Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A meggyőzéstechnika alapjai KG

  A tantárgy angol neve: Introduction to the techniques of argumentation

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  graduális
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT411258   2/0/0/f 3  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://phil.philos.bme.hu/targy/meggyozes
  4. A tantárgy előadója

  Kertész Gergely

  Pintér András

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése, hogy bemutassa a meggyőzés/befolyásolás legfontosabb jelenségeit és eszközeit, továbbá fogalmi eszközöket biztosítson a kommunikációs aktusok elemzéséhez, a kommunikációban való reflektált részvételhez, a résztvevők saját kommunikációjának javításához. A tárgy jelentős hangsúlyt helyez az egyes modellek, megközelítések magyarázóerejének elemzésére, hatókörének, valamint egymáshoz való viszonyának elemzésére, általában véve a módszertani reflexivitás tudatosítására. A félév folyamán az elméleteket médiaanyagokkal illusztrált példákon keresztül mutatjuk be.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Mi a befolyásolás és a meggyőzés, milyen változatos formákban találkozunk velük, és milyen szempontból lehet ezeket vizsgálni? A befolyásolás, meggyőzés racionális, pszichológiai és pragmatikai modellje.

  2. Pragmatikai alapvetés.

  3. A befolyásolás racionális eszközei. Melyek a racionális eszközök alkalmazási feltételei? Logika, racionális döntéselmélet. Lehet racionális döntési folyamatnak nevezni egy ökölszabály alkalmazását?

  4-5. A vita, mint a racionális befolyásolás eszköze.

  4. Hogyan lehetséges jó minőségű döntéseket hozni egy racionális vita eredményeképpen?

  5. Érvelések elemzése a vitaszabályok fényében. A hatásosság és minőség konfliktusa.

   

  6-10. Milyen pszichológiai szabályszerűségek játszanak közre a döntéseink meghozatalában?

  6. Attitűdök, sztereotípiák befolyása döntéseinkre

  7. A társadalmi kategorizáció hatása a kommunikátorra és a befogadóra.

  8. Disszonanciaelméletek, egyensúlymodell

  9. Az önmeggyőzés jelensége
  10. A meggyőzés nemverbális eszközei

  11. Csoportközi konfliktusok és a konflikusmegoldás hatékony eszközei

  12. A csoportközi konfliktusok hatása a döntési folyamatokra.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: két zárthelyi legalább elégséges megírása.

  11. Pótlási lehetőségek

  Legfeljebb az egyik ZH pótolható a pótlási időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek 2 óra hetente a tanszéki hirdetőn kifüggesztett konzultációs időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

  http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html

  Órai diák a tantárgy honlapján.

   

  További ajánlott irodalom:

  Adamik, T. és mtsi. 2004. Retorika, Bp.: Osiris.

  Pratkanis, A. R., és Aronson, E. 1992. A rábeszélőgép. Budapest: AB OVO.

  Miles Hewstone és Wolfgang Stroebe (szerk.) 2007. Szociálpszichológia. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  Síklaki István 1994. A meggyőzés pszichológiája. Bp.: Scientia Humana.

  Zentai István 2006. Meggyőzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatban. Budapest: Medicina. 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Kertész Gergely

  Margitay Tihamér