A meggyőzéstechnika alapjai KG

A tantárgy angol neve: Introduction to the techniques of argumentation

Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
graduális
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT411258   2/0/0/f 3  
A tantárgy tanszéki weboldala http://phil.philos.bme.hu/targy/meggyozes
4. A tantárgy előadója

Kertész Gergely

Pintér András

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése, hogy bemutassa a meggyőzés/befolyásolás legfontosabb jelenségeit és eszközeit, továbbá fogalmi eszközöket biztosítson a kommunikációs aktusok elemzéséhez, a kommunikációban való reflektált részvételhez, a résztvevők saját kommunikációjának javításához. A tárgy jelentős hangsúlyt helyez az egyes modellek, megközelítések magyarázóerejének elemzésére, hatókörének, valamint egymáshoz való viszonyának elemzésére, általában véve a módszertani reflexivitás tudatosítására. A félév folyamán az elméleteket médiaanyagokkal illusztrált példákon keresztül mutatjuk be.
8. A tantárgy részletes tematikája

1. Mi a befolyásolás és a meggyőzés, milyen változatos formákban találkozunk velük, és milyen szempontból lehet ezeket vizsgálni? A befolyásolás, meggyőzés racionális, pszichológiai és pragmatikai modellje.

2. Pragmatikai alapvetés.

3. A befolyásolás racionális eszközei. Melyek a racionális eszközök alkalmazási feltételei? Logika, racionális döntéselmélet. Lehet racionális döntési folyamatnak nevezni egy ökölszabály alkalmazását?

4-5. A vita, mint a racionális befolyásolás eszköze.

4. Hogyan lehetséges jó minőségű döntéseket hozni egy racionális vita eredményeképpen?

5. Érvelések elemzése a vitaszabályok fényében. A hatásosság és minőség konfliktusa.

 

6-10. Milyen pszichológiai szabályszerűségek játszanak közre a döntéseink meghozatalában?

6. Attitűdök, sztereotípiák befolyása döntéseinkre

7. A társadalmi kategorizáció hatása a kommunikátorra és a befogadóra.

8. Disszonanciaelméletek, egyensúlymodell

9. Az önmeggyőzés jelensége
10. A meggyőzés nemverbális eszközei

11. Csoportközi konfliktusok és a konflikusmegoldás hatékony eszközei

12. A csoportközi konfliktusok hatása a döntési folyamatokra.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: két zárthelyi legalább elégséges megírása.

11. Pótlási lehetőségek

Legfeljebb az egyik ZH pótolható a pótlási időszakban.

12. Konzultációs lehetőségek 2 óra hetente a tanszéki hirdetőn kifüggesztett konzultációs időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html

Órai diák a tantárgy honlapján.

 

További ajánlott irodalom:

Adamik, T. és mtsi. 2004. Retorika, Bp.: Osiris.

Pratkanis, A. R., és Aronson, E. 1992. A rábeszélőgép. Budapest: AB OVO.

Miles Hewstone és Wolfgang Stroebe (szerk.) 2007. Szociálpszichológia. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Síklaki István 1994. A meggyőzés pszichológiája. Bp.: Scientia Humana.

Zentai István 2006. Meggyőzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatban. Budapest: Medicina. 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra30
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire30
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen 
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Kertész Gergely

Margitay Tihamér