Pénzügyek

A tantárgy angol neve: Finance

Adatlap utolsó módosítása: 2017. július 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Gazdaságinformatikus szak
MSc képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT35M402 0,2 3/1/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sebestyén Zoltán,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Intézet:

dr. Andor György PhD

Egyetemi docens

Pénzügyek Tanszék

dr. Tóth Tamás PhD

Egyetemi adjunktus

Pénzügyek Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.code=("5N-MGAIN")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése A pénzügyek tantárgy gazdasági jellegű alapismereteket foglal össze. Célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a gazdaság működésének főbb mechanizmusairól, és mélyen megértsék a gazdaság főbb ok-okozati összefüggéseit is – mindezt természetesen a mesterképzéseknek megfelelő színvonalon. A tantárgy a közgazdasági alapismeretekből, alapfogalmakból kiindulva jut el a részvényesi érdekképviselet, a releváns bevételek és költségek levezetéséig. A tantárgyban jelentős szerepet kap a modern pénzügyek alappilléreinek színvonalas áttekintése, ezek részeként az osztalékközömbösség, az étékek függetlensége. Ugyanide sorolható a Tőkepiaci árfolyamok modelljének (CAPM) részletes levezetése, bemutatása, de az érintőlegesen megjelenő tőkepiaci árazás témaköre is. A tőkeköltségek meghatározása, megadása külön fejezetben kerül tárgyalásra. Végül – természetesen – a tantárgyban helyet kapnak az alapvető gazdasági mutatók és számítások is, itt, mesterszinten, sokkal erőteljesebben fókuszálva ezek elméleti hátterére, levezetéseire is. A vállalati pénzügyek tantárgy számos későbbi pénzügyi tárgy alapozó tárgya, előtanulmányi követelménye.
8. A tantárgy részletes tematikája 1.    Vállalat helye a gazdaságban, a pénzügyi rendszerben. Részvényesi érték maximalizálása, megbízó ügynök probléma, profit, szabad pénzáramlások, mini vállalat megközelítés.
2.    Tőkeköltség. Döntés kockázatos pénzügyi helyzetekben, Markowitz féle portfólió elmélet.
3.    Tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM).
4.    Tőkeköltség becslés paraméterei tökéletes és tökéletlen tőkepiac mellett (tőkeköltség becslés valós adatokkal gyakorlat).
5.    Vállalati pénzügyi elemzések elmélete, háttere.
6.    Pénzáramok meghatározásának gyakorlati kérdései (növekményi alapú becslés, elsüllyedt költségek, releváns költségek stb.).
7.    Gazdasági elemzések főbb mutatóinak gyakorlati kérdései (NPV, IRR, PI, AE stb.) (komplex elemzési feladatok áttekintése).
8.    Adózás I. Hozzáadott érték alapú (forgalmi típusú) adók, vállalatokat érintő adók és ezek szerepe a gazdasági elemzésekben.
9.    Adózás II. Személy adók, és ezek szerepe a gazdasági elemzésekben.
10.    Osztalékfizetés elmélete, osztalékközömbösség levezetése tökéletes és tökéletlen piacon.
11.    Finanszírozás alapelméletei (Miller-Modigliani tételek levezetése tökéletes és tökéletlen piacon) és ezek hatásai a gazdasági elemzésekre.
12.    Tőkeköltség becslés gyakorlati lépései (mintapéldák megoldásával)
13.    Kockázatelemzés elméleti háttere, érzékenységvizsgálatok, scenárió-analízis, üzleti-szimuláció (hallgatói feladatok megoldása)
14.    Esettanulmányok feldolgozása (komplex gyakorlati példák megoldása)

A heti 3+1 kiméret (3 előadás + 1 gyakorlat) a félév során nem szimmetrikusan kerül megtartásra. Ez annyit jelent, hogy a félév első heteiben a gyakorlat terhére előadások kerültek a tantervbe, míg a félév második felében a hallgatók találkozhatnak majd olyan héttel is, amely kizárólag példamegoldásokkal telik. Átlagosan megfelel a tárgy a kiméretben megfogalmazottaknak. A gyakorlat minden esetben példa megoldásokat jelent egyéni vagy csoportos keretben, amelyek lehetőséget nyújtanak a hallgatók számára az elméletben elsajátított struktúrák, folyamatok gyakorlati megismerésére is.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat.
10. Követelmények •    A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi.
•    A vizsgaidőszakban: elégséges vizsga (írásbeli).
•    Az aláírás feltétele a zárthelyi (beleértve a pótló zárthelyiket is: lásd a következő pontban) legalább elégséges szintre történő megírása. A zárthelyi illetve pót-zárthelyi eredményes, ha a maximális pontszám legalább 40%-t elérte a hallgató.

11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy lehetőséget biztosítunk. Azok számára, akiknek nem sikerült sem a zárthelyi, sem a pótzárthelyi: a pótlási időszakban 1 alkalmat biztosítunk egy újabb zárthelyi dolgozatra. Az aláírás feltétele valamelyik zárthelyi (első vagy a pót- vagy a pótpót-zárthelyi) legalább elégséges szintre történő megírása.
12. Konzultációs lehetőségek A tárgy előadójával személyesen egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom •    Andor György: Üzleti gazdaságtan alapjai, BME MBA program, oktatási segédanyag, Budapest, 2006.
•    Tóth Tamás: Vállalati pénzügyek, BME MBA program, oktatási segédanyag, Budapest, 2006.
•    Brealy – Merers: Modern vállalati pénzügyek, Panem, 2005.
•    Damadoran, A.: Corporate Finance, Wiley and Sons, New York, 1997.
•    Heyne, P. – Boettke, P. – Prychitko, D.: A közgazdasági gondolkodás alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 56
Készülés előadásra 14
Készülés gyakorlatra 14
Készülés laborra 0
Készülés zárthelyire 15
Házi feladat elkészítése 0
Önálló tananyag-feldolgozás 11
Vizsgafelkészülés + EM 40
Összesen 150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Intézet:

dr. Andor György PhD

Egyetemi docens

Pénzügyek Tanszék

dr. Tóth Tamás PhD

Egyetemi adjunktus

Pénzügyek Tanszék