Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tudománytörténet

  A tantárgy angol neve: History of Science

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  graduális
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT419709   2/0/0/v 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://phil.philos.bme.hu/node/854
  4. A tantárgy előadója

  Paksi Dániel

  Szekeres András

  7. A tantárgy célkitűzése

  Paksi Dánielnél: Az óra célja egy átfogó kép kialakítása a nyugati tudomány és filozófia alapvető szemléletváltásairól és irányvonalairól, tudomány és filozófia lényegéről és jelentőségéről.

   

  Szekeres Andrásnál: Az óra célja egy átfogó kép kialakítása a keleti tudomány és filozófia alapvető természetéről és jellegéről, bepillantás néhány konkrét tudományterület keleti művelésébe.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Paksi Dánielnél:


   1. óra:  A filozófia/tudomány kezdete.

  Mi a filozófia? Tudomány-e az ókori filozófia? Mi a különleges a görögökben?

  A görög kultúra, történelem és írás jelentősége. Mitikus vs. filozófiai elvekre épülő gondolkodás.

   

  2. óra:  Az első filozófiai irányvonalak

  A preszókratikusok, pl.: Thalész, Püthagorasz, Parmenidész, Hérakleitosz, Démokritosz.

  A szofista filozófia. Mi a különleges Athénban? Demokrácia és filozófia. Prótagorasz.

   

  3. óra:  Platón.

  Platón és a szofisták. Platón államelmélete és ideatana, a platóni tanítás jelentősége.

   

  4. Arisztotelész.

  Arisztotelész Platón kritikája, az arisztotelészi metafizika.

  Az arisztotelészi filozófia és tudomány. Tudásformák: technikai, teoretikus és gyakorlati tudás. Logika: kategóriák, szillogizmusok, dedukció, indukció. Pszichológia és biológia: lélekrészek, fajok.

   

  5. óra:  Az arisztoteliánus és a mechanikus világkép.

  A késő középkori arisztoteliánus világkép és a kialakuló mechanisztikus világkép összevetése.

   

  6. óra: Az új tudomány.

  A csillagászat a XVI. században, Kopernikusz, Kepler.

  Bacon, Galilei, a galileánus fizika és világkép.

  Newton és az új tudomány.

   

  7. óra:  Koraújkori filozófia/tudomány.

  Empiricizmus, racionalizmus, Descartes-i filozófiai és természettudomány.

   

  8. óra: Újkori filozófia.

  A felvilágosodás világképe, haladáselméletek, Kant; pozitivizmus.

   

  9. óra: Újkori biológia.

  Egy speciális tudomány „természetrajza”. Az újkori biológia kialakulása, evolúcióelmélet; Lamarck és a vitalizmus; Darwin és a természetes kiválasztódás.

   

  10. óra: Kuhn és az új szemlélet.

  A kuhni pozitivizmus-kritika és a kuhni relativista tudományfejlődés-modell.

  Összemérhetetlenség, paradigmák, tudományos forradalmak.

  Néhány új szemlélet: Wiener és a kibernetika, Bertalanffy és a rendszerelmélet.

   

  11. óra: Polányi.

  A modern mechanikus szemlélet kritikája; darwinizmus-kritika, evolúció és rendszerszemlélet, emergencia és az élet visszavezethetetlen struktúrája.

   

  12. óra: Tomasello és Donald.

  Tomasello elképzelése az emberi gondolkodás eredetéről, alapjairól.

  Donald elmélete az ember kognitív fejlődéséről, a tudományos gondolkodás alapjairól: epizodikus, mimetikus, mitikus és teoretikus kultúra.

   

  13. óra: A filozófia/tudomány kezdete újra.

  Teoretikus kultúra. Vizuografikus, ideografikus és fonetikus írás. A fonetikus írás és a görög civilizáció, tudomány és filozófia. A nyomtatott írás és az újkori vallási, kulturális és tudományos forradalom. Az elektronikus írás és a XX. század második felében bekövetkezett átalakulás.

   

  Szekeres Andrásnál:

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények Vizsga a félév anyagából, amely szövegek (jelszavas) és/vagy diák formájában elérhető a fent jelölt honlapon.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Paksi Dániel: kedd 12-14

  Szekeres András: megbeszélés szerint

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 30
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Paksi Dániel

  Szekeres András