Henckmann, Lotter: Lexikon der Ästhetik  Verlag C. H. Beck München 

  Scruton: The Aesthetics of Architecture

  Esztétikai olvasókönyv Válogatta: Orbán Gyöngyi. Polis Kolozsvár 1999

  M. Heidegger: A műalkotás eredete Európa Kk. 1988

  K.E. Gilbert, H.Kuhn: Az esztétika története Gondolat Bp. 1966.

  Zoltai D. Az esztétika rövid története Kossuth Kk. Bp. 1987.

  U. Eco: A nyitott mű Gondolat Bp. Bp.1976.

  Tatarkiewicz, W. Az esztétika alapfogalmai Kossuth Kk. Bp. 2000.

  Itten, J. A színek művészete. Göncöl K. Bp. 2002

  Kerékgyártó Béla (szerk.): Hely és jelentés. Terc Kft. 2002. 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés15
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Bor István