Tudománytörténet

A tantárgy angol neve: History of Science

Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
graduális
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT419709   2/0/0/v 2  
A tantárgy tanszéki weboldala http://phil.philos.bme.hu/node/854
4. A tantárgy előadója

Paksi Dániel

Szekeres András

7. A tantárgy célkitűzése

Paksi Dánielnél: Az óra célja egy átfogó kép kialakítása a nyugati tudomány és filozófia alapvető szemléletváltásairól és irányvonalairól, tudomány és filozófia lényegéről és jelentőségéről.

 

Szekeres Andrásnál: Az óra célja egy átfogó kép kialakítása a keleti tudomány és filozófia alapvető természetéről és jellegéről, bepillantás néhány konkrét tudományterület keleti művelésébe.

8. A tantárgy részletes tematikája

Paksi Dánielnél:


 1. óra:  A filozófia/tudomány kezdete.

Mi a filozófia? Tudomány-e az ókori filozófia? Mi a különleges a görögökben?

A görög kultúra, történelem és írás jelentősége. Mitikus vs. filozófiai elvekre épülő gondolkodás.

 

2. óra:  Az első filozófiai irányvonalak

A preszókratikusok, pl.: Thalész, Püthagorasz, Parmenidész, Hérakleitosz, Démokritosz.

A szofista filozófia. Mi a különleges Athénban? Demokrácia és filozófia. Prótagorasz.

 

3. óra:  Platón.

Platón és a szofisták. Platón államelmélete és ideatana, a platóni tanítás jelentősége.

 

4. Arisztotelész.

Arisztotelész Platón kritikája, az arisztotelészi metafizika.

Az arisztotelészi filozófia és tudomány. Tudásformák: technikai, teoretikus és gyakorlati tudás. Logika: kategóriák, szillogizmusok, dedukció, indukció. Pszichológia és biológia: lélekrészek, fajok.

 

5. óra:  Az arisztoteliánus és a mechanikus világkép.

A késő középkori arisztoteliánus világkép és a kialakuló mechanisztikus világkép összevetése.

 

6. óra: Az új tudomány.

A csillagászat a XVI. században, Kopernikusz, Kepler.

Bacon, Galilei, a galileánus fizika és világkép.

Newton és az új tudomány.

 

7. óra:  Koraújkori filozófia/tudomány.

Empiricizmus, racionalizmus, Descartes-i filozófiai és természettudomány.

 

8. óra: Újkori filozófia.

A felvilágosodás világképe, haladáselméletek, Kant; pozitivizmus.

 

9. óra: Újkori biológia.

Egy speciális tudomány „természetrajza”. Az újkori biológia kialakulása, evolúcióelmélet; Lamarck és a vitalizmus; Darwin és a természetes kiválasztódás.

 

10. óra: Kuhn és az új szemlélet.

A kuhni pozitivizmus-kritika és a kuhni relativista tudományfejlődés-modell.

Összemérhetetlenség, paradigmák, tudományos forradalmak.

Néhány új szemlélet: Wiener és a kibernetika, Bertalanffy és a rendszerelmélet.

 

11. óra: Polányi.

A modern mechanikus szemlélet kritikája; darwinizmus-kritika, evolúció és rendszerszemlélet, emergencia és az élet visszavezethetetlen struktúrája.

 

12. óra: Tomasello és Donald.

Tomasello elképzelése az emberi gondolkodás eredetéről, alapjairól.

Donald elmélete az ember kognitív fejlődéséről, a tudományos gondolkodás alapjairól: epizodikus, mimetikus, mitikus és teoretikus kultúra.

 

13. óra: A filozófia/tudomány kezdete újra.

Teoretikus kultúra. Vizuografikus, ideografikus és fonetikus írás. A fonetikus írás és a görög civilizáció, tudomány és filozófia. A nyomtatott írás és az újkori vallási, kulturális és tudományos forradalom. Az elektronikus írás és a XX. század második felében bekövetkezett átalakulás.

 

Szekeres Andrásnál:

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények Vizsga a félév anyagából, amely szövegek (jelszavas) és/vagy diák formájában elérhető a fent jelölt honlapon.
12. Konzultációs lehetőségek

Paksi Dániel: kedd 12-14

Szekeres András: megbeszélés szerint

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra30
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 30
Összesen 60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Paksi Dániel

Szekeres András