Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Érveléstechnika - logika

  A tantárgy angol neve: Logic and techniques of argumentation

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT419021   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Danka István,
  4. A tantárgy előadója Geng Viktor, Hartl Péter, Tanács János
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( (TárgyTeljesítve("BMEGT418959")) VAGY (TárgyEredmény("BMEGT418959", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0))
  ÉS
  NEM ( (TárgyTeljesítve("BMEGT41A027")) VAGY (TárgyEredmény("BMEGT41A027", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése Alapvető érveléstechnikai és logikai ismeretek átadása. Az érvek elemzésének és értékelésének módszerei. A hallgatók érvelési-, és vitakészségének fejlesztése.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája 1. Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, tárgyalás, racionális vita. A vita manipulálása. A vita célja és eszközei.

  2. Érvelés és vita. Az érvelés fogalma. Állítás, premissza, konklúzió. Hatásosság, erősség. Az érvelés rekonstrukciója. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések? Mellékes megjegyzések, hiányos következtetések. Internális, externális kritika.

  3. Elemi és összetett érvelések. Független és kapcsolt premisszák. Logikai térkép. Hiányos következtetések. Kiegyensúlyozott álláspont. Érvelés rekonstrukciójának lépései. Körbenforgó érvelés.

   

  4. Deduktív és induktív érvek. Érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalma.

       5. Első vita óra.

       6. A racionális vita általános és speciális szabályai. Vitában előforduló hibák: álláspont illegitim        megváltoztatása, szalmabáb érvelés (árnyákbokszolás), nevetségessé tétel, kibújás a bizonyítás   kényszere alól, a bizonyítás kényszerének illegitim áthárítása. 

       7. Első zárthelyi dolgozat az addig tanultakból (Az 1-4. és 6. óra anyagából).

      

       8. Gyakori érvelési hibák: tekintélyre hivatkozás, nem tudásra apellálás, érzelmek apellálás, szánalomra        apellálás, átminősítés, fenyegetésre   apellálás. Induktív érvek. R-E-I-A módszer. Induktív általánosítás.

       9. Induktív érvek. Analógiás érvek. Oksági következtetések. Gyakori induktív érvelési hibák.

       10. Bevezetés a formális logikába. Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció.         Igazságfeltételek. De Morgan azonosságok. Hamis dilemma.

       11. Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Kondicionális kifejezése       más logikai műveletekkel. Bikondicionális. Modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba.

       12. Második vita óra.

       13. Második zárthelyi dolgozat.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények 2 db zárthelyi a szorgalmi időszakban
  11. Pótlási lehetőségek A pótlási héten
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom a. A tantárgy honlapján (www.filozofia.bme.hu) lévő órai diasorok (ppt).

   

   

  b. Informális logika jegyzet (Forrai-Bodnár)

   

  http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html

   

   

  c. Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, 2., javított kiadás, Typotex, 2007.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Tanács János, Kertész Gergely, Geng Viktor, Hartl Péter